Ι.Κ.Α. Εγκύκλιος Αρ. 29 - 19/04/2011

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά στο Δημόσιο των εισφορών Κλάδου Κύριας & Επικουρικής Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των Εθελοντών Μακράς θητείας (ΟΠΥ & ΕΠΥ) καθώς και των ανακαταταγμένων Εφέδρων Αξιωματικών Μακράς Διάρκειας , σύμφωνα με τις διατάξεις των τταρ.1 και 4 του άρθρου 21 του Ν.3865/2010»

 

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ'αριθμ.πρωτ.27135/0092/16-2-2011 Εγκύκλιος & το υπ' αριθμ. 45511/0092/7-4-2011 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
2. Οι υπ' αριθμ. 23/86 ,14/90,11/73 , 37/91, & 9/95 εγκύκλιες της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 21 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120/21-7-2010 τ. Α') «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις», με τις οποίες προβλέπεται:

α) Αναγνώριση του χρόνου ,που χώρησε στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Οπλιτών Πενταετούς Υποχρέωσης & Εθελοντών Πενταετούς Υποχρέωσης) καθώς και των ανακαταταγμένων Εφέδρων Αξιωματικών Μακράς Διάρκειας, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο και β) μεταφορά στο Δημόσιο των αντιστοίχων εισφορών που έχουν καταβληθεί στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το ανωτέρω χρονικό διάστημα της αναγνώρισης, και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Καταρχήν, με στόχο την ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή των νέων διατάξεων ,αλλά και για λόγους διευκόλυνσή σας, κρίνουμε απαραίτητο να παραθέσουμε μια ιστορική αναδρομή του θεσμού των Εθελοντών Μακράς Θητείας και των ανακαταταγμένων Εφέδρων Αξιωματικών Μακράς Διάρκειας καθώς και του ισχύσαντος νομοθετικού πλαισίου αντίστοιχα. 

ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1.ΟΠΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΟΠΥ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 15 και 17 του Ν.1513/1985 υπήχθησαν από 8/2/1985 υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ,για το χρόνο της ενεργούς υπηρεσίας τους ,οι Οπλίτες του στρατού ξηράς με πενταετή υποχρέωση.Η ασφάλιση περιορίστηκε αποκλειστικά στον Κλάδο συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ (τ.TEAM) και ήταν υποχρεωτική.

Η παραπάνω κατηγορία οπλιτών κατά το χρόνο της ενεργού υπηρεσίας τους καλύπτονταν για ασθένεια από τις διατάξεις του Δημοσίου και δικαιούνταν αυτοί και οι οικογένειές τους την ίδια νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη των μονίμων υπαξιωματικών , εξαιρούνταν δε και από την ασφάλιση ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Ε.Ε. διότι η σχέση τους με το Δημόσιο δεν ήταν αυτή της εξαρτημένης εργασίας.

Για την υλοποίηση της ασφάλισης αυτής, το Δημόσιο σαν εργοδότης και οι ασφαλισμένοι οπλίτες υπόκεινταν στις προβλεπόμενες εισφορές του Ιδρύματος και οι οποίες ανέρχονταν σε ποσοστό 14,25% για τον Κλάδο συντάξεων και 6% για το ΕΤΕΑΜ ( τ.TEAM),επί του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών .καταβάλλονταν με αγορά ενσήμων , αρμόδιο δε Υποκ/μα προς παρακολούθηση της ασφάλισης είχε οριστεί το πλησιέστερο προς τη μισθοδοτούσα αυτούς Στρατιωτική Υπηρεσία. (Σχετ. η υπ'αριθμ. 23/86 εγκ.).

2. ΟΠΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του Ν.1848/1989 ,σύμφωνα με τις οποίες ορίστηκε ότι, οι διατάξεις του Ν.1513/1985 εφαρμόζονται στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, υπήχθησαν από 8/5/1989 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ (τ.TEAM) οι οπλίτες του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας με πενταετή υποχρέωση.Οσον αφορά δε τους Κλάδους ασφάλισης, τον υπεύθυνο Εργοδότη , αρμόδιο Υποκ/μα κλπ. ίσχυσαν οι οδηγίες που είχαν δοθεί για τους οπλίτες του Στρατού Ξηράς.(Σχετ. η υπ'αριθμ. 14/1990 εγκ.)

3. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.1848/1989 δόθηκε η δυνατότητα στους εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης ( πρώην οπλίτες με πενταετή στρατιωτική υποχρέωση) όλων των σωμάτων, μετά από τη συμπλήρωση της δετούς υποχρέωσής τους να παραμείνουν στο στρατό ως Εθελοντές Μακράς θητείας και μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας.

Η ένταξή τους γινόταν μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης στις μονάδες που υπηρετούσαν ( ένα μήνα πριν τη συμπλήρωση της 5ετίας) και την έκδοση σχετικής Απόφασης από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης μετά από πρόταση των αρμοδίων Συμβουλίων.

Οι διατάξεις του Ν. 1848/1989 αν και ρύθμισαν τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης των Εθελοντών Μακράς Θητείας δεν ρύθμισαν και τα ασφαλιστικά τους και κατ' επέκταση συνταξιοδοτικά τους θέματα , προεβλέπετο δε ότι αυτά θα ρυθμίζονταν με έκδοση Προεδρικού Δ/τος το οποίο όμως ουδέποτε εκδόθηκε.

Μετά τα ανωτέρω νομοθετικά δεδομένα, μετά τη συμπλήρωση της δετίας και την παραμονή τους στο στρατό ως Εθελοντών Μακράς Θητείας δεν υπάγονταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, διότι θεωρήθηκε ότι ήταν μία κατηγορία εργαζομένων που δεν μπορούσε να καλυφθεί από τη γενική διάταξη υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ( άρθ. 2 παρ.1 περ.α εδ.α του ΑΝ 1846/51 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 παρ.1 του Ν.4476/1965),εφόσον η εργασιακή τους σχέση δεν είναι αυτή της εξαρτημένης εργασίας.

Τα ασφαλιστικά θέματα ρυθμίστηκαν για πρώτη φορά με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 20 του Ν.2084/1992 και έτσι οι Εθελοντές Μακράς Θητείας εφόσον είχαν καταταγεί στο στρατό μέχρι 31/12/1992 ασφαλίζονταν και συνταξιοδοτούνταν από το Δημόσιο.Ως ημερομηνία κατάταξης τους θεωρείτο αυτή της αρχικής τους κατάταξης στο στράτευμα ως εθελοντών δετούς υποχρέωσης ,σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Περιπτώσεις Εθελοντών Μακράς Θητείας που ενώ είχαν καταταγεί μέχρι 31/12/1992 και σύμφωνα με τον Ν.2084/92 δεν υπάγονταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , οι στρατιωτικές τους όμως υπηρεσίες ενεργούσαν κρατήσεις εισφορών και μετά την δετία, αντιμετωπίστηκαν με ακύρωση της παράνομης ασφάλισης που εχώρησε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και με επιστροφή των αντίστοιχων εισφορών.Η ακύρωση του χρόνου ασφάλισης και η επιστροφή των εισφορών γινόταν από το Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής που υπηρετούσαν όταν υπέβαλαν το αίτημά τους.

Επισημαίνουμε ότι ,εφόσον η υπηρεσία ως εθελοντών δετούς υποχρέωσης για όσους είχαν καταταγεί μέχρι 31/12/92, είχε αναγνωριστεί για οποιοδήποτε λόγο ,ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία από το Δημόσιο, με έκδοση σχετικής αναγνωριστικής πράξης από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι υπηρεσίες του Ιδρύματος κατ'εφαρμογή του άρθρου 3 του ΑΝ. 1846/51 προέβαιναν σε ακύρωση του χρόνου που είχε χωρήσει νόμιμα στο ΙΚΑ και επιστροφή εισφορών.

Εθελοντές Μακράς Θητείας που κατατάχθηκαν ως οπλίτες δετούς υποχρέωσης στο στράτευμα μετά την 1/1/1993 , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.2084/1992 .ασφαλίζονταν από τη πρώτη ημέρα κατάταξής τους στο στράτευμα στο ΙΚΑ, εφόσον λόγω ειδικότητας δεν καλύπτονταν από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης και στο ΕΤΕΑΜ . Κατά συνέπεια οι εθελοντές Μακράς Θητείας που κατατάχθηκαν στο στρατό μετά την 1/1/93 είχαν ασφάλιση ΙΚΑ και ΕΤΕΑΜ τόσο για την δετία που υπηρετούσαν ως εθελοντές δετούς υποχρέωσης ,όσο και μετά την υπαγωγή τους στο θεσμό των εθελοντών Μακράς Θητείας.

