.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν καθοδήγηση για τη σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών με την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των άρθρων 16 και 17.

Πίνακας Δ.1: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και του Ισολογισμού του υποδείγματος Β.1.1 (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος)

Κονδύλι Ισολογισμού

Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα

10 Γη

11 Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση

12 Κτήρια τεχνικά έργα

Μηχανολογικός εξοπλισμός

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός

14 Μεταφορικά μέσα

15 Λοιπός εξοπλισμός

Επενδύσεις σε ακίνητα

16 Επενδύσεις σε ακίνητα

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

(εφόσον υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κατηγορία)

Αυλα πάγια στοιχεία

Δαπάνες ανάπτυξης

18.01 Δαπάνες ανάπτυξης

Υπεραξία

18.02 Υπεραξία

Λοιπά άυλα

18.03 Λοιπά άυλα

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

50.03.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία μη συνδεδεμένες οντότητες 50.04.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία συνδεδεμένες οντότητες 18.01 Δαπάνες ανάπτυξης (μόνο το μέρος δαπανών υπό εξέλιξη)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις

30.01 Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.02 Πελάτες συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων

32 Χορηγηθέντα δάνεια

33 Λοιπές απαιτήσεις

Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος

Χρεωστικοί τίτλοι

34.01 Χρεωστικοί τίτλοι

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

36.01 Συμμετοχές σε θυγατρικές

36.02 Συμμετοχές σε συγγενείς

36.03 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

34.02 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

Λοιπά

34.03 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

35 Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση

Αναβαλλόμενοι φόροι

39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού

59 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού

Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των δύο λογαριασμών. όταν αυτό είναι χρεωστικό

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

21.04 Προϊόντα λήξης

23.02 Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης

Εμπορεύματα

20.06 Εμπορεύματα λήξης

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

24.06 Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών 25.06 Υλικά συσκευασίας λήξης

26.06 Ανταλλακτικά παγίων λήξης

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

22 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)

Προκαταβολές για αποθέματα

50.03.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα μη συνδεδεμένες οντότητες

50.04.02 Προκαταβολές για αποθέματα –συνδεδεμένες οντότητες

Λοιπά

27.06 Λοιπά αποθέματα λήξης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές

Εμπορικές απαιτήσεις

30.01 Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.02 Πελάτες συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου

Λοιπές απαιτήσεις

32 Χορηγηθέντα δάνεια

33 Λοιπές απαιτήσεις

50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες 50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές συνδεδεμένες οντότητες

Σημειώσεις

α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος των σχετικών λογαριασμών. β) Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Προπληρωμένα έξοδα»

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

34.01 Χρεωστικοί τίτλοι

34.02 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

34.03 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

Προπληρωμένα έξοδα

37.01 Προπληρωμένα έξοδα

50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές μη συνδεδεμένες οντότητες

50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές συνδεδεμένες οντότητες

Σημείωση. Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις»

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Καθαρή θέση

Καταβλημένο κεφάλαιο

Κεφάλαιο

40 Κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

41 Υπέρ το άρτιο

Καταθέσεις ιδιοκτητών

42 Καταθέσεις ιδιοκτητών

Ίδιοι τίτλοι

43 Ίδιοι τίτλοι

Διαφορές εύλογης αξίας

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

44.01 Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

44.02 Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

44.03 Διαφορές εύλογης αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

46 Αποθεματικά νόμων

48 Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά

Αφορολόγητα αποθεματικά

47 Αφορολόγητα αποθεματικά

Αποτελέσματα εις νέο

49 Αποτελέσματα εις νέο

Συναλλαγματικές διαφορές

45 Συναλλαγματικές διαφορές

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

57.01 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 57.03 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

Λοιπές προβλέψεις

57.02 Λοιπές προβλέψεις

57.03 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

52 Τραπεζικά δάνεια

Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

50.01 Προμηθευτές μη συνδεδεμένες οντότητες

50.02 Προμηθευτές συνδεδεμένες οντότητες 51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων

53 Λοιπές υποχρεώσεις

Σημείωση:

Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος των σχετικών υποχρεώσεων

Κρατικές επιχορηγήσεις

58 Κρατικές επιχορηγήσεις

Αναβαλλόμενοι φόροι

39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού

59 Αναβαλλόμενοι φόροι υποχρέωση

Σημείωση:

Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των δύο λογαριασμών, όταν αυτό είναι πιστωτικό

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

52 Τραπεζικά δάνεια

Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζονται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

52 Τραπεζικά δάνεια

Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το σχετικό μέρος των δανείων

Εμπορικές υποχρεώσεις

50.01 Προμηθευτές (εκτός από συνδεδεμένες οντότητες)

50.02 Προμηθευτές συνδεδεμένες οντότητες 51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων

Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος

Φόρος εισοδήματος

54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος

Λοιποί φόροι και τέλη

54.02 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

54.03 Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων

54.04 Τέλη χαρτοσήμου

54.05 Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς

Λοιπές υποχρεώσεις

53 Λοιπές υποχρεώσεις

30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

Σημειώσεις

α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος των σχετικών λογαριασμών β) Οι λογαριασμοί 30.01.03 και 30.02.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου τους, να εμφανίζονται στο κονδύλι «Έσοδα επόμενων χρήσεων»

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Έσοδα επόμενων χρήσεων

56.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων

30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

Σημείωση

Ο λογαριασμός 30.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές υποχρεώσεις».

