Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ. Ε41/65 - 21/2/2011

ΘΕΜΑ : 1. «Υπενθύμιση Γενικού Εγγράφου αναφορικά με την ενημέρωση του Μητρώου Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων» 2. «Διαχείριση Εκθέσεων Επιτόπιων Ελέγχων Υποκ/των - καταχώρηση στο Ο.Π.Σ.»

ΣΧΕΤ. : Γενικό Έγγραφο : Ε41/241/23-11-2009 & ΓΈ. : Ε85/92/02-12-2008.
 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο.Π.Σ.

Με το Γενικό Έγγραφο Ε41/241/23-11-2009 είχαν δοθεί οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες, τα αρμόδια τμήματα οικοδ/κών έργων των Υποκ/των και τα γραφεία των Παραρτημάτων, έπρεπε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε, οικοδομοτεχνικά έργα που είχαν απογραφεί μέχρι 31/12/2001, τα οποία, δεν είχαν κίνηση από 1/1/2002 και είχαν «εκκαθαρισθεί» και τεθεί στο αρχείο με την χειρόγραφη διαδικασία, είτε πριν την 31/12/2001 είτε μετά από αυτή, να τεθούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) σε κατάσταση «εκκαθαρισμένο».

Επειδή μέχρι σήμερα, παρότι παρήλθε αρκετό χρονικό διάστημα, πολλά Υποκ/τα και Παραρτήματα δεν έχουν προβεί στις ενέργειες αυτές με ορατό τον κίνδυνο δημιουργίας ανυπέρβλητων προβλημάτων κατά την εφαρμογή λογισμικών προγραμμάτων (χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω Ο.Π.Σ. κ.λ.π.), παρακαλούνται οι Δ/ντές των Υποκ/των και οι Προϊστάμενοι των Παραρτημάτων όπως προγραμματίσουν άμεσα τις εργασίες αυτές.

Επιπροσθέτως σημειώνουμε ότι, προς αποφυγήν προβλημάτων κατά τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, τη σύνταξη μηνυτήριων αναφορών από το Ο.Π.Σ. κ.λ.π. θα πρέπει, με αφορμή οποιαδήποτε συναλλαγή να αναζητούνται από τους εργοδότες και να συμπληρώνονται ή διορθώνονται ελείποντα στοιχεία τόσο των έργων όσο και των εργοδοτών (Α.Φ.Μ., λοιπά ατομικά στοιχεία εργοδότη, Δ/νσεις κατοικίας, ιδιοκτήτες κ.λ.π.).  
 

2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ Ο.ΠΣ.

Με το Γενικό Έγγραφο Ε85/92/02-12-2008 είχαν δοθεί οδηγίες σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τα τμήματα οικοδ/κών έργων κατά την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων και την διαχείριση των σχετικών εκθέσεων επιτόπιων ελέγχων (πρωτοκόλληση σε ειδικό βιβλίο, ενημέρωση πινακίδας, τήρηση σε ειδικό κλασσέρ κ.λ.π.).

Δια του παρόντος γίνεται γνωστό ότι, οι εκθέσεις επιτόπιων ελέγχων, ως πληροφοριακή κίνηση, μπορούν να καταχωρηθούν στο Ο.Π.Σ. από τις «οικονομικές κινήσεις εργοδότη», οθόνη «Λοιπές Πληροφοριακές Κινήσεις Εργοδότη».

Ο τύπος κίνησης είναι (950), στη θέση αριθμός πρωτοκόλλου θα καταχωρείται ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει δοθεί χειρόγραφα και στην θέση ΑΜΕ θα αντιγράφεται ο ΑΜΟΕ.

Η πληροφοριακή αυτή κίνηση θα εμφανίζεται στην καρτέλα του εργοδότη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