Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 24 - 29/3/2011

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση του άρθ. 19 του ν. 2972/2001, σχετικά με την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να γνωστοποιούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα στοιχεία των συνδικαιούχων σε λογαριασμό αποβιώσαντος συνταξιούχου.»

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθ. 19 του ν. 2972/2001 (Φ.Ε.Κ. 291/τ. α’/27.12.2001), σύμφωνα με την οποία, όταν τα ποσά που πιστώθηκαν στο λογαριασμό αποβιώσαντος συνταξιούχου μετά το θάνατό του αναληφθούν εν όλω ή εν μέρει από τρίτα πρόσωπα, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται ύστερα από αίτηση του φορέα συνταξιοδότησης να γνωστοποιούν σ’ αυτόν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση των λοιπών συνδικαιούχων του λογαριασμού του συνταξιούχου που απεβίωσε, καθώς και όποια άλλα στοιχεία έχουν για το πρόσωπο που εισέπραξε τις αχρεωστήτως πιστωθείσες συντάξεις.
 

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, ήδη με σχετικά έγγραφά μας έχουμε ζητήσει από την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα, να ενημερώσει το δίκτυο των υποκαταστημάτων της, σχετικά με την υποχρέωση που απορρέει από την παραπάνω διάταξη.
 

Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται το τελευταίο χρονικό διάστημα για την αυστηρή εποπτεία της ορθής καταβολής των συντάξεων και της διασφάλισης των συμφερόντων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παρακαλούμε στα έγγραφά σας προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την αναζήτηση στοιχείων συνδικαιούχων κοινού λογαριασμού, να επικαλείσθε την ως άνω σχετική διάταξη και τη ρητή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