ΠΟΛ.1088/27-06-06

Ελεγχος φορολογικών υποχρεώσεων στους επιτηδευματίες που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ (A.Y.O.O. ΠΟΛ. 1082/2003) και στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (A.Y.O.O. ΠΟΛ. 1083/2003).

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Με τις Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ΠΟΛ. 1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743Β΄) "Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του Ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1102389/913/0015/ΠΟΛ. 1284/20.12.2002 (ΦΕΚ 3Β΄/2003)" και 1051083/550/0015/ΠΟΛ. 1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794 Β΄) "Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/0015/ΠΟΛ. 1166/29-5-2002 (ΦΕΚ 728/Β΄/13-6-2002)" ως γνωστόν, έχει θεσπιστεί η υποχρέωση ελέγχου των φορολογικών υποχρεώσεων κατά την έννοια του άρθρου 36 παράγραφος 8 του Κ.Β.Σ., των επιτηδευματιών που εμπίπτουν στις ανωτέρω αποφάσεις.

Το ανωτέρω μέτρο που εφαρμόζεται για κάθε διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31/12/2003, κρίθηκε αναγκαίο μετά και την κατάργηση (με τις ίδιες διατάξεις) της υποχρέωσης των επιτηδευματιών που εντάσσονται στην Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/03 προσκόμισης - υποβολής κατάστασης αθεώρητων στοιχείων στο πρώτο εικοσαήμερο κάθε νέου διαχειριστικού έτους και του ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. των φορολογικών τους υποχρεώσεων, για λόγους απλοποίησης των διαδικασιών (περιορισμός επισκέψεων των επιτηδευματιών στις Δ.Ο.Υ., αποσυμφόρηση υπηρεσιών κ.λ.π.).

ΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ΠΟΛ. 1082/2.6.2003.

Παράγραφος 6. ε.

"6. ε. Κάθε νέο διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31/12/2003 και εφεξής οι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας συνεχίζουν την έκδοση αθεώρητων στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ, οι ανωτέρω υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

Από την πρώτη ημέρα του εβδόμου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδίδονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ από την ημερομηνία αυτή και μετά, μη αποκλειομένης της δυνατότητας του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει για περιορισμένο χρόνο συνέχιση εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περίπτωση β΄)".

2. Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/0015/ΠΟΛ. 1083/2.6.2003.

Παράγραφος 7.β)

"7. β) Κάθε νέο διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31/12/2003 και εφεξής οι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας συνεχίζουν να εκδίδουν τα στοιχεία τους αθεώρητα.

Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. οι ανωτέρω υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους αθεώρητων κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

Από την πρώτη ημέρα του εβδόμου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδόθηκαν αθεώρητα από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Στις περιπτώσεις των ανωτέρω εδαφίων (α, β), ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει τη συνέχιση της υπόψη απόφασης για περιορισμένο χρόνο εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περίπτωση β΄)".

ΙΙΙ. ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

Με τις προαναφερόμενες διατάξεις (κεφ. ΙΙ του παρόντος) έχει ειδικότερα θεσπιστεί η υποχρέωση του αυτοελέγχου των επιχειρήσεων, ο οποίος πρέπει να γίνεται από αυτές στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους που αρχίζει μετά την 31/12/2003. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω δεν είναι συνεπείς, οφείλουν να προσέρχονται εκούσια στη Δ.Ο.Υ. (το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα δηλαδή του 6ου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους) προκειμένου να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους με κάθε νόμιμο τρόπο (εξόφληση, ρύθμιση ή διευκόλυνση ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρεών, υποβολή δηλώσεων κ.λ.π.).

Σε διαφορετική περίπτωση εφόσον δηλαδή από την πρώτη ημέρα του έβδομου μήνα του διαχειριστικού αυτού έτους εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω κωλυμάτων θεώρησης στοιχείων και η μη εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων και οι επιχειρήσεις αυτές συνεχίζουν και μετά την ημερομηνία αυτή την έκδοση των στοιχείων τους σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές (παράγραφος 6.ε. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και παράγραφος 7.β της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003), εφαρμόζονται σε βάρος τους οι κυρώσεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων.

ΙV. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Δ.Ο.Υ.

