.

Ν.Δ 356/1974
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)

Τελευταία κωδικοποίηση με το νόμο 4370/2016, ΦΕΚ Α’37/7.3.2016

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:

Με το άρθρο 48 του Ν. 4174/13, ΦΕΚ A’170/26.7.2013, (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), ορίζεται ότι
1. Εξαιρουμένων των θεμάτων που ρυθμίζονται διαφορετικά από τον παρόντα Κώδικα, η αναγκαστική είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
2. Ειδικά, η διαδικασία συμψηφισμού που προβλέπεται στο άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων δεν εφαρμόζεται αναφορικά με τους φόρους και λοιπά έσοδα του Δημοσίου που καλύπτονται από τον Κώδικα.
3. Όπου στον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων γίνεται αναφορά στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στον Διευθυντή του Δημοσίου Ταμείου ή γενικότερα σε άλλο αρμόδιο όργανο νοείται στο εξής ο Γενικός Γραμματέας.
4. Αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται για οφειλές, η πληρωμή των οποίων τελεί σε νόμιμη ή δικαστική αναστολή και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί. Αναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται επίσης για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, εφόσον ο φορολογούμενος συμμορφώνεται με το πρόγραμμα”).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:
Με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του Ν. 4224/2013, ΦΕΚ A’288/31.12.2013, ορίζεται ότι
8. Όπου στις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), όπως ισχύει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013, αναφέρεται η Δ.Ο.Υ. ή το Τελωνείο ή το Δημόσιο Ταμείο, νοείται η Φορολογική Διοίκηση, με την εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 54, 55 και 62 του ν.δ. 356/1974.
9. Όπου στις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) ανα­φέρεται αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών, αυτή ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την εξαίρεση των άρθρων 3 παράγραφος 5, 62 πα­ράγραφος 1 και 85, η άσκηση των οποίων παραμένει στον Υπουργό Οικονομικών.
Όπου σε ειδικές διατάξεις αναφέρεται ο Κώδικας Εί­σπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή το ν.δ. 356/1974 νοείται το ν.δ. 356/1974, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν ρητά ορίζεται άλλως

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Είσπραξις Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο 2 Όργανα εισπράξεως - Νόμιμος τίτλος
Άρθρο 3 Καταβολή χρεών
Άρθρο 4 Ατομική ειδοποίησις
Άρθρο 5 Ληξιπρόθεσμα χρέη
Άρθρο 6 Τόκοι και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής
Άρθρο 7 Ατομική ειδοποίηση υπερημερίας Χρόνος λήψης αναγκαστικών μέτρων
Άρθρο 8 Λήψις μέτρων διά μη Ληξιπρόθεσμα χρέη

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
Α' ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 9 Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων
Άρθρο 10 Ενέργεια κατασχέσεως κινητών εις χείρας του οφειλέτου
Άρθρο 11 Εξουσίαι ενεργούντος κατάσχεσιν κινητών εις χείρας του οφειλέτου
Άρθρο 12 Πλείονες κατασχέσεις
Άρθρο 13 Συνέπεια κατασχέσεως κινητών
Άρθρο 14 Κατάσχεσις νομισμάτων και χρεωγράφων
Άρθρο 15 Μεσεγγύησις κατασχεθέντων κινητών - Φύλαξις
Άρθρο 16 Ασυγκόμιστοι καρποί
Άρθρο 17 Ακατάσχετα
Άρθρο 18 Περιορισμοί κατά την κατάσχεσιν
Άρθρο 19 Πρόγραμμα πλειστηριασμού
Άρθρο 20 Δημοσιότης προγράμματος πλειστηριασμού
Άρθρο 21 Ενέργεια του πλειστηριασμού
Άρθρο 22 Διαίρεσις πλειστηριαζομένων - Εκθεσις πλειστηριασμού
Άρθρο 23 Περιπτώσεις οριστικής κατακυρώσεως
Άρθρο 24 Προσωρινή κατακύρωσις και έγκρισις
Άρθρο 25 Επανάληψις πλειστηριασμού
Άρθρο 26 Ενέργεια εν περιπτώσει αναστολής ή ματαιώσεως πλειστηριασμού
Άρθρο 27 Αναπλειστηριασμός
Άρθρο 28 Αναγγελίαι
Άρθρο 29 Ενέργειαι μετά την οριστικήν κατακύρωσιν
Άρθρο 30 Κατάσχεσις εις χείρας τρίτων
Άρθρο 30Α Κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων
Άρθρο 30Β
Άρθρο 31 Ακατάσχετα εις χείρας τρίτων
Άρθρο 32 Δήλωσις τρίτου
Άρθρο 33 Συνέπειες μη υποβολής δήλωσης
Άρθρο 34 Ανακοπή κατά δηλώσεως τρίτου
Άρθρο 35 Ενέργεια κατασχέσεως
Άρθρο 36 Επιβολή κατασχέσεως
Άρθρο 37 Υποβολή και κοινοποίησις εκθέσεως κατασχέσεως
Άρθρο 38 Συνέπειαι κατασχέσεως
Άρθρο 39 Πρώτη προσφορά
Άρθρο 40 Μεσεγγυούχος
Άρθρο 41 Πρόγραμμα πλειστηριασμού
Άρθρο 42 Τόπος πλειστηριασμού
Άρθρο 43 Πλειστηριασμός
Άρθρο 44 Κατακύρωσις εις το Δημόσιον
Άρθρο 45 Κατάθεσις πλειστηριάσματος
Άρθρο 46 Δίωξις υπερθεματιστών - ΑναΠλειστηριασμός
Άρθρο 47 Αίρεσις περί την κατακύρωσιν
Άρθρο 48 Κατάσχεσις πλοίου
Άρθρο 49 Πρόγραμμα πλειστηριασμού
Άρθρο 50 Κατάσχεσις αλλοδαπού πλοίου
Άρθρο 51 Κατάσχεσις αεροσκάφους
Άρθρο 52 Πρόγραμμα πλειστηριασμού αεροσκάφους
Άρθρο 53 Κατάσχεσις αλλοδαπού αεροσκάφους
Άρθρο 54 Ανακοίνωσις πλειστηριασμών επισπευδομένων υπό τρίτων
Άρθρο 55 Αναγγελίαι Δημοσίου
Άρθρο 56 Υπερθεματισμός Δημοσίου
Άρθρο 57
Άρθρο 58 Ανακοπή κατά του πίνακος κατατάξεως
Άρθρο 59 Έφεσις
Άρθρο 60 Αναίρεσις
Άρθρο 61 Κατάταξις Δημοσίου
Άρθρο 62 Πτώχευσις
Άρθρο 62Α Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή οφειλετών του Δημοσίου

