.

 

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο/κόστος κτήσης)

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

 

Σημείωση

20X1

20X0

Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

     

Ενσώματα πάγια

     

Ακίνητα

 

Χ

Χ

Μηχανολογικός εξοπλισμός

 

Χ

Χ

Λοιπός εξοπλισμός

 

Χ

Χ

Επενδύσεις σε ακίνητα

 

Χ

Χ

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

 

Χ

Χ

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

 

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Άυλα πάγια στοιχεία

     

Δαπάνες ανάπτυξης

 

Χ

Χ

Υπεραξία

 

Χ

Χ

Λοιπά άυλα

 

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

 

χ

χ

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

 

Χ

Χ

Δάνεια και απαιτήσεις

 

Χ

Χ

Χρεωστικοί τίτλοι

 

Χ

Χ

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

 

Χ

Χ

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

 

Χ

Χ

Λοιπά

 

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Αναβαλλόμενοι φόροι

 

Χ

χ

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

 

Χ

χ

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

     

Αποθέματα

     

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

 

Χ

Χ

Εμπορεύματα

 

Χ

Χ

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

 

Χ

Χ

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

 

Χ

Χ

Προκαταβολές για αποθέματα

 

Χ

Χ

Λοιπά αποθέματα Σύνολο

 

Χ

Χ

 

χ

χ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

     

Εμπορικές απαιτήσεις

 

Χ

Χ

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

 

Χ

Χ

Λοιπές απαιτήσεις

 

Χ

Χ

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

 

Χ

Χ

Προπληρωμένα έξοδα

 

Χ

Χ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο

 

Χ

Χ

 

Χ

Χ

Σύνολο κυκλοφορούντων

Χ

Χ

Σύνολο ενεργητικού

Χ

Χ

 

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Καθαρή θέση

   

Καταβλημένα κεφάλαια

   

Κεφάλαιο

Χ

Χ

Υπέρ το άρτιο

Χ

Χ

Καταθέσεις ιδιοκτητών

Χ

Χ

Ιδιοι τίτλοι

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Διαφορές εύλογης αξίας

χ

χ

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

χ

χ

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

Χ

χ

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

Χ

χ

Σύνολο

Χ

χ

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

   

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

Χ

χ

Αφορολόγητα αποθεματικά

Χ

χ

Αποτελέσματα εις νέο

Χ

χ

Σύνολο

χ

χ

Συναλλαγματικές διαφορές

χ

χ

Σύνολο καθαρής θέσης

χ

χ

Προβλέψεις

   

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

χ

χ

Αοιπές προβλέψεις

χ

χ

Σύνολο

χ

χ

Υποχρεώσεις

   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

   

Δάνεια

χ

χ

Αοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

χ

χ

Κρατικές επιχορηγήσεις

χ

χ

Αναβαλλόμενοι φόροι

χ

χ

Σύνολο

χ

χ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

   

Τραπεζικά δάνεια

χ

χ

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

χ

Χ

Εμπορικές υποχρεώσεις

χ

Χ

Φόρος εισοδήματος

χ

Χ

Λοιποί φόροι και τέλη

χ

Χ

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

χ

Χ

Αοιπές υποχρεώσεις

χ

Χ

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

χ

Χ

Έσοδα επόμενων χρήσεων

χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Σύνολο υποχρεώσεων

Χ

Χ

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.1.2 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην/εύλογη αξία)

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

 

Σημείωση

20X1

20X0

Мη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

     

Ενσώματα πάγια

     

Ακίνητα

 

Χ

Χ

Μηχανολογικός εξοπλισμός

 

Χ

Χ

Λοιπός εξοπλισμός

 

Χ

Χ

Επενδύσεις σε ακίνητα

 

Χ

Χ

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

 

Χ

Χ

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

 

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Άυλα πάγια στοιχεία

     

Δαπάνες ανάπτυξης

 

Χ

Χ

Υπεραξία

 

Χ

Χ

Λοιπά άυλα

 

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

 

Χ

Χ

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

 

Χ

Χ

Δάνεια και απαιτήσεις

 

Χ

Χ

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις

 

Χ

Χ

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

 

Χ

Χ

Διαθέσιμα για πώληση

 

Χ

Χ

Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση

 

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Αναβαλλόμενοι φόροι

 

χ

Χ

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

 

