.

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Το παρόν σχέδιο λογαριασμών χρησιμοποιείται από τις οντότητες που υπόκεινται στο νόμο ως μέρος του λογιστικού τους συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 3. Το σχέδιο των λογαριασμών παρέχει ευελιξία για προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών.

2. Οι λογαριασμοί του παρόντος σχεδίου:

α) Αντανακλούν τη φύση των παρακολουθούμενων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών.

β) Εξυπηρετούν ευρύτερους στόχους της εσωτερικής και εξωτερικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αλλά και ελέγχου της οντότητας.

γ) Είναι επαρκώς ευρείς ώστε να καλύπτουν όλες, κατά το δυνατόν, τις οντότητες, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον κλάδο δραστηριότητας.

3. Η οντότητα δύναται να προσθέτει λογαριασμούς ή υπολογαριασμούς ή μπορεί να χρησιμοποιεί το ευρύτερο λογιστικό πληροφοριακό της σύστημα για την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών, ενόψει των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών της, με σκοπό:

α) Την ευχερή εξαγωγή όλων των δεδομένων και πληροφοριών που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο αλλά και την φορολογική, ασφαλιστική ή άλλη νομοθεσία, αναλυτικά αλλά και σε σύνοψη, για τη διευκόλυνση της διενέργειας ελεγκτικών συμφωνιών και επαληθεύσεων.

β) Την υποβοήθηση της διοίκησης της οντότητας για τη λήψη αποφάσεων.

γ) Την ταξινόμηση των στοιχείων σε κυκλοφορούντα ή μη κυκλοφορούντα, μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα ή σε άλλες ομάδες με βάση άλλα κριτήρια παρουσίασης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και την ένταξη τους σε κατηγορίες με βάση τον τρόπο λογιστικής αντιμετώπισης.

δ) Για την διακριτή παρακολούθηση συναλλαγών και υπολοίπων με συνδεδεμένα μέρη της οντότητας, στο βαθμό που απαιτείται πέραν της ήδη παρεχόμενης ανάλυσης στο σχέδιο λογαριασμών.

ε) Την παρακολούθηση των στοιχείων των υποκαταστημάτων.

4. Ιδιαίτερα, κατά την ανάπτυξη και προσαρμογή του σχεδίου λογαριασμών:

α) Οι λογαριασμοί της ομάδας 3 «Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεί παρακολουθούνται σε έσχατο ατομικό επίπεδο.

β) Ο λογαριασμός 42 «Καταθέσεις ιδιοκτητών» της ομάδας 4 «Καθαρή θέσ παρακολουθείται σε έσχατο ατομικό επίπεδο. Οι υπόλοιποι λογαριασμοί της ομάδας «Καθαρή θέση» παρακολουθούνται κατ' είδος με περαιτέρω ανάλυση του σχεδί λογαριασμών.

γ) Οι λογαριασμοί 50 «Προμηθευτές», 51 «Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων», . «Τραπεζικά δάνεια», 53 «Λοιπές υποχρεώσεις», 56 «Δουλευμένα έξοδα και έσοι επομένων χρήσεων», παρακολουθούνται σε έσχατο ατομικό επίπεδο. Οι υπόλοιπ λογαριασμοί της ομάδας 5 «Υποχρεώσεις» παρακολουθούνται σε έσχατο ατομπ επίπεδο ή στο απαιτούμενο κατά περίπτωση επίπεδο ανάλυσης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία

Ομάδα 2: Αποθέματα

Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Ομάδα 6: Έξοδα και ζημιές

Ομάδα 7: Έσοδα και κέρδη

Ομάδα 8: Ιδιοπαραγωγή, υποκαταστήματα και αποτελέσματα περιόδου

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΑΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ (ΠΑΓΙΑ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ

