Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/75 - 13/5/2011

ΘΕΜΑ: Αναστολή λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Συμπληρωματικές οδηγίες.

 

Σχετ: Η εγκύκλιο 30/11 της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων.

Σε συνέχεια της αναφερομένης ως άνω σχετικής εγκυκλίου, επισημαίνονται τα κάτωθι:

Στις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 προβλέπεται η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων, μέχρι 31/12/2012, σε όσους εκ των εργοδοτών - οφειλετών υπαχθούν στον διακανονισμό των εν λόγω διατάξεων.

Για το λόγο αυτό, εφιστούμε την προσοχή των Διευθυντών των αρμοδίων υπηρεσιών, όπως με ευθύνη τους μεριμνούν για την άμεση διεκπεραίωση των υποβληθεισών αιτήσεων των εργοδοτών καθώς και την διαβίβαση αυτών στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την έκδοση αποφάσεων.

Επίσης, θα πρέπει να φροντίσουν για την ενημέρωση των εργοδοτών περί των ισχυουσών διατάξεων, καθώς και των ευεργετημάτων αυτών, με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανάρτηση του Δελτίου Τύπου στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Υποκαταστημάτων ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., δημοσίευση σε Μ.Μ.Ε. και Τοπικό Τύπο, προσωπική επικοινωνία με υπόχρεους εργοδότες κ.λ.π.).

Για όσους εκ των εργοδοτών - οφειλετών διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος ( Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή Ταμεία είσπραξης), ότι εφόσον, δεν έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στον διακανονισμό ή έχει παρέλθει η προθεσμία υπαγωγής ή δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, θα επισπεύδεται άμεσα η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων τόσο σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων, όσο και κατά των κατά νόμο υπευθύνων αυτών, καθώς και σε κατασχέσεις εις χείρας των τραπεζικών λογαριασμών τους.

Ανακεφαλαιώνοντας σας επισημαίνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση και όχι αργότερα από 30/6/2011, θα πρέπει να αποτιμηθεί η πορεία ένταξης στο διακανονισμό και να ληφθούν εφόσον κριθεί απαραίτητο, επιπρόσθετα μέτρα για την είσπραξη των οφειλών.

Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