Χ

Χ

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

     

Αποθέματα

     

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

 

Χ

Χ

Εμπορεύματα

 

Χ

Χ

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

 

Χ

Χ

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

 

Χ

Χ

Προκαταβολές για αποθέματα

 

Χ

Χ

Λοιπά αποθέματα

 

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

     

Εμπορικές απαιτήσεις

 

Χ

χ

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

 

Χ

Χ

Λοιπές απαιτήσεις

 

Χ

Χ

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο

 

Χ

Χ

Προπληρωμένα έξοδα

 

Χ

Χ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο

 

Χ

Χ

 

Χ

Χ

Σύνολο κυκλοφορούντων

Σύνολο ενεργητικού

 

Χ

Χ

 

Χ

Χ

 

Σημείωση

20X1

20X0

Καθαρή θέση

   

Καταβλημένα κεφάλαια

   

Κεφάλαιο

Χ

Χ

Υπέρ το άρτιο

Χ

Χ

Καταθέσεις ιδιοκτητών

Χ

Χ

Ίδιοι τίτλοι

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Διαφορές εύλογης αξίας

Χ

Χ

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

Χ

Χ

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

Χ

Χ

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

Χ

Χ

Σύνολο

Χ

Χ

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

   

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

Χ

Χ

Αφορολόγητα αποθεματικά

Χ

Χ

Αποτελέσματα εις νέο

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Συναλλαγματικές διαφορές

Χ

Χ

Σύνολο καθαρής θέσης

χ

χ

Προβλέψεις

   

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Χ

Χ

Λοιπές προβλέψεις

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Υποχρεώσεις

   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

   

Δάνεια

Χ

Χ

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χ

Χ

Κρατικές επιχορηγήσεις

Χ

Χ

Αναβαλλόμενοι φόροι

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

   

Τραπεζικά δάνεια

Χ

Χ

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

Χ

Χ

Εμπορικές υποχρεώσεις

Χ

Χ

Φόρος εισοδήματος

Χ

Χ

Λοιποί φόροι και τέλη

Χ

Χ

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Χ

Χ

Λοιπές υποχρεώσεις

Χ

Χ

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Χ

Χ

Έσοδα επόμενων χρήσεων

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Σύνολο υπογρεώσεων

Χ

χ

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση

20X1

20X0

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Χ

Χ

Κόστος πωλήσεων

Χ

Χ

Μικτό αποτέλεσμα

Χ

Χ

Λοιπά συνήθη έσοδα

Χ

Χ

Χ

Χ

Έξοδα διοίκησης

Χ

Χ

Έξοδα διάθεσης

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Χ

Χ

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

Χ

Χ

Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

Χ

Χ

Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Χ

Χ

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

Χ

Χ

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

Χ

Χ

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Χ

Χ

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Χ

Χ

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Χ

Χ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Χ

Χ

Αποτέλεσμα προ φόρων

Χ

Χ

Φόροι εισοδήματος

Χ

Χ

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση

20X1

20X0

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Χ

Χ

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Χ

Χ

Λοιπά συνήθη έσοδα

Χ

Χ

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία

Χ

Χ

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Χ

Χ

Παροχές σε εργαζόμενους

Χ

Χ

Αποσβέσεις

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και ζημίες

Χ

Χ

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

Χ

Χ

Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

Χ

Χ

Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Χ

Χ

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

Χ

Χ

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

Χ

Χ

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Χ

Χ

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Χ

Χ

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Χ

Χ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Χ

Χ

Αποτέλεσμα προ φόρων

Χ

Χ

Φόροι εισοδήματος

Χ

Χ

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.3: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης,περιόδου - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

  Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις Ιδιοκτητών Ίδιοι Τίτλοι Διαφορές εύλογης αξίας Αποθεματικά νό μων& κατ/κού Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νεο Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.20X0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Χ

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών               Χ

Χ

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Χ Χ     Χ   Χ  

Χ

Εσωτερικές μεταφορές             Χ Χ

0

Διανομές στους φορείς               Χ

Χ

Αποτελέσματα περιόδου               Χ

Χ

Υπόλοιπο 31.12.20X0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Χ

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο         Χ      

Χ

Εσωτερικές μεταφορές                

0

Διανομές μερισμάτων                

Χ

Αποτελέσματα περιόδου               Χ

Χ

Υπόλοιπο 31.12.20X1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.4: Κατάσταση Χρηματοροών Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτέλεσμα προ φόρων

