Ερώτηση

96. Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου πείτε αν επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων η οποία ενοικιάζει και ομπρέλες σε παραλία για την συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να εκδίδει θεωρημένες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών  ή είναι υποχρεωτικό να βάλει ΦΤΜ;
Επίσης να μου εξηγήσετε αν φυσιοθεραπευτής έχει επίσης την δυνατότητα να εκδίδει θεωρημένες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ή θα πρέπει να πάρει ΦΤΜ; Ευχαριστώ πολύ.

Απάντηση

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον ΚΦΑΣ οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.

Από την ερώτηση σας θεωρούμε πως η ενοίκιαση ομπρελλών στην παραλία αποτελεί δεύτερη δραστηριότητα για την επιχείρησή σας. Συνεπώς πιστεύουμε πως αν δεν έχετε κάνει έναρξη υποκαταστήματος, μπορείτε να κάνετε χρήση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.1809/88 και να εκδίδεται ΑΛΣ χειρόγραφες εφόσον πρόκειται για συναλλαγες που πραγματοποιεί ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκτός του κεντρικού καταστήματος ή του υποκαταστήματός του.
 Ν. 1809/88, Άρθρο 1
1. Οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄) υποχρεούνται να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Την υποχρέωση αυτή έχουν και οι κυρίως χονδροπωλητές επιτηδευματίες, όταν οι λιανικές τους πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών διενεργούνται κατά σύστημα και όχι περιστασιακά, ανεξάρτητα από το ποσοστό των πωλήσεων αυτών επί του συνόλου των ετήσιων πωλήσεων τους. Με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να απαλλαγεί ο επιτηδευματίας αυτός από την υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την απαλλαγή αυτή. Οι ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορολογικών ταμειακών μηχανών και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στις εκδιδόμενες από αυτές αποδείξεις ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι επιτηδευματίες αυτοί, αντί να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές, μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με τρόπο μηχανογραφικό, στις οποίες όμως πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία των αποδείξεων των φορολογικών ταμειακών μηχανών. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση χειρόγραφων θεωρημένων διπλότυπων αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, για συναλλαγές που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας εκτός του κεντρικού καταστήματος ή του υποκαταστήματος του.

Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής από τη χρήση ΦΤΜ και έκδοσης χειρόγραφων αποδείξεων για πώληση ή παροχή υπηρεσιών, σε περιπτώσεις καταστήματος που στερείται ηλεκτρικού ρεύματος. (1087475/1120/16-1-91)

Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω είναι θέματα πραγματικά και καλό είναι να συμβουλευτείτε πρώτα και την αρμόδια ΔΟΥ για τη φορολογία σας.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα σας σχετικά με τους φυσιοθεραπευτές.

Σας παραθέτουμε αυτούσια διευκρινιστική απάντηση της Διοίκησης σε αντίστοιχο ερώτημα με το δικό σας.
Δ15Β 1047046 ΕΞ 14.3.2013
Φυσιοθεραπευτές. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.
“Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταργήθηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., και γι’ αυτό το λόγο από 1/1/2013 οι φυσιοθεραπευτές και οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα παύουν να τηρούν το πρόσθετο βιβλίο πελατών, που τηρούσαν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι, όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1036/22.2.2013 η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο στέλεχος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 παρέχεται, μεταξύ άλλων, στους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα μόνο σε αυτούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994.”
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΦΕ, προβλέπεται ότι:
 “1.Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, .....”
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω από τη στιγμή που το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, κατονομάζεται στο άρθρο 48 του ΚΦΕ, έχει τη δυνατότητα να εκδίδει τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών του, είτε μέσω ΦΤΜ, είτε μηχανογραφικά με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, είτε χειρόγραφα  από θεωρημένα μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.