Τα άρθρα 63 έως και 72 καταργήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν.1867/1989. Η κατάργηση αυτή άρχισε να ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.1867/198999.10.1989)
Άρθρο 63 Έκδοσις εντάλματος προσωπικής κρατήσεως
Άρθρο 64 Όργανα εκτελέσεως ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως
Άρθρο 65 Εκτέλεσις ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως
Άρθρο 66 Έξοδα μεταγωγής -Διατροφής
Άρθρο 67 Εξαιρέσεις προσωπικής κρατήσεως
Άρθρο 68 Περιορισμοί προσωπικής κρατήσεως
Άρθρο 69 Ειδικαί περιπτώσεις προσωπικής κρατήσεως
Άρθρο 70 Διάρκεια προσωπικής κρατήσεως
Άρθρο 71 Επαύξησις διαρκείας προσωπικής κρατήσεως
Άρθρο 72 Επανάληψις διώξεως προσωποκρατηθέντων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΑΝΑΚΟΠΑΙ

Άρθρο 73 Ανακοπαί υπό του οφειλέτου
Άρθρο 74 Ανακοπή τρίτου
Άρθρο 75 Παράλειψις και ακυρότητες πράξεων εκτελέσεως
Άρθρο 75A

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Άρθρο 76 Έξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης
Άρθρο 77 Εκκαθάρισις και προσδιορισμός εξόδων εκτελέσεως
Άρθρο 78 Καταβολή εξόδων εκτελέσεως
Άρθρο 79 Καταβολή εξόδων εκτελέσεως εν περιπτώσει αναστολής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 80 Ευθύναι περί την βεβαίωσιν
Άρθρο 81 Ευθύναι αστυνομικών οργάνων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ

Άρθρο 82 Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης
Άρθρο 82Α Διαγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

Άρθρο 83 Ενέργειες και αποτελέσματα συμψηφισμού

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 84 Κοινοποιήσεις
Άρθρο 85 Εκπροσώπησις του Δημοσίου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ ΕΓΓΥΗΤΑΙ - ΜΙΣΘΩΤΑΙ - ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΑΙ

Άρθρο 86 Εγγυηταί
Άρθρο 87 Ευθύνη υπομισθωτών
Άρθρο 88 Δικαιώματα μισθωτών - Υπομισθωτών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 89 Εφαρμογή διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας
Άρθρο 90 Ατέλεια δικογράφων
Άρθρο 91 Εσοδα τρίτων
Άρθρο 92 Αναπροσαρμογή ποσών και ποσοστών
Άρθρο 93 Διαχρονικόν Δίκαιον.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 94
Άρθρο 95
Εν Αθήναις τη 26 Μαρτίου 1974

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΩΝΣΤ. ΡΑΛΛΗΣ, ΗΛ. ΜΠΑΛΟΠΟΥΟΣ, ΣΠΥΡ. ΤΕΤΕΝΕΣ, ΕΥΣΤ. ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ, ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΣΤΥΛ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΓΕΩΡΓ. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ, ΔΗΜ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ, ΤΖΩΡ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΠΑΝ. ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 27 Μαρτίου 1974

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