Χ

Χ

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων

Χ

Χ

Προβλέψεις

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων

Χ

Χ

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων

Χ

Χ

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)

Χ

Χ

Χ

Χ

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Μεταβολή αποθεμάτων

Χ

Χ

Μεταβολή απαιτήσεων

Χ

Χ

Μεταβολή υποχρεώσεων

Χ

Χ

Χ

Χ

Μείον:

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους

Χ

Χ

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων

Χ

Χ

Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)

Χ

Χ

Τόκοι εισπραχθέντες

Χ

Χ

Μερίσματα εισπραχθέντα

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου

Χ

χ

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια

Χ

χ

Μερίσματα πληρωθέντα

Χ

χ

Σύνολο

χ

χ

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα της χρήσης

χ

Χ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου

Χ

Χ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία

20X1

20X0

Πάγια

Χ

Χ

Μείον: Αποσβεσμένα

Χ

Χ

Χ

Απομειωμένα

Χ

Χ

Χ

Χ

Αποθέματα

Χ

Χ

Απαιτήσεις

Χ

Χ

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα

Χ

Χ

Λοιπά

Χ

Χ

Σύνολο ενεργητικού

Χ

Χ

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαια και αποθεματικά

Χ

Χ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χ

Χ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χ

Χ

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

20X1

20X0

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Χ

Χ

Λοιπά συνήθη έσοδα

Χ

Χ

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Χ

Χ

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Χ

Χ

Παροχές σε εργαζόμενους

Χ

Χ

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Χ

Χ

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Χ

Χ

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

Χ

Χ

Αποτέλεσμα προ φόρων

Χ

Χ

Φόροι

Χ

Χ

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.7.1: Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος)

Σημείωση

20X1

20X0

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα

Χ

Χ

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Χ

Χ

Λοιπός εξοπλισμός

Χ

Χ

Επενδύσεις σε ακίνητα

Χ

Χ

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Χ

Χ

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Άυλα πάγια στοιχεία

Δαπάνες ανάπτυξης

Χ

χ

Υπεραξία

Χ

χ

Λοιπά άυλα

Χ

χ

Σύνολο

χ

χ

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Χ

Χ

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Χ

Χ

Δάνεια και απαιτήσεις

Χ

Χ

Χρεωστικοί τίτλοι

Χ

Χ

Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες

Χ

Χ

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

Χ

Χ

Λοιπά

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Αναβαλλόμενοι φόροι

χ

Χ

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Χ

Χ

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

Χ

Χ

Εμπορεύματα

Χ

Χ

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

Χ

Χ

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Χ

Χ

Προκαταβολές για αποθέματα

Χ

Χ

Λοιπά αποθέματα

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις

χ

χ

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

χ

χ

Λοιπές απαιτήσεις

χ

χ

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

χ

χ

Προπληρωμένα έξοδα

χ

χ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

χ

χ

Σύνολο

Χ

Χ

Σύνολο κυκλοφορούντων

Χ

Χ

Σύνολο ενεργητικού

Χ

Χ

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο

Χ

Χ

Υπέρ το άρτιο

Χ

Χ

Καταθέσεις ιδιοκτητών

Χ

Χ

Ίδιοι τίτλοι

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Διαφορές εύλογης αξίας

Χ

χ

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

Χ

Χ

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

Χ

Χ

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

Χ

Χ

Σύνολο

Χ

Χ

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

Χ

Χ

Αφορολόγητα αποθεματικά

Χ

Χ

Αποτελέσματα εις νέο

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Συναλλαγματικές διαφορές

Χ

Χ

Καθαρή θέσης ιδιοκτητών μητρικής

Χ

Χ

Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο

Χ

Χ

Σύνολο καθαρής θέσης

χ

χ

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Χ

χ

Λοιπές προβλέψεις

Χ

χ

Σύνολο

χ

χ

Υπογρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

Χ

Χ

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χ

Χ

Κρατικές επιχορηγήσεις

Χ

Χ

Αναβαλλόμενοι φόροι

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια

Χ

χ

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

Χ

χ

Εμπορικές υποχρεώσεις

Χ

χ

Φόρος εισοδήματος

Χ

χ

Λοιποί φόροι και τέλη

Χ

χ

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Χ

χ

Λοιπές υποχρεώσεις

Χ

χ

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Χ

χ

Έσοδα επόμενων χρήσεων

Χ

χ

Σύνολο

χ

χ

Σύνολο υποχρεώσεων

Χ

χ

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.7.2: Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)

