ΠΟΛ.1096/18-07-06

Τροποποίηση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον. έτους 2006 (χρήσης 2005)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006 (ΦΕΚ 204 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Τις διατάξεις των παραγρ.1 και 4 του άρθρου 42 του Ν. 2238/1994.

3. Την 1027250/525/Α0012/ΠΟΛ. 1046/15.3.2006 (ΦΕΚ 402/Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον. έτους 2006 (χρήση 2005).

4. Την 1012132/200/Α0012/ΠΟΛ. 1017/7.2.2006 απόφαση, με την οποία, για τα οικονομικά έτη 2006 και 2007 μειώθηκε ο μοναδικός συντελεστής καθαρού εισοδήματος, ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων, που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ ή και μόνο στοιχεία αυτού.

5. Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εκτροφής στρουθοκαμήλων θεωρούνται πτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

6. Το αίτημα επιχειρήσεων εκτροφής στρουθοκαμήλων για μείωση του καθαρού γεωργικού εισοδήματος λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν από τη γρίπη των πτηνών.

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε τη μείωση του καθαρού εισοδήματος ανά στρουθοκάμηλο (μητέρα) που αναφέρεται στην 1027250/525/Α0012/ΠΟΛ. 1046/15.3.2006 απόφαση έγκρισης των πινάκων του καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον. έτους 2006 (με α.α καταχώρησης 200), κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), τόσο της μέσης τιμής πεδινής ζώνης όσο και των πεδινών, ημιορεινών και ορεινών περιοχών των νομών για τους οποίους έχουν προσδιοριστεί τιμές.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.