Στη συνέχεια , με τις διατάξεις της παρ.δ του άρθρου δ του Ν.2320/1995 υπήχθησαν στην ασφάλιση του Δημοσίου και οι Εθελοντές Μακράς Θητείας, οι οποίοι κατετάγησαν μεν στο στρατό μετά την 1/1/93 είχαν όμως, ασφαλισθεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα πρίν την 1/1/93. Περιπτώσεις που χώρησε ασφάλιση στο ΙΚΑ μετά την μετάταξή τους ως ΕΜΘ , θεωρήθηκε ( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ. 1846/51) παράνομη και αντιμετωπίστηκαν με ακύρωση της χωρήσασας ασφάλισης και επιστροφή εισφορών μετά από αίτηση των αρμοδίων στρατιωτικών υπηρεσιών.
Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1δ του Ν.2936/2001 οι εθελοντές και εθελόντριες του ν. 1848/1989 που είχαν καταταγεί στις Ενοπλες Δυνάμειες μετά την 1/1/93 υπήχθησαν στην ασφάλιση του Δημοσίου , ορίστηκε δε ότι ο διανυθείς στην ασφάλιση του ΙΚΑ και του ΕΤΕΑΜ χρόνος ασφάλισης θα συνυπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

4. ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΓΜΕΝΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Η Υπηρεσιακή κατάσταση των Εφέδρων Αξιωματικών είχε αρχικά ρυθμιστεί με τις διατάξεις του ΑΝ.833/1937 και του ΝΔ.483/1970.Καλύπτονταν συνταξιοδοτικά δε από τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου.
Αργότερα , οι διατάξεις των παρ.2,3,&4 του άρθρου 23 του Α.Ν .833/1937 ( όπως είχαν συμπληρωθεί από το Ν.Δ 483/1970 ) αντικαταστάθηκαν με αυτές των άρθρων 1 & 2 του Ν.Δ 1306/1972 .Σύμφωνα με τις τελευταίες , ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας είχε τη δυνατότητα να εγκρίνει μετά από πρόταση του Αρχηγείου Στρατού, εθελοντική ανακατάταξη των Εφέδρων Αξιωματικών των όπλων και Σωμάτων με το βαθμό που έφεραν.Η ανακατάταξη γινόταν:

Α) Για χρονική διάρκεια μέχρι τρία (3) έτη κατ'ανώτερο όριο, εφάπαξ ή τμηματικά, μετά την εκπνοή της οποίας απολύονταν οριστικά από το στρατό. Αυτή ήταν η ανακατάταξη βραχείας διάρκειας.

Β) Για χρονική διάρκεια έξι (6) ετών που καθορίζονταν εφάπαξ και η οποία μετά τη λήξη της μπορούσε να παραταθεί για ένα ή δύο ακόμη έτη .Αυτή ήταν η ανακατάταξη μακράς διάρκειας.

Από άποψη υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ ρυθμίσεις υπήρξαν μόνο ως προς τους τελευταίους.

Κατά συνέπεια οι ανακατατασσόμενοι Εφεδροι Αξιωματικοί μακράς διάρκειας που εθελοντικά είχαν ανακαταταχθεί για χρονική διάρκεια έξι(6) ετών με δυνατότητα παράτασης για ένα ή δύο έτη , κατά το χρόνο της ανακατάταξής τους αυτής υπάγονταν στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ, από 1/10/72 και από 1/2/83 και στην επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ.

Με τις διατάξεις του Ν.1680/1987 ,δόθηκε η δυνατότητα στους Εφέδρους Αξιωματικούς μακράς διάρκειας να ζητήσουν την ανανέωση της παραμονής τους στο στράτευμα ,με τις διατάξεις αυτές, όμως μετά την έετία ή 8ετία δεν υπάγονταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ.

