Απαλλαγές Φ.Π.Α. στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος – μέλος

 

 

 

Δικαιούχοι της απαλλαγής

Με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 28, ορίζεται ότι, απαλλάσσεται η παράδοση αγαθών κατά την έννοια του άρθρου 5, εφόσον τα  αγαθά  αποστέλλονται  ή  μεταφέρονται  προς  άλλο  κράτος–μέλος,  προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο. Προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης αυτής αποτελεί η πραγματική μετακίνηση των αγαθών προς το άλλο κράτος–μέλος, ανεξάρτητα από το αν τα αγαθά αυτά αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς το άλλο κράτος – μέλος από τον ίδιο τον πωλητή ή από τον ίδιο τον αγοραστή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους.(ΠΟΛ.1282/1992)

 

Εφαρμογή της απαλλαγής

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από το φόρο οι παραδόσεις αγαθών κατά την έννοια του άρθρου 5, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος - μέλος από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό τους, προς άλλον υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο νομικό πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή σε άλλο κράτος μέλος.

Η εφαρμογή της απαλλαγής και συνεπώς η έκδοση τιμολογίου χωρίς Φόρο

Προστιθέμενης Αξίας, πραγματοποιείται με τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο φόρο

Β) Ο αγοραστής να είναι υποκείμενος στο φόρο ή νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο,

Γ) Η εγγραφή, τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή, στο σύστημα VIES Δ) Τα αγαθά να μεταφέρονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος - μέλος. (ΠΟΛ.1110/28.07.2008)

(Εφιστάται η προσοχή του αναγνώστη στα υπογραμμισμένα εδάφια)

 

Εξαιρέσεις από την απαλλαγή

Η απαλλαγή αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η παράδοση των αγαθών πραγματοποιείται προς:

α) αγρότες που ανήκουν στο ειδικό κατ’ αποκοπήν καθεστώς ΦΠΑ στο κράτος - μέλος εγκατάστασης των,

β) υποκειμένους που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους στο κράτος–μέλος εγκατάστασης των,

γ) μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, όπως οι δημόσιες αρχές, οι δήμοι, οι κοινότητες Κ.λπ. των άλλων κρατών μελών, και τα πρόσωπα όλων των παραπάνω περιπτώσεων δεν έχουν ενταχθεί στα υπόχρεα για την απόδοση του φόρου που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις, είτε διότι δεν έχουν υπερβεί το καθοριζόμενο ετήσιο όριο ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από το κράτος–μέλος τους, είτε διότι δεν έκαναν χρήση της επιλογής να ενταχθούν στα υπόχρεα πρόσωπα για την απόδοση του φόρου ενδοκοινοτικών αποκτήσεων στο κράτος αυτό.

Σημειώνεται  ότι, η εξαίρεση αυτή δεν αφορά  τις παραδόσεις  καινούργιων μεταφορικών μέσων και αγαθών που υπάγονται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. (ΠΟΛ.1282/1992)

 

Παραδόσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων.

Η περιστασιακή παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου από υποκείμενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας προς οιονδήποτε αγοραστή άλλου κράτους μέλους απαλλάσσεται από το ΦΠΑ. Οι παραδόσεις των αγαθών αυτών, σε κάθε περίπτωση, φορολογούνται στο κράτος προορισμού ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. (ΠΟΛ.1282/1992)

 

Παραδόσεις αγαθών που υπάγονται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης

Απαλλάσσονται επίσης από το φόρο οι παραδόσεις αγαθών που υπάγονται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα οποία μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος–μέλος, στην περίπτωση που αγοραστής είναι πρόσωπο που καλύπτεται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

Η  απαλλαγή  αυτή  παρέχεται  χωρίς  να  είναι  απαραίτητη  η  εγγραφή  των προσώπων αυτών στο μητρώο ΦΠΑ στη χώρα της εγκατάστασης τους. (ΠΟΛ.1282/1992)

 

Μεταφορά ενσώματων αγαθών επιχείρησης προς άλλο κράτος – μέλος

Η μεταφορά αγαθών επιχείρησης από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο κράτος– μέλος για τις ανάγκες της επιχείρησης, θεωρείται ως παράδοση αγαθών.

Αν λοιπόν μεταφέρονται ή αποστέλλονται αγαθά μιας ελληνικής επιχείρησης σε άλλη επιχείρηση της ή υποκατάστημα της ή αποθηκευτικό χώρο της σε άλλο κράτος–μέλος, εντός των πλαισίων της επιχειρηματικής της δραστηριότητας σ’ αυτό το άλλο κράτος–μέλος, τότε η παράδοση αυτή δεν θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ.

