Ι.Κ.Α. Εγκύκλιος αρ. 15 - 18/2/2011

ΘΕΜΑ:«Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) στο ΕΤΕΑΜ».

Σχετ.: α)Το με αριθμ. πρωτ. TΟO/ΦA/2567/24-08-2010 Γ.Ε.
β)Η με αριθμ. εγκύκλιο 62/10 Εγκ. της Δ/νσης Ασφ/σης – Εσόδων.
 

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου μας για την υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΑΠΓΤΕ στο ΕΤΕΑΜ, από 1-9-2010, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:
 

1.ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 65 § 1 του ν. 3863/2010, οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι επικουρικής σύνταξης του ΤΑΠΓΤΕ, υπάγονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑΜ, από 1 – 9 – 2010. Παράλληλα το ΤΑΠΓΤΕ δεν διαλύεται ούτε θίγεται η περιουσία του, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται ως φορέας με την ίδια νομική μορφή (Ν.Π.Ι.Δ), με σκοπό τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους του, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις.
Από την ημερομηνία υπαγωγής και μετά, οι ανωτέρω ασφαλισμένοι διέπονται από τη νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ, δηλ. θα συνταξιοδοτούνται με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας του.
Όσον αφορά τους συνταξιούχους του Ταμείου αυτοί υπάγονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑΜ, το οποίο βαρύνεται από την ημερομηνία υπαγωγής με την καταβολή των συντάξεών τους, οι οποίες επανυπολογίζονται και κατά ρητή διατύπωση του νόμου στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας του ΕΤΕΑΜ περί ανακαθορισμού του ποσού της σύνταξης.
 

2.ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Οι μέχρι την ημερομηνία της υπαγωγής συνταξιούχοι του ΤΑΠΓΤΕ, υπάγονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑΜ, από 1-9-2010 και οι καταβαλλόμενες συντάξεις τους επανυπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του και τα οριζόμενα από την περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.3863/2010.
Δεδομένου ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε υποχρεωτική υπαγωγή συνταξιούχων στο ΕΤΕΑΜ, τούτο υποχρεούται σε καταβολή των νέων ποσών των συντάξεων, από 1-9-2010 και μετά. Η καταβολή των νέων ποσών συντάξεων που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό θα γίνει κατά την μηχανογραφική μετάπτωση των συνταξιούχων στο σύστημα πληρωμών του ΕΤΕΑΜ.
Ο επανυπολογισμός του ποσού των καταβαλλόμενων από το ΤΑΠΓΤΕ συντάξεων θα γίνει μηχανογραφικά, ως ακολούθως:
Οι συνταξιούχοι με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισης τους (ημέρες ασφάλισης) και το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξής τους (μικτό ποσό) θα κατατάσσονται στην πλησιέστερη ασφαλιστική κλάση των συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ (πίνακας υπολογισμού ποσού συντάξεων ΕΤΕΑΜ 1-5-2009). Το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κλάση, με βάση τα ανωτέρω ασφαλιστικά στοιχεία (ποσό και ημέρες ασφάλισης) αποτελεί πλέον την καταβαλλόμενη από 1-9-2010 σύνταξη του ΕΤΕΑΜ, για την καταβολή του ποσού της οποίας βαρύνεται πλέον το ΕΤΕΑΜ.
Σε ότι αφορά τις συντάξεις θανάτου ο επανυπολογισμός της σύνταξης θα γίνει σύμφωνα με τα ανωτέρω (ποσό και ημέρες ασφάλισης στο ΤΑΠΓΤΕ), αλλά ως ποσό καταβαλλόμενης σύνταξης ΤΑΠΓΤΕ θα ληφθεί υπόψη το ποσό σύνταξης που θα δικαιούταν να λάβει ο θανών/ η θανούσα κατά την προηγούμενη της υπαγωγής ημερομηνία.
Στη συνέχεια το ποσό σύνταξης που προκύπτει από τον επανυπολογισμό (ποσό θανόντα-θανούσας) θα μεταβιβάζεται στα δικαιοδόχα μέλη σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ δηλαδή κατά τα ποσοστά σύνταξης δικαιοδόχων μελών του ΕΤΕΑΜ, τη λήξη κ.ο.κ. και θα αποτελεί πλέον το ποσό της μηνιαίας σύνταξής τους.
Επομένως, σε όσες των περιπτώσεων δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας του ΕΤΕΑΜ (π.χ. όταν έχει ανασταλεί ή διακοπεί η σύνταξη της χήρας στον κύριο φορέα ή έχει διακοπεί η κύρια σύνταξη του τέκνου λόγω ενηλικίωσής του κ.λπ.) η σύνταξη θα διακόπτεται.
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