Παράλληλα με τις ίδιες διατάξεις οι Δ.Ο.Υ. έχουν υποχρέωση, από την ημερομηνία που όπως προαναφέρθηκε εφαρμόζονται οι συνέπειες περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων να αναζητούν τις επιχειρήσεις εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και με απόφασή τους την οποία θα τους κοινοποιούν, να τις θέτουν εκτός εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων, να διενεργούν φορολογικούς ελέγχους και να επιβάλλουν σε βάρος των υπόχρεων που δεν είναι συνεπείς τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Επειδή στις υπηρεσίες μας αναφέρθηκε ότι οι περισσότερες Δ.Ο.Υ. δεν εφαρμόζουν την προαναφερόμενη διαδικασία του ελέγχου των υποχρεώσεων των επιτηδευματιών που εντάσσονται στις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003, με αποτέλεσμα οι υπόχρεοι να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία είτε αθεώρητα είτε με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, χωρίς να είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., γεγονός που έχει σαν συνέπεια την άνιση μεταχείριση των φορολογουμένων που θεωρούν τα στοιχεία τους μέσω των Δ.Ο.Υ. (κλασσικός τρόπος), κρίνεται σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι η εφαρμογή των διατάξεων για τον έλεγχο των χρεών των επιτηδευματιών αυτών είναι υποχρεωτική για τις υπηρεσίες και συνεπώς είναι επιβεβλημένη η ενεργοποίηση και εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας.

V. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ.

Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε Δ.Ο.Υ., με ευθύνη του Προϊσταμένου θα πρέπει αρχικά να αναζητήσει τους επιτηδευματίες που εντάσσονται στις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003.

Στη συνέχεια θα πρέπει για κάθε επιτηδευματία να γίνει έλεγχος (με ημερομηνία αναφοράς-ελέγχου την 1η του έβδομου μήνα κάθε διαχειριστικής περιόδου που άρχιζε μετά την 31/12/2003), για τη διαπίστωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του, που τίθενται με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., οι οποίες υπήρχαν κατά την ημερομηνία που ορίζεται από τις αποφάσεις αυτές (ημερομηνία αυτοελέγχου του επιτηδευματία).

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία ελέγχου της Δ.Ο.Υ. (1η του εβδόμου μήνα κάθε διαχειριστικής περιόδου) διαπιστώνεται ότι εξακολουθεί η ύπαρξη των κωλυμάτων θεώρησης στοιχείων και η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, θα γνωστοποιείται στον επιτηδευματία ότι από την ημερομηνία αυτή είναι εκτός εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων και παράλληλα θα καλείται να προσέλθει προκειμένου να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του με κάθε νόμιμο τρόπο (εξόφληση, ρύθμιση ή διευκόλυνση χρεών, υποβολή δηλώσεων κ.λ.π.). Στη συνέχεια θα ακολουθούνται οι διαδικασίες ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί η έκδοση ή μη από τον υπόψη επιτηδευματία αθεώρητων φορολογικών στοιχείων μετά την ημερομηνία αυτή και σε θετική περίπτωση θα εκδίδεται απόφαση επιβολής προστίμου, η οποία θα κοινοποιείται στον επιτηδευματία μαζί με τη σχετική έκθεση ελέγχου.

Με βάση τα προαναφερόμενα:

α) εάν η διαχειριστική περίοδος επιτηδευματία που εκδίδει τα φορολογικά του στοιχεία σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις αρχίζει από την 1/1 κάθε έτους, η ημερομηνία που έχει υποχρέωση να ελέγξει εάν είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., δηλαδή η ημερομηνία αυτοελέγχου του είναι τέλος Μαϊου (τέλος του πέμπτου μήνα του διαχειριστικού αυτού έτους).

Εάν ο επιτηδευματίας αυτός δεν είναι ενήμερος μπορεί να προσέλθει για να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και το τέλος του έκτου μήνα δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα Ιουνίου.