Στην  περίπτωση  αυτή  ως  τόπος  φορολογίας  θεωρείται  το  άλλο  κράτος– μέλος στο οποίο μεταφέρονται τα αγαθά της επιχείρησης για τις ανάγκες της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και καθίσταται η ίδια επιχείρηση υπόχρεος στο φόρο σ’ αυτό το άλλο κράτος–μέλος. Ουσιαστικά δηλαδή στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. α) του άρθρου αυτού, διότι θεωρείται ότι παραδίδονται αγαθά της ελληνικής επιχείρησης σε υποκείμενο στο φόρο του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ στο άλλο κράτος–μέλος, παρότι δεν υπάρχει μεταβίβαση της κυριότητας των αγαθών. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει η επιχείρηση να έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο άλλο κράτος–μέλος. (ΠΟΛ.1282/1992)

 

Προϋποθέσεις έγκρισης απαλλαγής

Ειδικότερα, χορηγείται άμεση απαλλαγή από το Φ.Π.Α. για την αγορά από το εσωτερικό της χώρας ή την εισαγωγή αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, στα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 1 τα οποία κατά την διαχειριστική περίοδο στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση ή σε κάποια από τις τρεις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους:

α) Δεν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’), όπως ισχύει. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού αρκεί μόνο η διαπίστωση της παράβασης, χωρίς να απαιτείται και η οριστικοποίησή της.

β) Δεν έχουν κάνει χρήση «ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ» χωρίς προηγούμενη έγκριση.

γ) Δεν έχουν κάνει υπέρβαση του ορίου της απαλλαγής που έχει χορηγηθεί ή του δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε. (ΠΟΛ. 1167/29.07.2015)

 

Αποδεικτικά στοιχεία της ενδοκοινοτικής αποστολής των αγαθών

Για κάθε ενδοκοινοτική παράδοση, οι Ελληνες πωλητές θα πρέπει να προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες:

α) Εγγραφή στο σύστημα VIES, με υποβολή της σχετικής δήλωσης μεταβολών.

β) Επαλήθευση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αλλοδαπού αγοραστή, αν δηλαδή είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES στη χώρα του και

γ) Να έχουν στην κατοχή τους κάθε στοιχείο, από το οποίο να αποδεικνύεται η μεταφορά των αγαθών από την Ελλάδα στο άλλο κράτος – μέλος.

Κατόπιν των ανωτέρω, για τη νομότυπη απαλλαγή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, απαιτούνται:

α) Δελτίο Αποστολής και Τιμολόγιο Πώλησης ή Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Πώλησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ. Στα ανωτέρω στοιχεία αναγράφεται, εκτός των άλλων, υποχρεωτικά και ο ΑΦΜ του αγοραστή.

β) Επαλήθευση ότι ο αγοραστής είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES στο κράτος – μέλος της εγκατάστασής του.

γ) Αποδεικτικά περί μεταφοράς των αγαθών από την Ελλάδα στο άλλο κράτος – μέλος.

Οσον αφορά στα αποδεικτικά αυτά, διευκρινίζουμε τα εξής, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς:

γα) Μεταφορά με Δημόσιας Χρήσης μεταφορικά μέσα

Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται αντίτυπο της φορτωτικής του μεταφορέα ή του μεταφορικού γραφείου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΒΣ (φορτωτική, CMR κ.λπ.).

γβ) Μεταφορά με Ιδιωτικής Χρήσης μεταφορικά μέσα του πωλητή

Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται:

-  Στο Δελτίο Αποστολής ή στο Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά.

- Φορτωτική ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο του θαλάσσιου μέσου μεταφοράς που εκδίδεται για τη μεταφορά του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

- Βεβαίωση του παραλήπτη ότι παρέλαβε τα αγαθά. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να γίνεται είτε με υπογραφή σε συνοδευτικό έγγραφο των εμπορευμάτων, είτε στη φορτωτική, είτε σε χωριστό έγγραφο. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του παραλαβόντος και να επισυνάπτεται φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς του.

- Αποδείξεις διοδίων, τελών διέλευσης ή άλλων επιβαρύνσεων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά, τόσο εντός της χώρας, όσο και εκτός αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η διέλευση του αυτοκινήτου από τον τόπο φόρτωσης μέχρι τον τόπο παράδοσης των αγαθών στο άλλο κράτος – μέλος.

γγ) Μεταφορά με Ιδιωτικής Χρήσης μεταφορικά μέσα του αγοραστή

Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται:

- Στο Δελτίο Αποστολής ή στο Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Πώλησης θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου του αγοραστή και υπογραφή του παραλαβόντος τα αγαθά, καθώς επίσης και βεβαίωση του ιδίου ότι προτίθεται να τα μεταφέρει στο άλλο κράτος – μέλος.

