Ερώτηση

31. Αλιέας με αλιευτικό πλοίο χωρητικότητας 13 κόρους ( φορολογία πλοίων)έκανε έναρξη πρίν 10 χρόνια και εντάχθηκε σε βιβλία Β΄κατηγορίας με θεωρημένες Α.Λ.Π και Δ.Α - Τ.Π.Πρίν 5 χρόνια πήγε και εντάχθηκε στο καθεστώς του κατ' αποκοπή Φ.Π.Α και της απαλλαγής βιβλίων, διότι η απόσταση μεταξύ καθέτων του πλοίου , ήταν 10,5 μέτρα. Επειδή εντάσσεται στην κατηγορία του άρθρου 3, παράγραφος β΄ του Ν.27/1975 τώρα με τον Κ.Φ.Α.Σ υποχρεούται να κάνει πάλι μετάταξη σε βιβλία Β΄κατηγορίας (απλογραφικά) με ότι επιπλέον συνεπάγεται ή μπορεί να παραμείνει όπως είναι τώρα. Ευχαριστώ

Απάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1320/1998
Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι 12 μέτρων και τους σπογγαλιείς.
1. Καθιερώνεται ειδικό κατ΄αποκοπή καθεστώς επιβοληής Φ.Π.Α. στις επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μεχρι 12 μέτρων, μεταξύ καθέτων, και στις επιχειρήσεις σπογγαλιείας.
2. Το ειδικό καθεστώς συνίσταται στον κατ΄αποκοπή προσδιορισμό ετήσιων ακαθάριστων εσόδων, από τη διάθεση δικής τους παραγωγής, καθώς και ετήσιας επιβάρυνσης Φ.Π.Α., ανά σκάφος, ανάλογα με το μήκος των σκαφών. Τα κατ΄αποκοπή ετήσια ακαθάριστα έσοδα πρσδιορίζονται με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, όσον αφορά τις ημέρες εργασίας των σκαφών ανά ετος και την ημερήσια παραγωγή αυτών. Το ετήσιο κατ΄αποκοπή ποσό Φ.Π.Α., αντιπροσωπεύει το Φ.Π.Α. που αναλογεί στις λιανικές πωλήσεις των επιχειρήσεων της παραγράφου 1, οι οποίες θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν το 30% του συνόλου της ετήσιας παραγωγής, προκειμένου για τα σκάφη παράκτιας αλιείας και το 5% , προκειμένου για τα σκάφη σπογγαλιείας. Για την υπόλοιπη παραγωγή, η οποία θεωρείται ότι διακινείται χονδρικώς, δεν οφείλεται Φ.Π.Α., δεδομένου ότι ο φόρος αυτός θα εισπραχθεί στο επόμενο στάδιο, από τον αγοραστή των προϊόντων αυτών.
3. Στην περίπτωση, κατά την οποία, σκάφη χρησιμοποιούνται συγχρόνως στην παράκτια αλιεία και στη σπογγαλιεία, οι εκμεταλλευτές τους υποχρεούνται στην καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν στα σκάφη παράκτιας αλιείας.
4. Τα κατ΄αποκοπή ποσά της ανωτέρω παραγράφου 2 έχουν ως εξής: (.........)

Ν. 27/1975
Άρθρο 3 Κατάταξις πλοίων είς κατηγορίας
1. Δια την επιβολήν του φόρου και της εισφοράς, τα υποκείμενα εις τούτον πλοία κατατάσσονται εις τας ακολούθους κατηγορίας:
Β. Δευτέρα κατηγορία:
Λοιπά μηχανοκίνητα πλοία, ιστιοφόρα και πλοιάρια γενικώς.

Όμως με την ΠΟΛ 1004/2013, άρθρο 4 παρ.3  εντάσσονται πλέον στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β΄ κατηγορίας), από την έναρξη των εργασιών τους και ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους, με εξαίρεση τους υπόχρεους εκείνους που εντάσσονται στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.), οι πιο κάτω υπόχρεοι:
(......)
γ) ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 27/1975 .

Επομένως απο  τη στιγμή που εντάσσεται  στην κατηγορία του άρθρου 3, παράγραφος β΄ του Ν.27/1975, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1004/2013 είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.