α. Συνταξιούχος του ΤΑΠΓΤΕ, λόγω γήρατος, έχει ποσό σύνταξης 1827,34 € και χρόνο ασφάλισης 36 έτη 4 μήνες και 23 ημέρες, ο οποίος μετατρεπόμενος σε ημέρες ασφάλισης αντιστοιχεί σε 10.923 συνολικά ημέρες. Με βάση τα ασφαλιστικά αυτά στοιχεία ο συνταξιούχος κατατάσσεται στην 28η ασφαλιστική κλάση των συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ.
Το ποσό σύνταξης του ΕΤΕΑΜ που αναλογεί στην 28η ασφαλιστική κλάση (πίνακας ΕΤΕΑΜ 1-5-2009) με βάση τα ανωτέρω ασφαλιστικά στοιχεία (ποσό και ημέρες ασφάλισης) είναι 671,38 €, επομένως από 1-9-2010 και εφεξής το ποσό σύνταξης του ανωτέρω συνταξιούχου που προκύπτει από τον επανυπολογισμό ανέρχεται σε 671,38 € μηνιαίως.

β. Συνταξιούχος του ΤΑΠΓΤΕ, λόγω αναπηρίας, έχει ποσό σύνταξης 156,63 € και χρόνο ασφάλισης 10 έτη, ο οποίος μετατρεπόμενος σε ημέρες ασφάλισης αντιστοιχεί σε 3000 συνολικά ημέρες. Με βάση τα ασφαλιστικά αυτά στοιχεία ο συνταξιούχος κατατάσσεται στην 7η ασφαλιστική κλάση των συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ.
Το ποσό σύνταξης του ΕΤΕΑΜ που αναλογεί στην 7η ασφαλιστική κλάση (πίνακας ΕΤΕΑΜ 1-5-09) με βάση τα ανωτέρω ασφαλιστικά στοιχεία (ποσό και ημέρες ασφάλισης) είναι 153,43 €, επομένως από 1-9-2010 και εφεξής το ποσό σύνταξης του ανωτέρω συνταξιούχου που προκύπτει από τον επανυπολογισμό ανέρχεται σε 153,43 € .

γ. Συνταξιούχος του ΤΑΠΓΤΕ, λόγω θανάτου (χήρα), έχει ποσό σύνταξης 1211,31 € ενώ ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος ανέρχεται σε 35 έτη 4 μήνες και 23 ημέρες και μετατρεπόμενος σε ημέρες ασφάλισης αντιστοιχεί σε 10.623 συνολικά ημέρες. Με βάση τα ασφαλιστικά αυτά στοιχεία και αφού προηγουμένως το ποσό της σύνταξης της χήρας αναχθεί σε ύψος ποσού σύνταξης θανόντα, δηλ.1211,31X100/70=1730,44 € ο θανών συνταξιούχος κατατάσσεται στην 28η ασφαλιστική κλάση των συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ.
Το ποσό σύνταξης του ΕΤΕΑΜ (θανόντα) που αναλογεί στην 28η ασφαλιστική κλάση (πίνακας ΕΤΕΑΜ 1-5-2009) με βάση τα ανωτέρω ασφαλιστικά στοιχεία (ποσό και ημέρες ασφάλισης) είναι 661,92 €, οπότε από 1-9-2010 και εφεξής θα μεταβιβαστεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ, στη χήρα το 70% του ποσού αυτού που είναι 463,34 € (1730,44X70%=463,34), το οποίο θα καταβάλλεται στη χήρα από 1-9-2010 και εντεύθεν.