Επίσης, ο πωλητής θα πρέπει α κατέχει φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και του διαβατηρίου του παραλαβόντος.

- Αντίγραφα (φωτοτυπίες) των φορτωτικών ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων του θαλάσσιου μέσου μεταφοράς που εκδίδεται για τη μεταφορά του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, τόσο για την άφιξή του στην Ελλάδα, όσο και για τη μεταφορά του στο άλλο κράτος – μέλος, για τα οποία ο πωλητής θα πρέπει να επιμελείται ώστε να περιέρχονται στα χέρια του, έστω και εκ των υστέρων.

- Αντίγραφα (φωτοτυπίες) των αποδείξεων διοδίων, τελών διέλευσης ή άλλων επιβαρύνσεων  και  δαπανών  που  πραγματοποιήθηκαν  κατά  τη  μεταφορά, τόσο εντός της χώρας, όσο και εκτός αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η άφιξη του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, καθώς και η επιστροφή του στο άλλο κράτος – μέλος. (ΠΟΛ.1201/29.10.1999)

 

Υπολογισμός ορίου νέων ή μετασχηματιζόμενων δικαιούχων προσώπων

Ως νέα ή νεοσύστατα πρόσωπα, θεωρούνται τα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν δήλωση έναρξης εργασιών και δεν έχει παρέλθει, έως την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ορίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α., ένα πλήρες ημερολογιακό δωδεκάμηνο.  Επίσης  νέα  θεωρούνται  και  εκείνα  που  έχουν  υποβάλλει μεν δήλωση έναρξης εργασιών αλλά δεν έχει συμπληρωθεί ένα πλήρες ημερολογιακό δωδεκάμηνο από την πραγματοποίηση της πρώτης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης. Για τον προσδιορισμό, την πρώτη φορά, κατά τα ανωτέρω, του ορίου απαλλαγής, λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του προηγούμενου της αίτησης ημερολογιακού τριμήνου που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης. Το όριο αυτό ισχύει μέχρι εξαντλήσεώς του και όχι πέραν της συμπλήρωσης του πρώτου ημερολογιακού δωδεκαμήνου από την ημερομηνία έγκρισης για τη χορήγησή του. Εάντοόριο εξαντληθεί πριν την λήξη του χρονικού διαστήματος για το οποίο χορηγήθηκε, ο υποκείμενος έχει τη δυνατότητα να επαναλαμβάνει την διαδικασία μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός μηνός από την προηγούμενη αίτηση. Για κάθε νέα αίτηση ο υπολογισμός του χορηγούμενου ορίου ακολουθεί τον ανωτέρω κανόνα της μη υπέρβασης των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του τριμήνου που προηγείται της αίτησης. Μετά την συμπλήρωση του πρώτου δωδεκαμήνου το όριο προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3.

Προκειμένου για δικαιούχα πρόσωπα που προέρχονται από συγχώνευση ή μετατροπή και δεν έχουν συμπληρώσει πλήρη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, το όριο της απαλλαγής του άρθρου 3, προσδιορίζεται με βάση τη συνολική αξία των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το πρόσωπο που προήλθε από το μετασχηματισμό, από της συστάσεως του μέχρι τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης, προσαυξημένης με την αξία των πράξεων αυτών που είχαν πραγματοποιηθεί από κάθε ένα από τα δικαιούχα πρόσωπα που μετατράπηκαν ή συγχωνεύθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση μίας πλήρους δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου. (ΠΟΛ. 1167/29.07.2015)

 

Διαδικασία έγκρισης του ορίου απαλλαγής

Ο υποκείμενος στο φόρο που προτίθεται να τύχει απαλλαγής του Φ.Π.Α. για την αγορά ή εισαγωγή αγαθών, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων Φ.Π.Α., καθώς και για τη λήψη υπηρεσιών που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις πράξεις αυτές, υποχρεούται να υποβάλλει στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., τα κάτωθι στοιχεία:

α) Έντυπη αίτηση, όπως στο υπόδειγμα 1 το οποίο παρατίθεται στο cd του βιβλίου μας.

Η αίτηση αφού πρωτοκολληθεί καταχωρείται, σε ειδικό βιβλίο – Μητρώο.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση εξαγωγών, οι οποίες θεωρούνται οριστικοποιημένες  και  δεν  έχουν  ακυρωθεί  κατά  το  κρινόμενο  διάστημα, όπως στο υπόδειγμα 2 το οποίο παρατίθεται στο cd του βιβλίου μας, στην οποία αναγράφονται ανά Τελωνείο Εξαγωγής, τα κάτωθι στοιχεία όπως προκύπτουν από τα αποδεικτικά εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε (μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής»)

  1. Ο αριθμός καταχώρησης (MRN) των διασαφήσεων εξαγωγής. Η χώρα εξαγωγής. Η αξία εξαγωγής. Το σύνολο της αξίας των εξαγωγών.
  2. Από το σύνολο της παραπάνω αξίας αφαιρούνται τυχόν εκπτώσεις, επιστροφές ή ακυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο αναφοράς.
  3. Η συνολική αξία των αποδείξεων λιανικής πώλησης οι οποίες είναι θεωρημένες από το τελωνείο εξόδου, για παραδόσεις σε ταξιδιώτες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 περ. β.

