.

ΠΟΛ.1087/19.4.2013
Κοινοποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν.4141/13(ΦΕΚ α'81) - Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ αγαθών τα οποία αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώματος

Σας κοινοποιούμε την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4141/13 (ΦΕΚ 81 Α) που καταργεί την παρ.4 του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/00), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση παράδοσης αγαθών πριν την εισαγωγή τους στο εσωτερικό της χώρας, ως τόπος παράδοσης θεωρούνταν το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αυτός ήταν και ο τόπος του τελικού προορισμού τους και συνεπώς επρόκειτο για φορολογητέα παράδοση.
Κατόπιν κατάργησης της ανωτέρω διάταξης διευκρινίζουμε ότι στην εν λόγω περίπτωση εφαρμόζονται οι εξής διατάξεις:
1. Οι διατάξεις της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας (Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας - καν. αριθ. 2913/92 και Διατάξεις Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα - καν. αριθ. 2454/93), σύμφωνα με τις οποίες τα εμπορεύματα προέλευσης τρίτων χωρών που προσκομίζονται στο τελωνείο πρέπει να λαμβάνουν έναν από τους αποδεκτούς τελωνειακούς προορισμούς. Ο προορισμός των εμπορευμάτων προσδίδεται με την κατάθεση της τελωνειακής διασάφησης με την οποία ο κύριος του εμπορεύματος δηλώνει με τους απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες τη βούληση του να υπαγάγει ένα εμπόρευμα σε συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς, μεταξύ των οποίων, είναι και η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία που επιφέρει τη γένεση και το απαιτητό του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα ΦΠΑ σύμφωνα με τις οποίες ως εισαγωγή αγαθών, κατά την έννοια του άρθρου 2, θεωρείται η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών που προέρχονται από τρίτες προς την Ε.Ε. χώρες και δεν έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ε.Ε.
Σε περίπτωση που αγαθά έχουν τεθεί από τη στιγμή της εισόδου τους στο εσωτερικό της Κοινότητας σε ένα ανασταλτικό Τελωνειακό καθεστώς, η εισαγωγή των αγαθών αυτών πραγματοποιείται στην Ελλάόα, εφόσον τα αγαθά αυτά εξέρχονται από τα καθεστώτα αυτά στο εσωτερικό της χώρας.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του Κώόικα ΦΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες, όσον αφορά την εισαγωγή αγαθών, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο, κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η εισαγωγή των αγαθών, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 10.
Επιπλέον όταν αγαθά τίθενται από τη στιγμή της εισαγωγής τους σε ένα ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά εξέρχονται από το καθεστώς αυτό στο εσωτερικό της χώρας.
Όταν τα εισαγόμενα αγαθά υπόκεινται σε δασμούς, γεωργικές εισφορές ή φόρους ισοδυνάμου αποτελέσματος, που έχουν θεσπισθεί στα πλαίσια κοινής πολιτικής, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο που η φορολογική υποχρέωση γεννάται και γίνονται απαιτητές από το Δημόσιο οι παραπάνω επιβαρύνσεις.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 60 του ως άνω Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες, κατά την εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό, ο ΦΠΑ βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής, δασμολογικής και συναφούς νομοθεσίας για τη βεβαίωση και είσπραξη των εισαγωγικών δασμών και λοιπών φόρων.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.2960/01, σύμφωνα με τις οποίες η Τελωνειακή οφειλή είναι η υποχρέωση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου έναντι Τελωνειακής Αρχής για καταβολή του συνόλου των δασμών, των φόρων, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), και των λοιπών δικαιωμάτων του Δημοσίου, που αναλογούν σε εμπορεύματα και τα επιβαρύνουν κατά τις οικείες διατάξεις.
Επιφυλασσομένων των διατάξεων του Τελωνειακού Κοινοτικού Κώδικα η τελωνειακή οφειλή γεννάται, πέραν των άλλων (πχ παράτυπη εισαγωγή, υπεξαίρεση εμπορεύματος κτλ), τη στιγμή της αποδοχής της σχετικής διασάφησης για θέση σε ανάλωση ή ελεύθερη κυκλοφορία ή εξαγωγή ενός εμπορεύματος υποκειμένου σε δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις.
Η τελωνειακή οφειλή βεβαιώνεται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές επί των οικείων παραστατικών εγγράφων αρχικά ή συμπληρωματικά, ή με έκδοση καταλογιστικής πράξης όπου απαιτείται, και εγγράφεται στα ειδικά λογιστικά βιβλία.
6. Οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 13 σύμφωνα με τις οποίες η παράδοση θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον, κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, τα αγαθά βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται πριν την
εισαγωγή τους όεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και συνεπώς στο τιμολόγιο που εκδίδεται από τον εκχωρητή όεν υπολογίζεται ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ που αναλογεί, εισπράττεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας κατά την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Η διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κώδικα ΦΠΑ, σε συνδυασμό με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις περί διαμόρφωσης δασμολογητέας αξίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι εγκύκλιοι με αριθ. Δ. 129/86/87, Ε.2549/218/96, Δ.663/453/ΠΟΛ.26/1987 και Π.2307/955/ΠΟΛ.120/88 καταργούνται.
Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 4141/13 (ΦΕΚ 81 Α) ισχύουν από την δημοσίευση του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 5 Απριλίου 2013.
Εφόσον μέχρι την έκδοση της παρούσας έχουν εκδοθεί τιμολόγια με ΦΠΑ κατά την εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώματος, η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και η φορολογική μεταχείριση από άποψης ΦΠΑ των πράξεων αυτών πραγματοποιείται με βάση τα αναφερόμενα στις ανωτέρω εγκυκλίους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