δ. Συνταξιούχοι του ΤΑΠΓΤΕ, λόγω θανάτου (χήρα και 2 τέκνα), έχουν συνολικό ποσό σύνταξης 994,82 €, το οποίο αναλύεται σε 696,38 € για τη χήρα και 149,22 € για κάθε τέκνο δηλ. ποσοστό χήρας 70% και 15% για κάθε τέκνο (καταστατικό ΤΑΠΓΤΕ) ενώ ο χρόνος ασφάλισης του θανόντα ανέρχεται σε 33 έτη 2 μήνες και 2 ημέρες ο οποίος μετατρεπόμενος σε ημέρες ασφάλισης αντιστοιχεί σε 9952 συνολικά ημέρες. Με βάση τα ασφαλιστικά αυτά στοιχεία και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση το ποσό της σύνταξης της χήρας και τέκνων ανέρχεται στο 100% του ποσού σύνταξης θανόντα, ο θανών κατατάσσεται στην 28η ασφαλιστική κλάση των συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ.
Το ποσό σύνταξης του ΕΤΕΑΜ (θανόντα) που αναλογεί στην 28η ασφαλιστική κλάση (πίνακας ΕΤΕΑΜ 1-5-2009) με βάση τα ανωτέρω ασφαλιστικά στοιχεία (ποσό και ημέρες ασφάλισης) είναι 643,01 €, οπότε από 1-9-2010 και εφεξής θα μεταβιβαστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ ( στη χήρα κατά ποσοστό 63,64% και στα τέκνα κατά ποσοστό 18,18%, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του ΕΤΕΑΜ) δηλ. ποσό 409,21 € (643,01X63,64%=409,21 ) στη χήρα και 116,90 € σε κάθε τέκνο.
Μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων το ποσό που προκύπτει είναι πλέον ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ και διέπεται από την νομοθεσία του. Δηλαδή οποιαδήποτε μεταβολή συμβαίνει στα ασφαλιστικά δεδομένα του συνταξιούχου, από την ημερομηνία υπαγωγής και μετά, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ (π.χ. παράταση σύνταξης αναπηρίας, διακοπή ή επαναχορήγηση ποσού σύνταξης τέκνου στις συντάξεις θανάτου, απασχόληση συνταξιούχου κ.λπ.).
Επίσης διευκρινίζουμε ότι, οι ανωτέρω καταβαλλόμενες συντάξεις αυξάνονται σύμφωνα με τις αυξήσεις των συντάξεων του ΕΤΕΑΜ, εφαρμοζομένων βέβαια και των διατάξεων περί κατωτάτων ορίων συντάξεων που ισχύουν στο ΕΤΕΑΜ.

3.ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν πριν την υπαγωγή και εκκρεμούν, αφορούν περιπτώσεις απονομής σύνταξης με συνυπολογισμό χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, για τις οποίες δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία παροχής των ζητουμένων ασφαλιστικών στοιχείων από τους συμμετέχοντες οργανισμούς.
Συγκεκριμένα το ΤΑΠΓΤΕ, σε περίπτωση που ασφαλισμένος του ζητούσε συνυπολογισμό χρόνου διαδοχικής ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή του, αλληλογραφούσε με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς επικουρικής ασφάλισης και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του κανονισμού του Ταμείου προσέθετε τα χρόνια διαδοχικής ασφάλισης στα χρόνια
ασφάλισης του Ταμείου και καθόριζε το ποσό της σύνταξής του, χωρίς εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης ως προς τον αρμόδιο φορέα και τον υπολογισμό του ποσού συμμετοχής.
Επομένως, στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία παροχής των ζητουμένων ασφαλιστικών στοιχείων από τους συμμετέχοντες οργανισμούς και είχε εκδοθεί απόφαση ΤΑΠΓΤΕ χωρίς το χρόνο ασφάλισης του άλλου φορέα, συντρέχει λόγος τροποποίησης της συνταξιοδοτικής απόφασης ως προς τον χρόνο ασφάλισης και επιβάρυνσης του συμμετέχοντα φορέα καθώς και τροποποίησης του επανυπολογισμού του ποσού της σύνταξής τους, από 1-9-2010, με βάση τα νέα ασφαλιστικά στοιχεία.
Η διεκπεραίωση των εκκρεμών αυτών συνταξιοδοτικών περιπτώσεων θα γίνει ως εξής:

Εφόσον συμπληρωθεί ο συνταξιοδοτικός φάκελος με τα στοιχεία του συμμετέχοντος φορέα και τα στοιχεία του μηχανογραφικού επανυπολογισμού της σύνταξης, οι υπάλληλοι της υπηρεσίας παροχών του ΕΤΕΑΜ, θα συντάσσουν τη σχετική τροποποιητική απόφαση (χρόνου ασφάλισης και επανυπολογισμού ποσού σύνταξης) και στη συνέχεια θα διαβιβάζουν το συνταξιοδοτικό φάκελο στο Περιφερειακό Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα αρμόδια όργανα του οποίου θα προβαίνουν σε έλεγχο και υπογραφή της σχετικής συνταξιοδοτικής απόφασης.
Μετά την έκδοση της τροποποιητικής απόφασης ο συνταξιοδοτικός φάκελος θα αποστέλλεται στο αρμόδιο κέντρο πληρωμής για υλοποίηση της σχετικής απόφασης (κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο, αναγγελία στο μηχανογραφικό σύστημα πληρωμών κ.ο.κ.).