γ) Συγκεντρωτική κατάσταση ενδοκοινοτικών παραδόσεων, όπως στο υπόδειγμα 3 το οποίο παρατίθεται στο cd του βιβλίου μας, στην οποία αναγράφονται, ανά κράτος μέλος και Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α., η συνολική καθαρή αξία των παραδόσεων μόνο για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα παραδόσεων, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επίσης στην κατάσταση αυτή αναγράφεται η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων των περιόδων για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων. (ΠΟΛ. 1167/29.07.2015)

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., μετά την διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 1 και 2 και αφού λάβει υπόψη του τα δεδομένα:

i) Των ανωτέρω συγκεντρωτικών καταστάσεων β και γ,

ii) Των υποβληθέντων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων που αφορούν το κρινόμενο χρονικό διάστημα,

iii) Την κατάσταση Εξαγωγών από τα Στοιχεία Τελωνείων (ICISnet) στο Taxis, εκδίδει άμεσα απόφαση για την έγκριση του ορίου απαλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3. Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Αποφάσεων. (ΠΟΛ. 1167/29.07.2015)

 

Εκπτώσεις επί αγορασθέντων αγαθών με Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΟΛ. 1167/29.07.2015,  ορίζεται ότι «το εκάστοτε υπόλοιπο του ορίου απαλλαγής που προκύπτει από το εκδιδόμενο Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 3, μειώνεται με τα ποσά των τυχόν πιστωτικών τιμολογίων που εκδίδονται από τον πωλητή - εξαγωγέα και αυξάνεται με τα ποσά των πιστωτικών τιμολογίων που εκδίδονται προς αυτόν από τους προμηθευτές του.».

Από  την  αναγραφόμενη  διάταξη  προκύπτει  ότι,  τα ποσά των πιστωτικών τιμολογίων, που εκδίδονται για χορηγούμενες εκπτώσεις επί του κύκλου των εργασιών (τζίρου) από τους προμηθευτές των αγαθών προς τους εξαγωγείς ή του  πραγματοποιούντες ενδοκοινοτικές παραδόσεις, προσαυξάνουν το εκάστοτε υπόλοιπο του ορίου απαλλαγής των.

Οι εκπτώσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένες συναλλαγές αγαθών που αγοράσθηκαν με έκδοση Ειδικών Διπλότυπων Δελτίων Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση και στα πιστωτικά τιμολόγια να αναγράφονται οι αριθμοί των τιμολογίων, για να επαληθεύεται το γεγονός, ότι τα αγαθά αυτά είχαν αγορασθεί με χρήση του Δελτίου Απαλλαγής.

Σε περίπτωση έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων για εκπτώσεις, λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων, που αφορούν αγαθά, τα οποία έχουν πωληθεί χωρίς ΦΠΑ με χρήση απαλλακτικού και αγαθά για τα οποία είχε χρεωθεί ο ΦΠΑ, σκόπιμο είναι να αναγράφονται διακεκριμένα, τα συνολικά ποσά και οι αριθμοί των τιμολογίων που εκδόθηκαν με χρήση απαλλακτικού και αντιστοίχως τα ποσά και οι αριθμοί των τιμολογίων πώλησης με ΦΠΑ. Αυτονόητο είναι ότι ΦΠΑ θα υπολογίζεται μόνο στο ποσόν της έκπτωσης επί των τιμολογίων που είχε χρεωθεί ΦΠΑ. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η προσαύξηση του εκάστοτε υπολοίπου του ορίου απαλλαγής από τον εξαγωγέα με το ποσόν της έκπτωσης που αναφέρεται στις αγορές του, με χρήση απαλλακτικού.

Τέλος, στα πιστωτικά τιμολόγια εκπτώσεων, κρίνεται σκόπιμο για διευκόλυνση των ελεγκτικών ενεργειών, να αναγράφεται εκτός των αριθμών των τιμολογίων πώλησης και η φράση «εκδόθηκαν με χρήση απαλλακτικούΠΟΛ.1167/29.07.2015». (Σχετ. ΠΟΛ.1001/2.1.2003, ΠΟΛ. 1167/2015)

 

"Απόσπασμα από βιβλίο της ASTbooks"