Στη συνέχεια, με τις διάταξεις της παρ. 12 του άρθρου 20 του Ν.2084/1992 διευκρινίστηκε ότι οι ανωτέρω υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου για το μετά την 6ετία ή 8ετία διάστημα εφόσον η αρχική κατάταξή τους έγινε μέχρι 31/12/1992.

Περιπτώσεις όπου η υπηρεσία του χρόνου της ανακατάταξης μακράς διάρκειας για τον οποίο εχώρησε ασφάλιση στο ΙΚΑ .αναγνωρίζονταν από το Δημόσιο ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία .αντιμετωπίζονταν με ακύρωση και επιστροφή εισφορών.

Οι ανακατατασσόμενοι Εφεδροι Μακράς Διάρκειας εφόσον η αρχική τους κατάταξη είχε γίνει μετά την 1/1/93 υπήγοντο στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Σημειώνουμε ότι, η ασφάλιση στο ΙΚΑ καταλάμβανε τόσο την περίοδο της ανακατάταξης μακράς διάρκειας , όσο και την περίοδο που θα έκαναν χρήση των διατάξεων του Ν. 1680/1987.

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του κοινοποιούμενου νόμου προβλέπεται ότι, ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς θητείας (ΕΜΘ) του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 τ.Α') που διανύθηκε στις Ενοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) ή του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) , καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας των ανακαταταγμένων Εφέδρων Αξιωματικών Μακράς Διάρκειας , οι οποίοι ανανέωσαν την παραμονή τους στο Στράτευμα με βάση τις διατάξεις του, Ν.1680/1987( ΦΕΚ 7 τ.Α') και για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ .αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για όσους υπηρέτησαν ως Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης( ΟΠΥ) ή Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) , οι οποίοι μετά την απομάκρυνσή τους από τις θέσεις αυτές κατατάχθηκαν στα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή διορίστηκαν στο Δημόσιο.

Η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου υπηρεσίας ως συντάξιμου από το Δημόσιο , γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους .
Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα, αποδίδονται στο Δημόσιο, εντός προθεσμίας ενός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης.

Β. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν:

-  Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3865/2010, δηλ. την
21-7-2010 στο δημόσιο γενικά

-  Όσα από τα πρόσωπα αυτά έχουν ήδη εξέλθει της Υπηρεσίας μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού, καθώς και για τις οικογένειες αυτών που έχουν αποβιώσει, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης (στο Δημόσιο) μήνα. ( Σχετ. η παρ.4 του κοινοποιούμενου νόμου).

Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

Όσον αφορά την μεταφορά και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών στο Δημόσιο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, (με την υπ'αριθμ.πρωτ.27135/0092/16-2-2011 Εγκύκλιο του καθώς και με το υπ' αριθμ. 45511/0092/7-4-2011 απαντητικό έγγραφο του σε σχετικό ερώτημα της Διεύθυνσής μας) διευκρίνισε ότι, η απόδοσή τους δεν θα γίνεται απευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ,αλλά στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, δηλ. στους εργοδοτικούς φορείς ΓΕΣ, ΓΕΝ ή ΓΕΑ , ανάλογα με την κάθε ασφαλιστική περίπτωση. Με ευθύνη της Υπηρεσίας αυτής θα αναζητείται η μεταφορά των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια και επικουρική σύνταξη που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποδοθούν στη συνέχεια στο Κρατικό Προϋπολογισμό.

Επιπρόσθετα ,με την ανωτέρω αναφερθείσα εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διευκρινίζεται ότι, ειδικά για τα πρόσωπα που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία και έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο (σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.4 του κοινοποιούμενου νόμου) δεν θα αναζητηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη , οι οποίες έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεδομένου ότι, ήδη ο χρόνος αυτός , όπως αναφέρθη ανωτέρω, έχει υπολογισθεί ως συντάξιμος από το δημόσιο , με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Ομοίως, δεν θα αναζητηθούν οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση Ε.Τ.Ε.Α.Μ., εφόσον ο χρόνος αυτός έχει υπολογιστεί ως συντάξιμος από τα επικουρικά ταμεία (Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν., Μ.Τ.Α.), στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης κατ' εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