4.ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ

Από την ημερομηνία της υπαγωγής, ήτοι από 1-9-2010 και μετά οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του υπαχθέντος Ταμείου θα υποβάλλονται στα κατά τόπους αρμόδια για την απονομή σύνταξης Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα εξετάζονται από αυτά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας του ΕΤΕΑΜ, όπως ισχύει (δηλ. προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, υπολογισμός ποσού σύνταξης, έναρξη καταβολής κ.λπ.).
Επισημαίνουμε ότι σε καμία περίπτωση η έναρξη συνταξιοδότησης δεν μπορεί να ανατρέξει πριν την ημερομηνία υπαγωγής.
 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο χρόνος ασφάλισης των ασφαλισμένων του ΤΑΠΓΤΕ θα ανακεφαλαιώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας δοθούν από τη Δ/νση Ασφάλισης- Εσόδων.
 

6. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Για την αναγγελία στο μηχανογραφικό σύστημα πληρωμών του ΕΤΕΑΜ των μέχρι την υπαγωγή συνταξιούχων του ΤΑΠΓΤΕ, η Νομική Βάση που θα ισχύει έχει ήδη δοθεί από τη Δ/νση Εκμετάλλευσης της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής και είναι (0843).

7. ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ

Ήδη από 21-1-2011 με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2011 εντάχθηκαν στο μηχανογραφικό σύστημα πληρωμών του ΕΤΕΑΜ (855) συνταξιούχοι και μελλοντικά θα ενταχθούν και οι υπόλοιποι αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η απογραφή τους. Οι ενταχθέντες συνταξιούχοι ανήκουν πλέον στα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, τα τμήματα πληρωμών των οποίων έχουν την αρμοδιότητα καταβολής και μεταβολών των συντάξεών τους.
Ταυτόχρονα με τη μηχανογραφική μετάπτωση των συνταξιούχων επανυπολογίστηκαν τα ποσά των συντάξεων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 3863/2010, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κεφάλαιο 2 της παρούσας και εκτυπώθηκε καρτελάκι επανυπολογισμού, το οποίο επέχει θέση απόφασης.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μετάπτωσης των συνταξιούχων οι συνταξιοδοτικοί φάκελοι που τηρούνται στο ΤΑΠΓΤΕ, θα αποσταλούν στα αρμόδια Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τμήματα πληρωμών) αφού προηγουμένως ενσωματωθούν σ’ αυτούς τα καρτελάκια επανυπολογισμού.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΕΑΜ θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών φακέλων των συνταξιούχων στα κατά τόπους αρμόδια Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με κάθε πρόσφορο μέσο.
Εξυπακούεται ότι μετά την παραλαβή των συνταξιοδοτικών φακέλων και δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, σε κάθε φάκελο υπάρχει καρτελάκι επανυπολογισμού, το οποίο επέχει θέση απόφασης, θα πρέπει αυτό να υπογράφεται από το Δ/ντή του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του αρμοδίου κέντρου πληρωμής, να πρωτοκολλείται και να κοινοποιείται αντίγραφο στον ενδιαφερόμενο συνταξιούχο. Κατόπιν ο συνταξιοδοτικός φάκελος θα ενσωματωθεί με το φάκελο της κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (στις περιπτώσεις βέβαια που έχει συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και θα αρχειοθετείται.
Επιπλέον επισημαίνουμε ότι, στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη ως επιζώντες σύζυγοι, και δεδομένου ότι κατά τη μηχανογραφική μετάπτωση - επανυπολογισμό του ποσού της σύνταξης, δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου (πέραν της 3ετίας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 2676/1999, όπως αυτές ισχύουν) τυχόν εργασίας τους ή απασχόλησης ή λήψης δεύτερης επικουρικής σύνταξης, θα πρέπει αμέσως μετά την ένταξη τα αρμόδια για την πληρωμή των συντάξεων τους Υποκ/τα να προβούν σε σχετικό έλεγχο των συγκεκριμένων περιπτώσεων και σε όποιες περιπτώσεις συντρέχει λόγος περικοπής του ποσού σύνταξης, θα τροποποιηθεί ο επανυπολογισμός και θα συμψηφισθούν τα επιπλέον ποσά που τυχόν έλαβαν από 1-9-2010
και μετά.

8. ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Το ΤΑΠΓΤΕ για τους συνταξιούχους που δεν λαμβάνουν σύνταξη από τον κύριο φορέα (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) παρακρατούσε ποσά συντάξεων, για κάλυψη κλάδου ασθένειας, εκ ποσοστού 4%, υπέρ του Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως-Γενικής-Αμέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.) και διέκοπτε την κράτηση αμέσως μετά τη συνταξιοδότησή τους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από το οποίο γίνεται η σχετική κράτηση (εγκ.77/02).
Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσει να γίνεται η κράτηση ασθένειας και μετά την υπαγωγή των εν λόγω συνταξιούχων στο ΕΤΕΑΜ και τη μετάπτωσή τους στο μηχανογραφικό σύστημα πληρωμών του και μέχρι τη συνταξιοδότησή τους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οπότε και θα διακόπτεται.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