ΠΟΛ.1089/30-06-06

Τροποποίηση της 1031379/178/35/0014/ΠΟΛ. 1053/27.3.2006 (Φ.Ε.Κ. 385 Β΄/29.3.2006) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη μεταβίβαση ακινήτου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη :

1. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Α.Ν. 1521/1950 "περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων" (ΦΕΚ 245 τ.Α΄), που κυρώθηκε με το Ν. 1587/1950 "περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ΄ αριθ.1521/1950 Α.Ν. όπως ισχύει".

2. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Την 1031379/178/35/0014/ΠΟΛ. 1053/27.3.2006 (Φ.Ε.Κ. 385 Β΄/29.3.2006) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη μεταβίβαση ακινήτου.

4. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας εντός της οποίας επιτρέπεται η χρήση των εντύπων δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων που καθορίσθηκαν με την υπ΄ αριθμόν 1111232/724/Α0013/ΠΟΛ. 1274/30.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1642 Β΄/10.12.2001) παράλληλα με το έντυπο της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου.

5. Οτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Η προθεσμία, η οποία ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της απόφασης 1031379/178/35/0014/ΠΟΛ. 1053/27.3.2006, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και 31.10.2006.

Αρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.