Όπως ανεφέρθη και ανωτέρω,μετά την έκδοση της σχετικής πράξης που θα εκδίδεται από την Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους , θα πρέπει οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να προβούν, μετά από σχετικό έλεγχο των ασφαλιστικών στοιχείων της κάθε περίπτωσης, σε έκδοση απόφασης:

α) ακύρωσης του εν λόγω χρόνου ασφάλισης που χώρησε στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. αντίστοιχα

β) μεταφοράς των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο Ιδρυμα για το εν λόγω χρονικό διάστημα, στο Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί ,αφενός την ακύρωση του χρόνου ασφάλισης που χώρησε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και αφετέρου τη μεταφορά στο Δημόσιο, των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί στο Ιδρυμα για το εν λόγω χρονικό διάστημα , θα προσέρχεται στις Υπηρεσίες μας και θα υποβάλει σχετική αίτηση, σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 1 συνημμένο υπόδειγμα αίτησης.

Σημειώνουμε ότι, η εν λόγω σχετική αναγνωριστική πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ,δεδομένου ότι ,δεν κοινοποιείται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , θα πρέπει να την προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος με σχετική αίτησή του Η δε προθεσμία των έξι μηνών θα αρχίζει από την ημερομηνία που ο ασφαλισμένος θα κοινοποιεί την εν λόγω αναγνωριστική πράξη στις Υπηρεσίες μας. Κατά συνέπεια, κατά την παραλαβή της αίτησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες μας, θα πρέπει να ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένο το σχετικό πεδίο της αίτησης που αναφέρεται η ημερομηνία.

Στην αίτηση αυτή , εκτός από τα ατομικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΜΑ, AM ΚΑ, διεύθυνση τηλέφωνα κλπ) θα αναφέρει την διεύθυνση της Οικονομικής Υπηρεσίας από την οποία μισθοδοτείται (Μονάδα - Έδρα) και τη διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας που αυτή ανήκει, (ΓΕΣ/ΔΟΙ/4Γ Στρατόπεδο Παπάγου ΣΤΓ 1020, ΓΕΑ/ΟΛΚΑ/ Μεσογείων 229/ΤΓΑ 1010/ Στρατόπεδο Παπάγου Τ.Κ. 15561 Χολαργός, )προκειμένου να καθίσταται σαφής η Υπηρεσία (Κεντρική και Αποκεντρωμένη) στην οποία θα κοινοποιηθεί η απόφαση ακύρωσης και μεταφοράς.

Επίσης , δεδομένου ότι η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων μετακινείται σε πολλές Στρατιωτικές Μονάδες , κατά την διάρκεια του στρατιωτικού τους βίου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τα χρονικά διαστήματα για τα οποία εχώρησε ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,και τις αντίστοιχες Οικονομικές Στρατιωτικές Υπηρεσίες από τις οποίες μισθοδοτήθηκε (Μονάδα - Έδρα), κατά τα εν λόγω χρονικά διαστήματα, προκειμένου να γνωρίζουν οι Υπηρεσίες εσόδων υποβολής της αίτησης τα εμπλεκόμενα στην ασφάλιση του συγκεκριμένου ασφαλισμένου, Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο ενδιαφερόμενος όταν θα προσέρχεται στις Υπηρεσίες μας για να υποβάλει τη σχετική αίτηση , εκτός από την Πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που θα μας κοινοποιεί, θα πρέπει να προσκομίζει τα αντίστοιχα παραστατικά ασφάλισης για το εν λόγω χρονικό διάστημα (δηλ. ΔΑΤΕ, ΑΔΕ κλπ) καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωσή του ότι για το αιτούμενο διάστημα δεν έχει χωρήσει επιστροφή εισφορών.

Σε περίπτωση απώλειας των ασφαλιστικών του βιβλιαρίων, κατά την υποβολή της αίτησής του εκτός από την προσκόμιση των ανωτέρω αναφερθέντων δικαιολογητικών ,θα πρέπει να υποβάλει και Δήλωση Απώλειας ασφαλιστικών Βιβλιαρίων καθώς και σχετική Βεβαίωση Εργοδότη συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων, θα ακολουθείται δε από τις Υπηρεσίες του Ιδρύματος η διαδικασία που προβλέπεται σχετικά με τις ΥΔΑΑΒ σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ'αριθμ. 160/1988 εγκυκλίου της Δ/νσής μας.