10

Γη

10.01

Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) γης

10.02

Σωρευμένες απομειώσεις γης

11

Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση

11.01

Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) διαμορφώσεων γης

11.02

Σωρευμένες αποσβέσεις διαμορφώσεων γης

11.03

Σωρευμένες απομειώσεις διαμορφώσεων γης

12

Κτήρια τεχνικά έργα

12.01

Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) κτηρίων τεχνικών έργων

12.02

Σωρευμένες αποσβέσεις κτηρίων τεχνικών έργων

12.03

Σωρευμένες απομειώσεις κτηρίων - τεχνικών έργων

13

Μηχανολογικός εξοπλισμός

13.01

Αξία κτήσης μηχανολογικού εξοπλισμού

13.02

Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

13.03

Σωρευμένες απομειώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

14

Μεταφορικά μέσα

14.01

Μικτή αξία κτήσης μεταφορικών μέσων

14.02

Σωρευμένες αποσβέσεις μεταφορικών μέσων

14.03

Σωρευμένες απομειώσεις μεταφορικών μέσων

15

Λοιπός εξοπλισμός

15.01

Μικτή αξία κτήσης εξοπλισμού

15.02

Σωρευμένες αποσβέσεις εξοπλισμού

15.03

Σωρευμένες απομειώσεις εξοπλισμού

16

Επενδύσεις σε ακίνητα

16.01

Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) επενδύσεων σε ακίνητα

16.02

Σωρευμένες αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα

16.03

Σωρευμένες απομειώσεις επενδύσεων σε ακίνητα

17

Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

17.01

Ζώντα ζώα

17.01.01

Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) ζώντων ζώων

17.01.02

Σωρευμένες αποσβέσεις ζώντων ζώων

17.01.03

Σωρευμένες απομειώσεις ζώντων ζώων

17.02

Δένδρα και φυτά

17.02.01

Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) δένδρων και φυτών

17.02.02

Σωρευμένες αποσβέσεις δένδρων και φυτών

17.02.03

Σωρευμένες απομειώσεις δένδρων και φυτών

18

Αυλα

18.01

Δαπάνες ανάπτυξης

18.01.01

Μικτή αξία κτήσης δαπανών ανάπτυξης

18.01.02

Σωρευμένες αποσβέσεις δαπανών ανάπτυξης

18.01.03

Σωρευμένες απομειώσεις δαπανών ανάπτυξης

18.02

Υπεραξία

18.02.01

Μικτή αξία κτήσης υπεραξίας

18.02.02

Σωρευμένες αποσβέσεις υπεραξίας

18.02.03

Σωρευμένες απομειώσεις υπεραξίας

18.03

Λοιπά άυλα

18.03.01

Μικτή αξία κτήσης λοιπών άυλων

18.03.02

Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών άυλων

18.03.03

Σωρευμένες απομειώσεις λοιπών άυλων

Σημείωση:

1 ) Τα υπό κατασκευή πάγια παρακολουθούνται σε υπολογαριασμό κάθε λογαριασμού παγίου.

(2) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

20

Εμπορεύματα

20.01

Εμπορεύματα έναρξης

20.02

Αγορές εμπορευμάτων χρήσης

20.03

Εκπτώσεις αγορών εμπορευμάτων

20.04

Επιστροφές αγορών εμπορευμάτων

20.05

Απομείωση εμπορευμάτων

20.06

Εμπορεύματα λήξης

21

Προϊόντα

21.01

Προϊόντα έναρξης

21.02

Παραγωγή χρήσης

21.03

Απομείωση προ1όντων

21.04

Προϊόντα λήξης

22

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)