Αντίστοιχα η ημερομηνία κατά την οποία έχει υποχρέωση η αρμόδια Δ.Ο.Υ. να ελέγξει τον υπόψη επιτηδευματία, ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών, δηλαδή η ημερομηνία ελέγχου της Δ.Ο.Υ. είναι η 1η Ιουλίου κάθε έτους. Από την ημερομηνία αυτή και μετά (1η Ιουλίου) εφόσον ο επιτηδευματίας συνεχίζει τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του (οφειλές κ.λ.π.) και εκδίδει φορολογικά στοιχεία κατ΄ εφαρμογή των αποφάσεων, θεωρείται ότι εξέδωσε αθεώρητα στοιχεία χωρίς παραδρομή.

β) εάν η διαχειριστική περίοδος του επιτηδευματία αρχίζει την 1/7 κάθε έτους τότε οι αντίστοιχες ημερομηνίες είναι, τέλος Νοεμβρίου η ημερομηνία αυτοελέγχου του και 1/1 του επόμενου έτους η ημερομηνία ελέγχου της Δ.Ο.Υ.

γ) με ανάλογο τρόπο προσδιορίζονται οι ημερομηνίες αυτές σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου κ.λ.π. που αρχίζει σε άλλη ημερομηνία από τις προαναφερόμενες.

Καταλογισμός παραβάσεων - τελικές επισημάνσεις

Οπως ήδη προαναφέρθηκε ο επιτηδευματίας που εντάσσεται στις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και ΠΟΛ. 1083/2003 εφόσον έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του στη Δ.Ο.Υ. μέχρι και το τέλος του έκτου μήνα κάθε διαχειριστικής περιόδου συνεχίζει νόμιμα την έκδοση των φορολογικών του στοιχείων κατ΄ εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.

Αντίθετα στη περίπτωση που προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του μετά το τέλος του έκτου μήνα τότε για το χρονικό διάστημα από την πρώτη του έβδομου μήνα μέχρι και την ημερομηνία που προσήλθε και κατέστη ενήμερος, θεωρείται ότι ήταν εκτός εφαρμογής των μέτρων και κατά συνέπεια στοιχεία που τυχόν εξέδωσε κατά το χρονικό αυτό διάστημα λογίζονται ως αθεώρητα χωρίς παραδρομή.