Επισημαίνουμε ότι, κατ' εξαίρεση, και κατόπιν συνεννοήσεως με τους συναρμόδιους Φορείς, στις περιπτώσεις απώλειας των ασφαλιστικών βιβλιαρίων που αναφέρεται ανωτέρω, η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία των έξι μηνών θα άρχεται από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης ακύρωσης - μεταφοράς και όχι από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου.

Ε. ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

Όπως είναι γνωστό, αρμόδιο Υποκ/μα για την ακύρωση χρόνου ασφάλισης είναι το Υποκμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπου πραγματοποιήθηκε η απασχόληση και υλοποιήθηκε η ασφάλιση.

Επειδή όμως , όπως ανεφέρθη ανωτέρω, η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων παρουσιάζει ιδιομορφία σε σχέση με άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων , δεδομένου ότι λόγω της φύσης της εργασίας τους είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους υπηρεσίας σε πολλές στρατιωτικές Μονάδες, θα μπορούσε κατ'εξαίρεση η ακύρωση της ασφάλισης και η μεταφορά των εισφορών να γίνει από το Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαμονής τους (προσωρινής ή μόνιμης), αφού προηγηθεί έλεγχος της καταβολής των εισφορών με τα Υποκ/τα που προηγήθηκαν βάσει των ασφαλιστικών παραστατικών που προσκομίζουν.

Επισημαίνουμε ότι μεταφορά των εισφορών θα νίνει μόνο νια το χρονικό διάστημα κατά το οποίο από τον έλενχο των ασφαλιστικών στοιχείων κλπ ,προκύψει αποδεδεινμένα ότι ένινε καταβολή των εν λόνω εισφορών στο Ιδρυμα και εφόσον το εν λόνω χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται στο χρόνο που αναννωρίστηκε ως χρόνος πρανματικής συντάξιμης υπηρεσίας από το Δημόσιο.

Εφόσον ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος από τα στοιχεία που προσκόμισε ο ασφαλισμένος σε συνδυασμό με τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας ,θα εκδίδεται Απόφαση Δ/ντή

α) ακύρωσης ημερών εργασίας κλάδου Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

β) μεταφοράς των αντιστοίχων εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου στο Δημόσιο.

Επισημαίνουμε ότι για την ακύρωση του εν λόγω χρόνου ασφάλισης θα τοποθετείται ειδική σφραγίδα πάνω στα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ενδιαφερόμενου ( ΔΑΤΕ) ,η οποία θα αναφέρει ότι, η ακύρωση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3865/2010, θα αναγράφεται δε πάνω στα ασφαλιστικά βιβλιάρια και ο αριθμός πρωτ. της σχετικής Απόφασης Δ/ντή.

Επίσης, η απόφαση του Δ/ντή εκτός από τα ατομικά στοιχεία του ασφαλισμένου θα αναφέρει , αναλυτικά την χρονική περίοδο απασχόλησης , τον Κλάδο ασφάλισης (πχ. Βαρέα κλπ,) τις Ημέρες εργασίας για τις οποίες ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ε.Τ.Ε.Α.Μ., τις αποδοχές και τα ασφάλιστρα που ίσχυαν στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς επίσης και τις εισφορές, εργοδότη και ασφαλισμένου, του Κλάδου Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης που κατεβλήθησαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η απόφαση αυτή θα κοινοποιείται εκτός από το Τμήμα Μητρώου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Απογραφής του ασφαλισμένου, στον Ενδιαφερόμενο, στην Υπηρεσιακή Οικονομική Μονάδα από την οποία μισθοδοτείται (εφόσον πρόκειται για ενδιαφερόμενους στους Κλάδους ΓΕΣ και ΓΕΑ του Υ.ΕΘ.Α), στην Κεντρική Υπηρεσία που υπάγεται η συγκεκριμένη Μονάδα( για όλους τους Κλάδους του Υ.ΕΘ.Α δηλ. ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ) καθώς και στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να επιληφθεί και να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη μεταφορά των εν λόγω εισφορών( κατάθεση σε ειδικό κωδικό λογαριασμού).

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