Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε40/350 - 24/5/2011

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος μισθολογικής περιόδου της οποίας οι εισφορές είναι απαιτητές και ο εργοδότης δεν έχει ακόμη υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ».

 

ΣΧΕΤ. Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. εγκύκλιο 30/11

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ελέγχου (ρύθμιση οφειλών), απαιτείται να γίνει καταλογισμός των εισφορών που αντιστοιχούν σε μισθολογική περίοδο τριμήνου, για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της αντίστοιχης ΑΠΔ.

Για τον έλεγχο και τον καταλογισμό των εισφορών θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ

- Ο εργοδότης υποβάλει ΑΠΔ (01) κανονική μέσω διαδικτύου.

Στα γενικά στοιχεία της (01) κανονικής ΑΠΔ αναγράφεται τριμηνιαία περίοδος υποβολής.

Στις αναλυτικές εγγραφές αναγράφονται μόνο οι εγγραφές του μήνα του οποίου οι εισφορές είναι απαιτητές.

- Ο εργοδότης μέχρι την ορισθείσα ως καταληκτική με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΕ υποβάλει μέσω διαδικτύου συμπληρωματική (04) ΑΠΔ προκειμένου να δηλώσει την απασχόληση των υπόλοιπων περιόδων του τριμήνου.

Παράδειγμα:

Για το Β' τρίμηνο 2011( 4-6/2011), υποβάλλεται από 1-30/6/2011 μέσω διαδικτύου, ΑΠΔ απαιτητής περιόδου, που αφορά τον 4/2011, ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΜΕ για Κοινές Επιχειρήσεις και από 1-30/7/2011 για το Δημόσιο. 

Οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων στη συνέχεια προκειμένου να δηλώσουν την απασχόληση του υπόλοιπου τριμήνου, από 1/7/2011 και μέχρι την ορισθείσα ως καταληκτική με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΕ υποβάλλουν μέσω διαδικτύου συμπληρωματική (04) ΑΠΔ με τις εγγραφές των μηνών που υπολείπονται του τριμήνου ή δεν περιλαμβάνονται στην 01 κανονική.

Για το Δημόσιο η συμπληρωματική ΑΠΔ υποβάλλεται ανεξαρτήτως ΑΜΕ από 1/8/2011-31/8/2011.

Η Επανυποβολή λανθασμένου αρχείου γίνεται με τύπο δήλωσης 01 και μπορεί να υποβληθεί μέχρι την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα υποβολής.

Αν η ΑΠΔ παραληφθεί κατά την υποβολή της και ο έλεγχος διαπιστώσει λάθη δρομολογείται προς διόρθωση στο Υποκ/μα.

Μετά τη διόρθωση λαθών χρεώνεται η ΑΠΔ.

Κατ ' εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ σε έντυπη μορφή, των εργοδοτών «Διαχειρίσεις κτιρίων» (Οικίες και Διαχειρίσεις Πολυκατοικιών), οι οποίες αφού παραληφθούν από την οθόνη «Παραλαβή χειρόγραφης ΑΠΔ» μέσα στις προθεσμίες του Διαδικτύου, θα καταχωρηθεί το περιεχόμενο τους από την οθόνη «Καταχώρηση αναλυτικών εγγραφών χειρόγραφων ΑΠΔ» και θα επεξεργασθεί άμεσα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ

Στη συνέχεια των ανωτέρω ενεργειών στον έλεγχο Δηλωθέντων- Καταβληθέντων λαμβάνεται υπόψη η περίοδος των απαιτητών εισφορών, επιλέγοντας στην οθόνη: Έλεγχος Δηλωθέντων-Καταβληθέντων «Επιλογή ΑΠΔ απαιτητής περιόδου».
Σε περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί οι εισφορές του τελευταίου απαιτητού μήνα, συμπεριλαμβάνονται στην ΠΕΕ που θα προκύψει από τον έλεγχο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται κατόπιν αιτήσεως του εργοδότη (για ρύθμιση οφειλών), οι σχετικές ΑΠΑ θα πρέπει να μην εμφανίζουν λάθη, διότι η διαδικασία ελέγχου και ο καταλογισμός των εισφορών θα ολοκληρωθεί μετά την αποκατάσταση των λαθών

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