22.01

Ζώντα ζώα

22.01.01

Ζώντα ζώα έναρξης

22.01.02

Αγορές ζώντων ζώων

22.01.03

Εκπτώσεις αγορών ζώντων ζώων

22.01.04

Επιστροφές αγορών ζώντων ζώων

22.01.05

Απομείωση ζώντων ζώων

22.01.06

Διαφορές επιμέτρησης εύλογης αξίας ζώντων ζώων

22.01.07

Ζώντα ζώα λήξης

22.02

Δένδρα και φυτά

22.02.01

Δένδρα και φυτά έναρξης

22.02.02

Αγορές δένδρων και φυτών

22.02.03

Εκπτώσεις αγορών δένδρων και φυτών

22.02.04

Επιστροφές αγορών δένδρων και φυτών

22.02.05

Απομείωση δένδρων και φυτών

22.02.06

Διαφορές επιμέτρησης εύλογης αξίας δένδρων και φυτών

22.02.07

Δένδρα και φυτά λήξης

23

Παραγωγή σε εξέλιξη

23.01

Παραγωγή σε εξέλιξη έναρξης

23.02

Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης

24

Πρώτες ύλες και υλικά

24.01

Πρώτες ύλες και υλικά έναρξης

24.02

Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης

24.03

Εκπτώσεις αγορών πρώτων υλών και υλικών

24.04

Επιστροφές αγορών πρώτων υλών και υλικών

24.05

Απομείωση πρώτων υλών και υλικών

24.06

Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών

25

Υλικά συσκευασίας

25.01

Υλικά συσκευασίας έναρξης

25.02

Αγορές υλικών συσκευασίας

25.03

Εκπτώσεις αγορών υλικών συσκευασίας

25.04

Επιστροφές αγορών υλικών συσκευασίας

25.05

Απομείωση υλικών συσκευασίας

25.06

Υλικά συσκευασίας λήξης

26

Ανταλλακτικά παγίων

26.01

Ανταλλακτικά παγίων έναρξης

26.02

Αγορές ανταλλακτικών παγίων

26.03

Εκπτώσεις αγορών ανταλλακτικών παγίων

26.04

Επιστροφές αγορών ανταλλακτικών παγίων

26.05

Απομείωση ανταλλακτικών

26.06

Ανταλλακτικά παγίων λήξης

27

Λοιπά αποθέματα

27.01

Λοιπά αποθέματα έναρξης

27.02

Αγορές λοιπών αποθεμάτων

27.03

Εκπτώσεις αγορών λοιπών αποθεμάτων

27.04

Επιστροφές αγορών λοιπών αποθεμάτων

27.05

Απομείωση λοιπών αποθεμάτων

27.06

Λοιπά αποθέματα λήξης

Σημείωση

1 ) Οι λογαριασμοί 25 «Υλικά συσκευασίας» και 26 «Ανταλλακτικά παγίων» είναι δυνατόν να παρακολουθούνται στο λογαριασμό Πρώτες ύλες και υλικά, όταν τα σχετικά ποσά δεν είναι σημαντικά..

2) Το κόστος αναλώσεων και το κόστος πωληθέντων είναι δυνατόν να παρακολουθείται στους λογαριασμούς της ομάδας 2

3) Στο τέλος της περιόδου, το «Κόστος πωληθέντων», όταν τηρείται, μεταφέρεται στο λογαριασμό 82.01 «Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών». Όταν δεν τηρείται λογαριασμός «Κόστος πωληθέντων», με το σχετικό ποσό πιστώνονται οι λογαριασμοί αποθεμάτων, με μεταφορά στο λογαριασμό 82.01 «Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών».

(3) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30

Πελάτες

30.01

Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες

30.01.01

Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες ονομαστικό ποσό

30.01.02

Μη δουλευμένοι τόκοι μη συνδεδεμένων πελατών

30.01.03

Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.01.04

Απομείωση μη συνδεδεμένων πελατών

30.02

Πελάτες συνδεδεμένες οντότητες

30.02.01

Συνδεδεμένοι πελάτες ονομαστικό ποσό

30.02.02

Μη δουλευμένοι τόκοι συνδεδεμένων πελατών

30.02.03

Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

30.02.04

Απομείωση συνδεδεμένων πελατών

31

Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων

31.01

Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένες οντότητες

31.01.01

Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων ονομαστικό ποσό

31.01.02

Μη δουλευμένοι τόκοι αξιόγραφων εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων

οντοτήτων

31.01.03

Απομείωση αξιόγραφων εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων

31.02

Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένες οντότητες

31.02.01

Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων ονομαστικό ποσό

31.02.02

Μη δουλευμένοι τόκοι αξιόγραφων εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων

31.02.03

Απομείωση αξιόγραφων εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων

32

Χορηγηθέντα δάνεια

32.01

Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένες οντότητες

32.02

Δάνεια χορηγηθέντα στο προσωπικό και στη διοίκηση

32.03

Λοιπά χορηγηθέντα δάνεια

32.04

Απομείωση χορηγηθέντων δανείων

33

Λοιπές απαιτήσεις

33.01

Έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα

33.01.01

Έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα ονομαστικό ποσό

33.01.02

Απομείωση έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα

33.02

Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες

33.02.01

Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες ονομαστικό ποσό

33.02.02

Απομείωση άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες

33.03

Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες

33.03.01

Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες ονομαστικό ποσό

33.03.02

Απομείωση άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες

33.04

Εγγυήσεις

34

Επενδύσεις

34.01

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις

34.01.01

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις ονομαστική αξία

34.01.02

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις συμπληρωματικά ποσά

34.01.03

Απομείωση διακρατούμενων έως τη λήξη επενδύσεων

34.02

Διαθέσιμα για πώληση

34.02.01

Διαθέσιμα για πώληση

34.02.02

Απομείωση διαθέσιμων για πώληση

34.03

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο

35

Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση

35.01

Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση εύλογης αξίας

35.02

Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση ταμειακών ροών

36

Συμμετοχές

36.01

Συμμετοχές σε θυγατρικές

36.01.01

Συμμετοχές σε θυγατρικές

36.01.02

Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές

36.02

Συμμετοχές σε συγγενείς

36.02.01

Συμμετοχές σε συγγενείς

36.02.02

Απομείωση συμμετοχών σε συγγενείς

36.03

Συμμετοχές σε κοινοπραξίες

36.03.01

Συμμετοχές σε κοινοπραξίες

36.03.02

Απομείωσης συμμετοχών σε κοινοπραξίες

37

Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου

37.01

Προπληρωμένα έξοδα

37.01.01

Προπληρωμένα έξοδα σε μη συνδεδεμένες οντότητες

37.01.02

Προπληρωμένα έξοδα σε συνδεδεμένες οντότητες

37.02

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

37.02.01

Δουλευμένα έσοδα περιόδου από μη συνδεδεμένες οντότητες

37.02.02

Δουλευμένα έσοδα περιόδου από συνδεδεμένες οντότητες

38

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

38.01

Ταμείο

38.02

Καταθέσεις όψεως

38.03

Καταθέσεις προθεσμίας

38.04

Λοιπά ταμειακά ισοδύναμα

39

Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού

Σημείωση

Όταν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται στο κόστος κτήσης, ο λογαριασμός 34 αναλύεται στους υπολογαριασμούς:

34.01 Χρεωστικοί τίτλοι

34.02 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

34.03 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

Οι ανωτέρω υπολογαριασμοί αναλύονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οντότητας.

(4) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

40

Κεφάλαιο

41

Υπέρ το άρτιο

42

Καταθέσεις ιδιοκτητών

43

Ίδιοι τίτλοι

43.01

Αξία κτήσης ίδιων τίτλων

43.02

Αποτέλεσμα (κέρδος/ζημία) από τη διάθεση ίδιων τίτλων

44

Διαφορές εύλογης αξίας

44.01

Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων

44.02

Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση

44.03

Διαφορές εύλογης αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

45

Συναλλαγματικές διαφορές

46

Αποθεματικά νόμων

47

Αφορολόγητα αποθεματικά

48

Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά

48.01

Αποθεματικά καταστατικού

48.02

Προαιρετικά αποθεματικά αποφάσεων γενικής συνέλευσης ιδιοκτητών

49

Αποτελέσματα εις νέο

(5) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

50

Προμηθευτές

50.01

Προμηθευτές μη συνδεδεμένες οντότητες

50.02

Προμηθευτές συνδεδεμένες οντότητες

50.03

Προκαταβολές σε προμηθευτές μη συνδεδεμένες οντότητες

50.03.01

Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία μη συνδεδεμένες

οντότητες

50.03.02

Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα μη συνδεδεμένες οντότητες

50.03.03

Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές μη συνδεδεμένες οντότητες

50.04

Προκαταβολές σε προμηθευτές συνδεδεμένες οντότητες

50.04.01

Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία συνδεδεμένες

οντότητες

50.04.02

Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα συνδεδεμένες οντότητες

50.04.03

Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές συνδεδεμένες οντότητες

51

Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων

51.01

Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων μη συνδεδεμένες οντότητες

51.02

Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων συνδεδεμένες οντότητες

52

Τραπεζικά δάνεια

52.01

Τραπεζικά δάνεια μη συνδεδεμένες οντότητες

52.02

Τραπεζικά δάνεια συνδεδεμένες οντότητες

53

Λοιπές υποχρεώσεις

53.01

Δάνεια από μη συνδεδεμένες οντότητες

53.02

Δάνεια από συνδεδεμένες οντότητες

53.03

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

53.04

Υποχρεώσεις προς ιδιοκτήτες και διευθυντικό προσωπικό

53.05

Μερίσματα, προμερίσματα και άλλα ποσά συναφούς φύσης πληρωτέα

53.06

Άλλες υποχρεώσεις προς μη συνδεδεμένες οντότητες

53.07

Άλλες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες οντότητες

54

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη

54.01

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος

54.01.01

Φόρος εισοδήματος ετήσιας δήλωσης

54.01.02

Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος της οντότητας (αντίθετος)

