ΠΟΛ. 1077/15-05-06:

Δυνατότητα τήρησης του ημερολογίου διαφημίσεων σε απλότυπη ή διπλότυπη μορφή

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τον τρόπο τήρησης του ημερολογίου διαφημίσεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995, όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 33 του Ν. 2429/1996, ορίζεται ότι κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός και κάθε εφημερίδα ή περιοδικό που εδρεύει, εκπέμπει ή εκδίδεται σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας, εφόσον κατά τις ισχύουσες έως σήμερα διατάξεις έχει την υποχρέωση καταβολής ειδικού φόρου και αγγελιοσήμου, οφείλει να υποβάλλει στην οικεία Δ.Ο.Υ. τον τιμοκατάλογο διαφημίσεων και χορηγιών που εφαρμόζει.

2. Περαιτέρω με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995 ορίζεται ότι τα μέσα ενημέρωσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αυτού του άρθρου υποχρεούνται να τηρούν τριπλότυπο αναλυτικό ημερολόγιο διαφημίσεων θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στο οποίο εμφανίζονται ανά ημέρα ή ανά έκδοση οι διαφημίσεις που πραγματοποιούνται.

Επίσης με τις διατάξεις του πέμπτου και του έκτου εδαφίου της ίδιας ως άνω παραγράφου ορίζεται ότι το μέσο ενημέρωσης υποβάλλει μέσα στον επόμενο μήνα από το τέλος κάθε διμήνου (μέχρι τη 15η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού διμήνου με βάση την 1092784/131/Τ&ΕΦ/ΠΟΛ. 1238/19.8.1996 εγκύκλιο) το ένα αντίτυπο του ημερολογίου που τήρησε για όλο το προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο στην αρμόδια για το σκοπό αυτό Δ.Ο.Υ., το δε δεύτερο στο νομιμοποιούμενο για τον έλεγχο του αγγελιοσήμου Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. Επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται περισσότερα από ένα μέσα ενημέρωσης υποχρεούνται στην τήρηση του παραπάνω ημερολογίου ξεχωριστά για καθένα από τα μέσα αυτά.

3. Τέλος με τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 3 της 1086567/40/Τ&ΕΦ/ΠΟΛ 1217/29.7.1996 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με την οποία καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995, ορίζεται ότι το μέσο ενημέρωσης υποβάλλει για κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέσα στον επόμενο μήνα από τη λήξη του διμήνου (μέχρι τη 15η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού διμήνου με βάση την 1092784/131/Τ&ΕΦ/ΠΟΛ. 1238/19.8.1996 εγκύκλιο) ένα αντίτυπο του καθενός τηρούμενου ημερολογίου διαφημίσεων στη Δ.Ο.Υ. της έδρας και ένα στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ή στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., κατά περίπτωση. Ειδικά για τη Δ.Ο.Υ. οι υπόχρεοι που τηρούν το ημερολόγιο αυτό μηχανογραφικά υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, στα οποία περιέχονται όλα τα δεδομένα του ημερολογίου αυτού.

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όταν το ημερολόγιο διαφημίσεων τηρείται μηχανογραφικά, το υπόχρεο μέσο ενημέρωσης δεν υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το ένα αντίτυπο αυτού που αφορά το οικείο ημερολογιακό δίμηνο αλλά ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, στα οποία περιέχονται όλα τα δεδομένα του ημερολογίου αυτού. Συνεπώς σ΄ αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται το εν λόγω ημερολόγιο να τηρείται σε τριπλότυπη μορφή, καθόσον το αντίτυπο αυτού που προορίζεται για την αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν υποβάλλεται σ΄ αυτή.

Ενόψει τούτου και με σκοπό να αποφευχθεί η διαδικασία θεώρησης και εκτύπωσης περιττών αντιτύπων του ημερολογίου διαφημίσεων που τηρείται μηχανογραφικά, η οποία επιβαρύνει οικονομικά τα υπόχρεα μέσα ενημέρωσης χωρίς λόγο, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι το εν λόγω ημερολόγιο διαφημίσεων μπορεί να τηρείται:

α) σε απλότυπη μορφή, όταν τα δεδομένα αυτού υποβάλλονται σε ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων και στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. (ή στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή

β) σε διπλότυπη μορφή, όταν τα δεδομένα αυτού υποβάλλονται σε ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.