Σημείωση

1. Τα ποσά των προβλέψεων που καθίστανται βραχυπρόθεσμες μεταφέρονται στο τμήμα των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, σε κατάλληλο κονδύλι.

Πίνακας Δ.2: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και του Ισολογισμού του υποδείγματος Β.1.2 (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)

Κονδύλι Ισολογισμού

Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα

10 Γη

11 Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση

12 Κτήρια τεχνικά έργα

Μηχανολογικός εξοπλισμός

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός

14 Μεταφορικά μέσα

15 Λοιπός εξοπλισμός

Επενδύσεις σε ακίνητα

16 Επενδύσεις σε ακίνητα

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

(εφόσον υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κατηγορία)

Άυλα πάγια στοιχεία

Δαπάνες ανάπτυξης

18.01 Δαπάνες ανάπτυξης

Υπεραξία

18.02 Υπεραξία

Λοιπά άυλα

18.03 Λοιπά άυλα

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

50.03.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία μη συνδεδεμένες οντότητες 50.04.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία συνδεδεμένες οντότητες 18.01 Δαπάνες ανάπτυξης (μόνο το μέρος δαπανών υπό εξέλιξη)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις

30.01 Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.02 Πελάτες συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων

32 Χορηγηθέντα δάνεια

33 Λοιπές απαιτήσεις

Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις

34.01 Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

36.01 Συμμετοχές σε θυγατρικές

36.02 Συμμετοχές σε συγγενείς

36.03 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες

Διαθέσιμα για πώληση

34.02 Διαθέσιμα για πώληση

Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση

35 Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση

Αναβαλλόμενοι φόροι

39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 59 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού

Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των δύο λογαριασμών, όταν αυτό είναι χρεωστικό

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

21.04 Προϊόντα λήξης

23.02 Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης

Εμπορεύματα

20.06 Εμπορεύματα λήξης

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

24.06 Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών 25.06 Υλικά συσκευασίας λήξης 26.06 Ανταλλακτικά παγίων λήξης

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

22 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)

Προκαταβολές για αποθέματα

50.03.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα μη συνδεδεμένες οντότητες 50.04.02 Προκαταβολές για αποθέματα συνδεδεμένες οντότητες

Λοιπά

27.06 Λοιπά αποθέματα λήξης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές

Εμπορικές απαιτήσεις

30.01 Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.02 Πελάτες συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου

Λοιπές απαιτήσεις

32 Χορηγηθέντα δάνεια

33 Λοιπές απαιτήσεις

50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες 50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές συνδεδεμένες οντότητες

Σημειώσεις:

α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος των σχετικών λογαριασμών. β) Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Προπληρωμένα έξοδα»

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο

34.03 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο

Προπληρωμένα έξοδα

37.01 Προπληρωμένα έξοδα

50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές μη συνδεδεμένες οντότητες

50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές συνδεδεμένες οντότητες

Σημείωση. Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις»

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Καθαρή θέση

Καταβλημένο κεφάλαιο

Κεφάλαιο

40 Κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

41 Υπέρ το άρτιο

Καταθέσεις ιδιοκτητών

42 Καταθέσεις ιδιοκτητών

Ίδιοι τίτλοι

43 Ίδιοι τίτλοι

Διαφορές εύλογης αξίας

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

44.01 Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

44.02 Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

44.03 Διαφορές εύλογης αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

46 Αποθεματικά νόμων

48 Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά

Αφορολόγητα αποθεματικά

47 Αφορολόγητα αποθεματικά

Αποτελέσματα εις νέο

49 Αποτελέσματα εις νέο

Συναλλαγματικές διαφορές

45 Συναλλαγματικές διαφορές

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

57.01 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 57.03 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

Λοιπές προβλέψεις

57.02 Λοιπές προβλέψεις

57.03 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

52 Τραπεζικά δάνεια

Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

50.01 Προμηθευτές μη συνδεδεμένες οντότητες

50.02 Προμηθευτές συνδεδεμένες οντότητες

51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων

53 Λοιπές υποχρεώσεις

Σημείωση:

Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος των σχετικών υποχρεώσεων

Κρατικές επιχορηγήσεις

58 Κρατικές επιχορηγήσεις

Αναβαλλόμενοι φόροι

39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού

59 Αναβαλλόμενοι φόροι υποχρέωση

Σημείωση:

Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των δύο λογαριασμών, όταν αυτό είναι πιστωτικό

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

52 Τραπεζικά δάνεια

Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζονται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

52 Τραπεζικά δάνεια

Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το σχετικό μέρος των δανείων

Εμπορικές υποχρεώσεις

50.01 Προμηθευτές (εκτός από συνδεδεμένες οντότητες)

50.02 Προμηθευτές συνδεδεμένες οντότητες

51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων

Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος

Φόρος εισοδήματος

54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος

Λοιποί φόροι και τέλη

54.02 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

54.03 Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων

54.04 Τέλη χαρτοσήμου

54.05 Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς

Λοιπές υποχρεώσεις

53 Λοιπές υποχρεώσεις

30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

Σημειώσεις

α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος των σχετικών λογαριασμών β) Οι λογαριασμοί 30.01.03 και 30.02.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου τους, να εμφανίζονται στο κονδύλι «Έσοδα επόμενων χρήσεων»

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Έσοδα επόμενων χρήσεων

56.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων

30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

Σημείωση

Ο λογαριασμός 30.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές υποχρεώσεις».

Σημείωση

1. Τα ποσά των προβλέψεων που καθίστανται βραχυπρόθεσμες μεταφέρονται στο τμήμα των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, σε κατάλληλο κονδύλι.

Πίνακας Δ.3. Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία του υποδείγματος Β.2.1

Κονδύλι Κατάστασης αποτελεσμάτων

Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Κόστος πωλήσεων

Προσδιορίζεται βάσει σχετικού αρχείου υπολογισμού (μπορεί να παρακολουθείται εντός ή εκτός του σχεδίου λογαριασμών).

Στο κόστος πωληθέντων περιλαμβάνεται το αναλογούν, κατά περίπτωση, κόστος αναλώσεων και μέρος των παρακάτω λογαριασμών:

60 Παροχές σε εργαζόμενους

61.04 Απομείωση αποθεμάτων

64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα

65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

66 Αποσβέσεις

68.02 Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις

68.03 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος

68.05 Άλλες προβλέψεις

68.06 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

76.02 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για δοσμένες εγγυήσεις

76.03 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος

76.05 Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων

76.09 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αποθεμάτων

80.01 Παροχές σε εργαζόμενους σε ιδιοπαραγωγή

80.02 Αποσβέσεις σε ιδιοπαραγωγή

80.03 Άλλα λειτουργικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή

80.04 Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή

80.05 Προβλέψεις σε ιδιοπαραγωγή

Σημείωση:

Ο λογαριασμός 65 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» μπορεί να επιβαρύνει το κόστος παραγωγής – κόστος πωληθέντων στην περίπτωση προϊόντων και υπηρεσιών μακράς περιόδου παραγωγής ή κατασκευής, κατά την επιλογή της οντότητας.

Λοιπά συνήθη έσοδα

71 Λοιπά συνήθη έσοδα

Έξοδα διοίκησης

Προσδιορίζεται βάσει σχετικού αρχείου υπολογισμού (εκτός εάν το σχετικό κονδύλι παρακολουθείται εντός του σχεδίου λογαριασμών). Στα έξοδα διοίκησης περιλαμβάνεται το αναλογούν μέρος των λογαριασμών:

60 Παροχές σε εργαζόμενους

64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα

66 Αποσβέσεις

68.04 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου, πλην φόρου εισοδήματος

68.06 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

76.05 Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων.

Έξοδα διάθεσης

Προσδιορίζεται βάσει σχετικού αρχείου υπολογισμού (εκτός

εάν το σχετικό κονδύλι παρακολουθείται εντός του σχεδίου

λογαριασμών). Στα έξοδα διάθεσης περιλαμβάνεται το

αναλογούν μέρος των λογαριασμών:

60 Παροχές σε εργαζόμενους

66 Αποσβέσεις

64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα

Λοιπά έξοδα και ζημιές

62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές

67 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές

68.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες

Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνεται επίσης το μέρος των παρακάτω λογαριασμών που δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής κόστος πωληθέντων ή άλλα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων:

64.11 Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος)

68.03 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος

68.04 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος

68.05 Άλλες προβλέψεις

68.06 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

Σημείωση

Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το μέρος του 64.11 που αφορά φόρους και τέλη που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος (π.χ. φόρος ακίνητης περιουσίας)

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων

(καθαρό ποσό)

