ΠΟΛ.1095/13-07-06:

Στελέχωση και λειτουργία Γραφείου Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών

Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του Π.Δ. 2/1999 προβλέφθηκε μεταξύ άλλων να λειτουργήσει στις Δ.Ο.Υ. Γραφείο Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών, υπαγόμενο στο Δικαστικό Τμήμα.

Διαπιστώθηκε δυστυχώς ότι μέχρι σήμερα στις περισσότερες Δ.Ο.Υ. και παρά τις οδηγίες που είχαν δοθεί κατά το παρελθόν, η λειτουργία του Γραφείου αυτού δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Κατόπιν τούτου επανερχόμαστε εκ νέου στο συγκεκριμένο θέμα και παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες και διευκρινίσεις:

Να ενεργοποιηθεί άμεσα (τυπικά και ουσιαστικά) σε όλες τις Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως το Γραφείο Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών, το οποίο πρέπει να στελεχωθεί με επαρκές ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Δ.Ο.Υ. και κατάλληλο προσωπικό, ώστε με τη σωστή επικοινωνία με τους οφειλέτες να γίνεται προσπάθεια είσπραξης της ληξιπρόθεσμης οφειλής πριν τη λήψη μέτρων είσπραξης (σχετικές οι διατάξεις του Π.Δ. 2/1999).

Στις περιπτώσεις που παρέρχεται η ημερομηνία καταβολής χωρίς να καταβληθεί η οφειλή, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα (την επόμενη ή τις αμέσως επόμενες ημέρες) ο οφειλέτης για την οφειλή του και την υποχρέωση καταβολής της. Ειδικά στις περιπτώσεις μεγάλου ύψους οφειλών θα πρέπει να υπενθυμίζεται στον οφειλέτη η οφειλή πριν αυτή καταστεί ληξιπρόθεσμη.

Για τις Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως οι αρμοδιότητες αυτές να ανατεθούν στον υπάλληλο του Δικαστικού Γραφείου ή σε οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Για την αποτελεσματική λειτουργία του Γραφείου Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών θα πρέπει σ΄ αυτό να τοποθετηθούν δύο τουλάχιστον υπάλληλοι, προκειμένου για τις Δ.Ο.Υ. Ανωνύμων Εταιρειών και ένας τουλάχιστον υπάλληλος, προκειμένου για τις λοιπές Δ.Ο.Υ., πέραν του αριθμού των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ.

Επισημαίνεται ότι η στελέχωση γενικώς του Δικαστικού Τμήματος της κάθε Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως δεν αρκεί να είναι μόνο επαρκής σε αριθμό υπαλλήλων, αλλά πρέπει οι υπάλληλοι αυτοί να είναι γνώστες του αντικειμένου τόσο για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων διοικητικής εκτέλεσης όσο και για την αντίκρουση των προσφυγών ή ανακοπών, αλλά και την ουσιαστική παρουσία τους και υποστήριξη των θέσεων του Δημοσίου στα δικαστήρια. Για το λόγο αυτό στο Δικαστικό Τμήμα πρέπει να απασχολούνται, κατά προτίμηση και εφόσον υπάρχουν, οι έχοντες πτυχίο νομικής σχολής ή νομικές γνώσεις γενικότερα.

Για την ενεργοποίηση και στελέχωση του Γραφείου Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών να ενημερωθεί άμεσα το Γραφείο Υφυπουργού, με την αποστολή στο fax 210-3232524, εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από της λήψης της παρούσας, της σχετικής ημερήσιας Διαταγής τοποθέτησης υπαλλήλων ή υπαλλήλου στο εν λόγω Γραφείο.

Οι αρμόδιοι Επιθεωρητές να εποπτεύσουν και να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.