Σημείωση

20X1

20X0

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα

Χ

Χ

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Χ

Χ

Λοιπός εξοπλισμός

Χ

Χ

Επενδύσεις σε ακίνητα

Χ

Χ

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Χ

Χ

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Άυλα πάγια στοιχεία

Δαπάνες ανάπτυξης

Χ

Χ

Υπεραξία

Χ

Χ

Λοιπά άυλα

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Χ

Χ

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Χ

Χ

Δάνεια και απαιτήσεις

Χ

Χ

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις

Χ

Χ

Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες

Χ

Χ

Διαθέσιμα για πώληση

Χ

Χ

Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Αναβαλλόμενοι φόροι

Χ

Χ

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Χ

Χ

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

Χ

Χ

Εμπορεύματα

Χ

Χ

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

Χ

Χ

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Χ

Χ

Προκαταβολές για αποθέματα

Χ

Χ

Λοιπά αποθέματα

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις

Χ

Χ

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

Χ

Χ

Λοιπές απαιτήσεις

Χ

Χ

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο

Χ

Χ

Προπληρωμένα έξοδα

Χ

Χ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Χ

Χ

Σύνολο

Χ

Χ

Σύνολο κυκλοφορούντων

Χ

Χ

Σύνολο ενεργητικού

Χ

Χ

Σημείωση

20Χ1

20X0

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο

Χ

Χ

Υπέρ το άρτιο

Χ

Χ

Καταθέσεις ιδιοκτητών

Χ

Χ

Ίδιοι τίτλοι

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Διαφορές εύλογης αξίας

Χ

Χ

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

Χ

Χ

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

Χ

Χ

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

Χ

Χ

Σύνολο

Χ

Χ

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

Χ

Χ

Αφορολόγητα αποθεματικά

Χ

Αποτελέσματα εις νέο

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Συναλλαγματικές διαφορές

Χ

χ

Καθαρή θέσης ιδιοκτητών μητρικής

Χ

χ

Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο

Χ

Σύνολο καθαρής θέσης

χ

χ

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

χ

χ

Λοιπές προβλέψεις

χ

Σύνολο

χ

χ

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

Χ

χ

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χ

χ

Κρατικές επιχορηγήσεις

Χ

Χ

Αναβαλλόμενοι φόροι

Χ

Σύνολο

χ

χ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια

χ

χ

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

χ

Εμπορικές υποχρεώσεις

χ

Φόρος εισοδήματος

Χ

χ

Λοιποί φόροι και τέλη

Χ

Χ

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Χ

Χ

Λοιπές υποχρεώσεις

Χ

Χ

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Χ

Χ

Έσοδα επόμενων χρήσεων

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Σύνολο υποχρεώσεων

χ

Χ

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.8.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση

20X1

20X0

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Χ

Χ

Κόστος πωλήσεων

Χ

Χ

Μικτό αποτέλεσμα

Χ

Χ

Λοιπά συνήθη έσοδα

Χ

Χ

Χ

Χ

Έξοδα διοίκησης

Χ

Χ

Έξοδα διάθεσης

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Χ

Χ

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

Χ

Χ

Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

Χ

Χ

Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Χ

Χ

Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες

Χ

Χ

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

Χ

Χ

Έσοδα επενδύσεων

Χ

Χ

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Χ

Χ

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Χ

Χ

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Χ

Χ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Χ

Χ

Αποτέλεσμα προ φόρων

Χ

Χ

Φόροι εισοδήματος

Χ

Χ

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Χ

Χ

Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται:

Στους ιδιοκτήτες της μητρικής

Χ

Χ

Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο

Χ

Χ

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.8.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση

20X1

20X0

Κύκλος εργασιών(καθαρός)

