Ερώτηση

65. Ιδιώτης είναι δικαιούχος εμπορικού σήματος και παραχωρεί την άδεια χρήσης για 3 χρόνια με αντίκρυσμα-αμοιβή πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως α) τι φορολογικό στοιχείο θα εκδοθεί και β) πως θα φορολογηθεί το εισόδημα;

Απάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1162/2001, προβλέπεται ότι:
“1. Με τις διατάξεις της περίπτ.β και των τελευταίων εδαφίων της παρ.1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 30% (Σ.Σ.  Πλέον 20%) , λογιζόμενο ως εισόδημα, κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων. Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο, πριν από τη με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία τα δύο επιστρέφονται θεωρημένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας.”
Περαιτέρω, με το έγγραφο  1092442/1643/Α0012/23.10.2008 του Υπ. Οικονομικών, διευκρινήστηκαν τα εξής:
“Φορολογική μεταχείριση του ποσού που καταβάλλεται για τη μίσθωση σήματος επιχείρησης που έχει διακόψει τη δραστηριότητά της.
Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, σας πληροφορούμε ότι το ποσό των 4.200 ευρώ που εισέπραξε ο φορολογούμενος από την ενοικίαση εμπορικού σήματος ατομικής επιχείρησης, που διέκοψε τη δραστηριότητά της στις 31.3.2006, φορολογείται αυτοτελώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ (σχετ. το 1108117/1706/ Α0012/9.10.99 έγγραφό μας) και κατά τη συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτού, αναγράφεται κ.α. 659 του πίνακα 6. Τέλος, σημειώνουμε και την υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20%, που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, από τον καταβάλλοντα την υπόψη αποζημίωση”.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, το εισόδημα που αποκτάτε από την παραχώρηση χρήσης σήματος, φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2238/94, δηλαδή αυτοτελώς με συντελεστή 20%, ανεξάρτητα αν είστε υπόχρεος του ΚΦΑΣ ή ιδιώτης.

Όσον αφορά τα εκδιδόμενα στοιχεία, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1162/2001, προβλέπεται ότι:
Β. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 12 του π.δ.186/92 (Κ.Β.Σ.), στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας, το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.
2. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις, στις περιπτώσεις παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης σήματος έναντι συγκεκριμένης αμοιβής, η οποία συμφωνείται να καταβάλλεται μετά τη λήξη ορισμένης χρονικής περιόδου, το τιμολόγιο πρέπει να εκδίδεται κατά το χρόνο και το τμήμα της αμοιβής, που καθίσταται απαιτητό από το δικαιούχο, ανεξάρτητα από την καταβολή ή μη αυτού. Δηλαδή, στο τέλος κάθε χρονικής περιόδου όπως αυτή ορίζεται με τη σχετική σύμβαση.

Βεβαίως, επειδή το ποσό που αναφέρετε στην ερώτησή σας είναι ιδιαίτερα μικρό, θα σας συνιστούσαμε να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Οικονομικών, για το κατά πόσο μπορείτε να απαλλαγείτε από την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του ΚΦΑΣ, μιας και σύμφωνα με την ΠΟΛ 1004/2013, προβλέπονται τα εξής:
“Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, οι μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών είναι φυσικά πρόσωπα (με εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του 48 του ν. 2238/1994, όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κ.λπ.) και υπό τις ακόλουθες αθροιστικά προϋποθέσεις:

• Η ευκαιριακή άσκηση παρεπόμενης δραστηριότητας, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που ασκείται όχι κατά σύστημα και αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα, τα οποία κρίνονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Τέτοια πραγματικά γεγονότα αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.
• Ο αντισυμβαλλόμενος προς στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία ή πωλούνται τα αγαθά πρέπει να είναι πρόσωπο που έχει υποχρέωση να εκδίδει στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. για τις πράξεις αυτές, δηλαδή πρόσωπο υπόχρεο του Κ.Φ.Α.Σ. ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Αυτός που έστω και ευκαιριακά παρέχει υπηρεσίες ή πωλεί αγαθά σε ιδιώτες είναι υπόχρεος του Κ.Φ.Α.Σ
Ο χαρακτηρισμός του πιο πάνω προσώπου ως μη υπόχρεου για τις εν λόγω ευκαιριακές πράξεις δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής του ή από την αξία των πωλούμενων αγαθών.
Τονίζεται ότι λαμβανομένου υπόψη ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται στον χαρακτηρισμό προσώπου ως μη υπόχρεου, δεν καταλαμβάνει το φυσικό πρόσωπο που ήδη είναι υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. και παράλληλα ευκαιριακά παρέχει άλλες υπηρεσίες ή πωλεί άλλα αγαθά.”
 

Η ομάδα της AST BOOKS.