Περαιτέρω, η έκδοση καθενός αθεώρητου φορολογικού στοιχείου χωρίς παραδρομή είναι αυτοτελής παράβαση και επισύρει το πρόστιμο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 2523/1997, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 9 (εφαρμογή οροφών) του ιδίου άρθρου και νόμου, χωρίς να εξετάζεται στην προκειμένη περίπτωση η καταχώρηση ή μη των υπόψη στοιχείων στα τηρούμενα βιβλία. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα πρόστιμα που επιβάλλονται μειώνονται στο 1/3 εφόσον επιτευχθεί η διοικητική επίλυση της διαφοράς.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο έλεγχος των διαχειριστικών περιόδων που άρχισαν το 2004 και το 2005 θα γίνει με την υποστήριξη της Γ.Γ.Π.Σ.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να αναθέσει στους αρμόδιους Οικονομικούς Επιθεωρητές την παρακολούθηση της εφαρμογής των προαναφερομένων διατάξεων οι οποίοι και θα πρέπει να αναφέρουν τα αποτελέσματα στη Δ/νση Ελέγχου για περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε Δ.Ο.Υ., με ευθύνη του Προϊσταμένου θα πρέπει αρχικά να αναζητήσει τους επιτηδευματίες που εντάσσονται στις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003.Στη συνέχεια θα πρέπει για κάθε επιτηδευματία να γίνει έλεγχος (με ημερομηνία αναφοράς-ελέγχου την 1 του έβδομου μήνα κάθε διαχειριστικής περιόδου που άρχιζε μετά την 31/12/2003), για τη διαπίστωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του, που τίθενται με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., οι οποίες υπήρχαν κατά την ημερομηνία που ορίζεται από τις αποφάσεις αυτές (ημερομηνία αυτοελέγχου του επιτηδευματία).Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία ελέγχου της Δ.Ο.Υ. (1 του εβδόμου μήνα κάθε διαχειριστικής περιόδου) διαπιστώνεται ότι εξακολουθεί η ύπαρξη των κωλυμάτων θεώρησης στοιχείων και η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, θα γνωστοποιείται στον επιτηδευματία ότι από την ημερομηνία αυτή είναι εκτός εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων και παράλληλα θα καλείται να προσέλθει προκειμένου να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του με κάθε νόμιμο τρόπο (εξόφληση, ρύθμιση ή διευκόλυνση χρεών, υποβολή δηλώσεων κ.λ.π.). Στη συνέχεια θα ακολουθούνται οι διαδικασίες ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί η έκδοση ή μη από τον υπόψη επιτηδευματία αθεώρητων φορολογικών στοιχείων μετά την ημερομηνία αυτή και σε θετική περίπτωση θα εκδίδεται απόφαση επιβολής προστίμου, η οποία θα κοινοποιείται στον επιτηδευματία μαζί με τη σχετική έκθεση ελέγχου.Με βάση τα προαναφερόμενα:α) εάν η διαχειριστική περίοδος επιτηδευματία που εκδίδει τα φορολογικά του στοιχεία σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις αρχίζει από την 1/1 κάθε έτους, ως προς τις υποχρεώσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., δηλαδή είναι (τέλος του πέμπτου μήνα του διαχειριστικού αυτού έτους). Εάν ο επιτηδευματίας αυτός δεν είναι ενήμερος μπορεί να προσέλθει για να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και το τέλος του έκτου μήνα δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα Ιουνίου. Αντίστοιχα η ημερομηνία κατά την οποία έχει υποχρέωση η αρμόδια Δ.Ο.Υ. να ελέγξει τον υπόψη επιτηδευματία, ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών, δηλαδή είναι η 1 Ιουλίου κάθε έτους. Από την ημερομηνία αυτή και μετά ( κατ΄ εφαρμογή των αποφάσεων, θεωρείται ότι β) εάν η διαχειριστική περίοδος του επιτηδευματία αρχίζει την 1/7 κάθε έτους τότε οι αντίστοιχες ημερομηνίες είναι, τέλος Νοεμβρίου και 1/1 του επόμενου έτους .γ) με ανάλογο τρόπο προσδιορίζονται οι ημερομηνίες αυτές σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου κ.λ.π. που αρχίζει σε άλλη ημερομηνία από τις προαναφερόμενες.Όπως ήδη προαναφέρθηκε ο επιτηδευματίας που εντάσσεται στις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και ΠΟΛ. 1083/2003 εφόσον έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του στη Δ.Ο.Υ. μέχρι και το τέλος του έκτου μήνα κάθε διαχειριστικής περιόδου συνεχίζει νόμιμα την έκδοση των φορολογικών του στοιχείων κατ΄ εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.Αντίθετα στη περίπτωση που προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του μετά το τέλος του έκτου μήνα τότε για το χρονικό διάστημα από την πρώτη του έβδομου μήνα μέχρι και την ημερομηνία που προσήλθε και κατέστη ενήμερος, θεωρείται ότι ήταν εκτός εφαρμογής των μέτρων και κατά συνέπεια στοιχεία που τυχόν εξέδωσε κατά το χρονικό αυτό διάστημα λογίζονται ως αθεώρητα χωρίς παραδρομή.Περαιτέρω, η έκδοση καθενός αθεώρητου φορολογικού στοιχείου χωρίς παραδρομή είναι αυτοτελής παράβαση και επισύρει το πρόστιμο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 2523/1997, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 9 (εφαρμογή οροφών) του ιδίου άρθρου και νόμου, χωρίς να εξετάζεται στην προκειμένη περίπτωση η καταχώρηση ή μη των υπόψη στοιχείων στα τηρούμενα βιβλία. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα πρόστιμα που επιβάλλονται μειώνονται στο 1/3 εφόσον επιτευχθεί η διοικητική επίλυση της διαφοράς.Τέλος, σημειώνεται ότι ο έλεγχος των διαχειριστικών περιόδων που άρχισαν το 2004 και το 2005 θα γίνει με την υποστήριξη της Γ.Γ.Π.Σ.Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να αναθέσει στους αρμόδιους Οικονομικούς Επιθεωρητές την παρακολούθηση της εφαρμογής των προαναφερομένων διατάξεων οι οποίοι και θα πρέπει να αναφέρουν τα αποτελέσματα στη Δ/νση Ελέγχου για περαιτέρω αξιοποίησή τους.