ΠΟΛ.1093/03-07-06

Παράταση της προθεσμίας για τη χρησιμοποίηση των παλαιών εντύπων Φ.Μ.Α.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της 1031379/178/35/0014/ΠΟΛ. 1053/27.3.2006 (Φ.Ε.Κ. 385 Β΄/29.3.2006) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίσθηκε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη μεταβίβαση ακινήτου, ορίζεται ότι μέχρι και 30.6.2006 επιτρέπεται η χρήση των παλαιών εντύπων δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων παράλληλα με το νέο έντυπο της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου. Με την 1061705/484/Β0013/ΠΟΛ. 1089/30.6.2006 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και 31/10/2006.