54.01.03

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος (αντίθετος)

54.02

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

54.02.01

ΦΠΑ εκροών

54.02.02

ΦΠΑ εισροών

54.02.03

Καταβληθείς ΦΠΑ

54.03

Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων

54.03.01

Παρακρατούμενος φόρος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

54.03.02

Παρακρατούμενος φόρος από επιχειρηματική δραστηριότητα

54.03.03

Παρακρατούμενος φόρος διανεμομένων μερισμάτων

54.03.04

Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος

54.04

Τέλη χαρτοσήμου

54.05

Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές

55

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς

55.01

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης

55.02

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης

56

Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων

56.01

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

56.01.01

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα μη συνδεδεμένες οντότητες

56.01.02

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα συνδεδεμένες οντότητες

56.02

Έσοδα επόμενων χρήσεων

56.02.01

Έσοδα επόμενων χρήσεων μη συνδεδεμένες οντότητες

56.02.02

Έσοδα επόμενων χρήσεων συνδεδεμένες οντότητες

57

Προβλέψεις

57.01

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

57.02

Λοιπές προβλέψεις

57.02.01

Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες

57.02.02

Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις

57.02.03

Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος

57.02.04

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου

57.02.05

Άλλες προβλέψεις

57.03

Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

58

Κρατικές επιχορηγήσεις

59

Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού

Σημείωση

1. Οι λογαριασμοί 54.01.02 «Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος (αντίθετος)» και 54.01.03 «Προκαταβολή φόρου εισοδήματος (αντίθετος)», μπορούν να εμφανίζονται και ως υπολογαριασμοί του 33 «Λοιπές απαιτήσεις», στο ενεργητικό.

2. Για τους λογαριασμούς 54.02.01 «ΦΠΑ εκροών» και 54.02.02 «ΦΠΑ εισροών» παρέχεται η ακόλουθη ή άλλη κατάλληλη ανάλυση για την κάλυψη των απαιτήσεων της φορολογικής νομοθεσίας:

α) ανά βασική κατηγορία λογαριασμών, και συγκεκριμένα «Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία», «Αποθέματα», «Έξοδα» και «Έσοδα», οι αξίες από τις οποίες προκύπτει ο φόρος.

β) η υπό (α) ανάλυση γίνεται ξεχωριστά για κάθε γεωγραφική περιοχή προέλευσης ή προορισμού των συναλλαγών, και συγκεκριμένα: «Συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας», «Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις», «Συναλλαγές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

γ) η υπό (α) και (β) ανάλυση θα γίνεται ξεχωριστά ανά συντελεστή ΦΠΑ.

Ανάλογη ανάλυση ως ανωτέρω (α έως γ) παρέχεται και στους σχετικούς λογαριασμούς αγορών, εξόδων και εσόδων.

(6) ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

60

Παροχές σε εργαζόμενους

60.01

Μικτές αποδοχές

60.02

Εργοδοτικές εισφορές

60.03

Λοιπές παροχές

60.04

Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό ποσό)

60.05

Παροχές σε εργαζόμενους σε συνδεδεμένες οντότητες

61

Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων

61.01

Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

61.02

Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

61.03

Απομείωση άυλων παγίων

61.04

Απομείωση αποθεμάτων

61.05

Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων

61.05.01

Απομείωση πελατών

61.05.02

Απομείωση αξιόγραφων εμπορικών απαιτήσεων

61.05.03

Απομείωση διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων

61.05.04

Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές

61.05.05

Απομείωση συμμετοχών σε συγγενείς

61.05.06

Απομείωση συμμετοχών σε κοινοπραξίες

61.06

Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων

61.07

Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

61.07.01

Ζημιές εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων

61.07.02

Ζημιές εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

61.07.03

Ζημιές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων

62

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές

62.01

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό

62.01.01

Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων

62.01.02

Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού δανείων

62.01.03

Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού λοιπών στοιχείων ισολογισμού

