Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: A31/273/8 - 5/5/2011

ΘΕΜΑ : «Σχέδια αποφάσεων για τις αναγνωρίσεις χρόνου σπουδών και στρατού».

 

ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 12/11, εγκύκλιο 13/11.

Με τις ανωτέρω σχετικές, δόθηκαν οδηγίες για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και του χρόνου σπουδών κατ' εφαρμογήν της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010.

Με το παρόν Γενικό Έγγραφο σας αποστέλλουμε σχέδια αποφάσεων Δ/ντού για τις εν λόγω αναγνωρίσεις, με την επισήμανση ότι αφορούν μόνο τις περιπτώσεις αναγνώρισης, που η καταβολή των εισφορών θα γίνει εφάπαξ ή με παρακράτηση από τη σύνταξη και ότι θα χρησιμοποιούνται μέχρι την ένταξη των εν λόγω περιπτώσεων αναγνώρισης στην αντίστοιχη λειτουργική περιοχή του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