61.01 Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

61.02 Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

61.03 Απομείωση άυλων παγίων

61.05 Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων

61.06 Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων

76.06 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

76.07 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

76.08 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων

76.10 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων

76.11 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

63 Ζημιές από διάθεσηαπόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

77 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

61.07 Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων

74 Έσοδα συμμετοχών

Κέρδος από την αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

79.03 Κέρδος από την αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

Λοιπά έσοδα και κέρδη

73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές

76.01 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες

79.01 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες

79.02 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες

Περιλαμβάνονται επίσης οι παρακάτω λογαριασμοί, στο βαθμό που δεν αφορούν το κόστος παραγωγής κόστος πωληθέντων:

76:03 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος

76.04 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος

76.05 Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

72:01 Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων

72.02 Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων

72.03 Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

80.04 Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή

Σημείωση:

Το ποσό του λογαριασμού 65 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» μπορεί να μειώνεται και με το ποσό που αφορά το κόστος κτήσης προϊόντων και υπηρεσιών μακράς περιόδου παραγωγής ή κατασκευής.

Φόροι εισοδήματος

78 Φόρος εισοδήματος (έσοδο) 69 Φόρος εισοδήματος (έξοδο)

Σημειώσεις:

1. Οι προβλέψεις εξόδων, όπως και οι αναστροφές αυτών, εμφανίζονται στα κονδύλια των λειτουργιών με τις οποίες σχετίζονται.

Πίνακας Δ.4: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατ' είδος του υποδείγματος Β.2.2

Κονδύλι Κατάστασης αποτελεσμάτων

Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών

Κύκλος εργασιών(καθαρός)

70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Ως διαφορά των σχετικών ποσών του Ισολογισμού (αποθέματα λήξης μείον αποθέματα έναρξης)

Λοιπά συνήθη έσοδα

71 Λοιπά συνήθη έσοδα

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία

80 Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Παρατίθεται το σύνολο των καθαρών αγορών της χρήσης:

20.02 Αγορές εμπορευμάτων χρήσης

20.03 Εκπτώσεις αγορών εμπορευμάτων

20.04 Επιστροφές αγορών εμπορευμάτων

24.02 Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης

24.03 Εκπτώσεις αγορών πρώτων υλών και υλικών

24.04 Επιστροφές αγορών πρώτων υλών και υλικών

25.02 Αγορές υλικών συσκευασίας χρήσης

25.03 Εκπτώσεις αγορών υλικών συσκευασίας

25.04 Επιστροφές αγορών υλικών συσκευασίας

26.02 Αγορές ανταλλακτικών παγίων χρήσης

26.03 Εκπτώσεις αγορών ανταλλακτικών παγίων

26.04 Επιστροφές αγορών ανταλλακτικών παγίων

27.02 Αγορές χρήσης λοιπών αποθεμάτων

27.03 Εκπτώσεις αγορών λοιπών αποθεμάτων

27.04 Επιστροφές αγορών λοιπών αποθεμάτων

Παροχές σε εργαζόμενους

60 Παροχές σε εργαζόμενους

Αποσβέσεις

66 Αποσβέσεις

Λοιπά έξοδα και ζημιές

62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές

64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα

67 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές

68.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες

Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνεται επίσης το μέρος των παρακάτω λογαριασμών που δεν επιβάρυνε το κόστος παραγωγής κόστος πωληθέντων:

68.03 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος

68.04 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος

68.05 Άλλες προβλέψεις

68.06 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

Σημείωση:

Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το μέρος του 64.11 που αφορά φόρους και τέλη που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος (π.χ. φόρος ακίνητης περιουσίας)

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)

61.01 Απομείωση ενσώματων παγίων

61.02 Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

61.03 Απομείωση άυλων παγίων

61.05 Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων

61.06 Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων

76.06 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

76.07 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

76.08 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων

76.10 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων

76.11 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

63 Ζημιές από διάθεσηαπόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

61.07 Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

77 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων

74 Έσοδα συμμετοχών

Κέρδος από την αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας

79.03 Κέρδος από την αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας

Λοιπά έσοδα και κέρδη

73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές

76.01 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες

79.01 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες

79.02 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες

Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται επίσης οι παρακάτω λογαριασμοί, στο βαθμό που δεν αφορούν το κόστος παραγωγής κόστος πωληθέντων:

76.03 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος

76.04 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος

76.05 Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

72.01 Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων

72.02 Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων

72.03 Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

80.04 Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή

Σημείωση:

Το ποσό του λογαριασμού 65 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» μπορεί να μειώνεται και με το ποσό που αφορά το κόστος κτήσης προϊόντων και υπηρεσιών μακράς περιόδου παραγωγής ή κατασκευής.

Φόροι εισοδήματος

78 Φόρος εισοδήματος (έσοδο)

69 Φόρος εισοδήματος (έξοδο)