62.02

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης

62.02.01

Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων

62.02.02

Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης δανείων

62.02.03

Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισμού

63

Ζημιές από διάθεσηαπόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

63.01

Ζημιές από διάθεσηαπόσυρση ενσώματων παγίων

63.02

Ζημιές από διάθεσηαπόσυρση άυλων πάγιων στοιχείων

63.03

Ζημιές από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων

63.04

Ζημιές από διάθεση απόσυρση περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες οντότητες

64

Διάφορα λειτουργικά έξοδα

64.01

Αμοιβές για υπηρεσίες

64.01.01

Αμοιβές για υπηρεσίες μη συνδεδεμένες οντότητες

64.01.02

Αμοιβές για υπηρεσίες συνδεδεμένες οντότητες

64.02

Ενέργεια

64.03

Ύδρευση

64.04

Τηλεπικοινωνίες

64.05

Ενοίκια

64.05.01

Ενοίκια μη συνδεδεμένες οντότητες

64.05.02

Ενοίκια συνδεδεμένες οντότητες

64.06

Ασφάλιστρα

64.07

Μεταφορικά

64.08

Αναλώσιμα

64.09

Επισκευές και συντηρήσεις

64.10

Διαφήμιση και προβολή

64.11

Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος)

64.12

Λοιπά έξοδα

64.13

Διάφορα λειτουργικά έξοδα από συνδεδεμένες οντότητες

65

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

65.01

Τόκοι τραπεζικών δανείων

65.02

Τόκοι δανείων από συνδεδεμένες οντότητες

65.03

Τόκοι λοιπών δανείων

65.04

Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων και προβλέψεων

65.05

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

66

Αποσβέσεις

66.01

Αποσβέσεις διαμορφώσεων γης

66.02

Αποσβέσεις κτηρίων τεχνικών έργων

66.03

Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

66.04

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων

66.05

Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού

66.06

Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα

66.07

Αποσβέσεις πάγιων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

66.08

Αποσβέσεις άυλων παγίων

67

Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα

67.01

Ζημιές φυσικών καταστροφών

67.02

Ζημιές άλλων καταστροφών

67.03

Άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημίες

67.04

Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές

67.05

Ασυνήθη έξοδα και ζημιές από συνδεδεμένες οντότητες

68

Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό)

68.01

Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες

68.02

Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις

68.03

Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος

68.04

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος

68.05

Άλλες προβλέψεις

68.06

Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

69

Φόρος εισοδήματος

69.01

Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου

69.02

Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) περιόδου

69.03

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος

Σημείωση για τα έξοδα και τις ζημιές:

1) Στους διαφόρους λογαριασμούς εξόδων και ζημιών της ομάδας 6 παρακολουθούνται τα αντίστοιχα κονδύλια κατ' είδος με το συνολικό ποσό, πριν την μεταφορά ποσών σε κέντρα κόστους, προϊόντα ή υπηρεσίες.

2) Η αντιστροφή σχηματισμένης πρόβλεψης για παροχές σε εργαζόμενους συγχωνεύεται με το έξοδο της χρήσης στο λογαριασμό 60 «Παροχές σε εργαζόμενους».

(7) ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

70

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

70.01

Πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες

70.01.01

Πωλήσεις εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες

70.01.02

Επιστροφές πωλήσεων εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες

70.01.03

Εκπτώσεις πωλήσεων εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες

70.02

Πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες

70.02.01

Πωλήσεις εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες

70.02.02

Επιστροφές πωλήσεων εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες

70.02.03

Εκπτώσεις πωλήσεων εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες

70.03

Πωλήσεις προ1όντων έτοιμων και ημιτελών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες

70.03.01

Πωλήσεις προ1όντων έτοιμων και ημιτελών σε μη συνδεδεμένες οντότητες

70.03.02

Επιστροφές πωλήσεων προ1όντων έτοιμων και ημιτελών σε μη συνδεδεμένες οντότητες

70.03.03

Εκπτώσεις πωλήσεων προ1όντων έτοιμων και ημιτελών σε μη συνδεδεμένες οντότητες

70.04

Πωλήσεις προ1όντων έτοιμων και ημιτελών (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες

70.04.01

Πωλήσεις προ1όντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες οντότητες

70.04.02

Επιστροφές πωλήσεων προ1όντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες οντότητες

70.04.03

Εκπτώσεις πωλήσεων προ1όντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες οντότητες