Χ

Χ

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Χ

Χ

Λοιπά συνήθη έσοδα

Χ

Χ

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία

Χ

Χ

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Χ

Χ

Παροχές σε εργαζόμενους

Χ

Χ

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και ζημίες

Χ

Χ

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

Χ

Χ

Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

Χ

Χ

Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Χ

Χ

Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες

Χ

Χ

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

Χ

Χ

Έσοδα επενδύσεων

Χ

Χ

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Χ

Χ

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Χ

Χ

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Χ

Χ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Χ

Χ

Αποτέλεσμα προ φόρων

Χ

Χ

Φόροι εισοδήματος

Χ

Χ

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Χ

Χ

Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται:

στους ιδιοκτήτες της μητρικής

Χ

Χ

σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο

Χ

Χ

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.9: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 

Κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Καταθέσεις Ιδιοκτητών

Ίδιοι Τίτλοι

Διαφορές εύλογης αξίας

Συν/κές διαφορές

Αποθεματικά νόμων & καταστατικού

Αφορολόγητα αποθεματικά

Αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο καθαρής θέσης ιδιοκτητών μητρικής

Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο

Σύνολο καθαρής θέσης

Υπόλοιπο 01.01.20X0

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

 

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών

                   

Χ

Χ

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

Χ

Χ

   

Χ

   

Χ

     

Χ

Εσωτερικές μεταφορές

             

Χ

Χ

Χ

   

Διανομές στους φορείς

               

Χ

Χ

Χ

Χ

Αποτελέσματα περιόδου

               

Χ

Χ

Χ

Χ

Υπόλοιπο 31.12.20X0

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

 

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

       

Χ

           

Χ

Εσωτερικές μεταφορές

                     

0

Διανομές μερισμάτων

                     

Χ

Αποτελέσματα περιόδου

               

Χ

Χ

Χ

Χ

Υπόλοιπο 31.12.20X1

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.10: Κατάσταση Χρηματοροών - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές - καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)

Σημείωση

20X1

20X0

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτέλεσμα προ φόρων

Χ

Χ

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων

Χ

Χ

Προβλέψεις

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων

Χ

Χ

Έσοδα επενδύσεων

Χ

Χ

Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες

Χ

Χ

Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας

Χ

Χ

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)

Χ

Χ

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Χ

Χ

Μεταβολή αποθεμάτων

Χ

Χ

Μεταβολή απαιτήσεων

Χ

Χ

Μεταβολή υποχρεώσεων

Χ

Χ

Μείον:

Χ

Χ

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους

Χ

Χ

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος

Χ

Χ

Σύνολο

χ

χ

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων

Χ

χ

Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)

Χ

χ

Τόκοι εισπραχθέντες

Χ

χ

Μερίσματα εισπραχθέντα

Χ

χ

Σύνολο

χ

χ

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου

Χ

χ

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια

Χ

χ

Μερίσματα πληρωθέντα

Χ

χ

Σύνολο

χ

χ

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα της χρήσης

Χ

χ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου

Χ

χ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

Χ

χ

Υπόδειγμα Β.11: Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), ν. 4099/12 Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

20X2

20X1

20X0

Μεταβιβάσιμοι τίτλοι

Χ

Χ

Χ

Καταθέσεις σε τράπεζες

Χ

Χ

Χ

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Χ

Χ

Χ

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Χ

Χ

Χ

Υποχρεώσεις

Χ

Χ

Χ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων

Χ

Χ

Χ

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία

Χ

Χ

Χ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)

Χ

Χ

Χ

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών

Χ

Χ

Χ

2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές

Χ

Χ

Χ

3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά

Χ

Χ

Χ

4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και(3)

Χ

Χ

Χ

Σύνολο

Χ

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.12: Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), ν. 4099/12 στοιχείων περιόδου,

Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου

20X2

20X1

20X0

Εισόδημα από επενδύσεις

Χ

Χ

Χ

Λοιπά εισοδήματα

Χ

Χ

Χ

Έξοδα διαχείρισης

Χ

Χ

Χ

Έξοδα Θεματοφύλακα

Χ

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και φόροι

Χ

Χ

Χ

Καθαρό εισόδημα

Χ

Χ

Χ

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων

Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος

Χ

Χ

Χ

Έκδοση νέων μεριδίων

Χ

Χ

Χ

Εξαγορές μεριδίων

Χ

Χ

Χ

Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων

Χ

Χ

Χ

Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων

Χ

Χ

Χ

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β)

Χ

Χ

Χ