70.05

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες

70.05.01

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες

70.05.02

Επιστροφές πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες

70.05.03

Εκπτώσεις πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες

70.06

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες

70.06.01

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες

70.06.02

Επιστροφές πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες

70.06.03

Εκπτώσεις πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες

70.07

Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες

70.07.01

Πωλήσεις υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες

70.07.02

Επιστροφές πωλήσεων υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες

70.07.03

Εκπτώσεις πωλήσεων υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες

70.08

Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες

70.08.01

Πωλήσεις υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες

70.08.02

Επιστροφές πωλήσεων υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες

70.08.03

Εκπτώσεις πωλήσεων υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες

71

Λοιπά συνήθη έσοδα

71.01

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων

71.02

Επιχορηγήσεις τόκων

71.03

Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων

71.04

Αλλα λειτουργικά έσοδα

71.05

Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες

72

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

72.01

Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων

72.02

Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων

72.03

Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες

72.04

Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων

73

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές

73.01

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό

73.01.01

Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού εμπορικών απαιτήσεων και υποχρ/σεων

73.01.02

Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού δανείων

73.01.03

Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού λοιπών στοιχείων ισολογισμού

73.02

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης

73.02.01

Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων

73.02.02

Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης δανείων

73.02.03

Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισμού

74

Έσοδα συμμετοχών

74.01

Μερίσματα από συμμετοχές σε συγγενείς

74.02

Μερίσματα από συμμετοχές σε θυγατρικές

74.03

Μερίσματα από συμμετοχές σε κοινοπραξίες

74.04

Μερίσματα από λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους

75

Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

75.01

Κέρδη από διάθεση ενσώματων παγίων

75.02

Κέρδη από διάθεση άυλων πάγιων στοιχείων

75.03

Κέρδη από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων

75.04

Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες οντότητες

76

Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων

76.01

Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες

76.02

Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για δοσμένες εγγυήσεις

76.03

Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος

76.04

Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος

76.05

Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων

76.06

Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

76.07

Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

76.08

Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων

76.09

Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αποθεμάτων

76.10

Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων

76.10.01

Κέρδη από αναστροφή απομείωσης πελατών

76.10.02

Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αξιόγραφων εμπορικών απαιτήσεων

76.10.03

Κέρδη από αναστροφή απομείωσης διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων

76.10.04

Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε θυγατρικές

76.10.05

Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε συγγενείς

76.10.06

Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε κοινοπραξίες

76.11

Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων

77

Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

77.01

Κέρδη εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων

77.02

Κέρδη εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

77.03

Κέρδη εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων

78

Φόρος εισοδήματος έσοδο

78.01

Τρέχων φόρος περιόδου έσοδο

78.02

Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου έσοδο

78.03

Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος

79

Ασυνήθη έσοδα και κέρδη

79.01

Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες

79.02

Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες

79.03

Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας

Σημείωση για τα έσοδα πωλήσεων

1) Οι πωλήσεις αναλύονται περαιτέρω σε πωλήσεις λιανικής και χονδρικής καθώς και πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με τις πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης και τις απαιτήσεις της φορολογικής αρχής ή άλλων δημόσιων αρχών.

(8) ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

80

Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή

80.01

Παροχές σε εργαζόμενους σε ιδιοπαραγωγή

80.02

Αποσβέσεις σε ιδιοπαραγωγή

80.03

Άλλα λειτουργικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή

80.04

Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή

80.05

Προβλέψεις σε ιδιοπαραγωγή

81

Δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων αυτοτελούς παρακολούθησης

81.01

Χρεωστικοί δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων / κεντρικού

81.02

Πιστωτικοί δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων / κεντρικού

82

Αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) περιόδου

82.01

Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών

82.02

Καθαρό κέρδος περιόδου (μετά από φόρους)

82.03

Καθαρή ζημία περιόδου (μετά από φόρους)

Σημείωση για τα έξοδα σε ιδιοπαραγωγή

1 ) Τα έξοδα σε ιδιοπαραγωγή είναι το μέρος των εξόδων της περιόδου που αφορά ιδιοπαραγωγή πάγιων στοιχείων. Τα έξοδα σε ιδιοπαραγωγή είναι τεκμαρτό έσοδο που μειώνει τα έξοδα τα οποία εμφανίζονται με το συνολικό τους ποσό στην ομάδα 6.