ΠΟΛ.1100/28-07-06

Λήξη των προθεσμιών που τίθεται με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), του Ν. 1809/88 καθώς και των Α.Υ.Ο.Ο. που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ., όταν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών αυτών είναι μη εργάσιμη ημέρα για τις Δ.Ο.Υ. (Σάββατο ή επίσημη αργία).

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα και αιτήματα που τίθενται στην Υπηρεσία μας αναφορικά για το πιο πάνω θέμα και ειδικότερα για την περίπτωση που η τελευταία ημέρα των προθεσμιών που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, του Ν. 1809/88 καθώς και των Α.Υ.Ο.Ο. που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (υποβολή καταστάσεων, χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων, υποβολή αιτήσεων για παροχή εγκρίσεων από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.) είναιτο Σάββατο, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Με το άρθρο 242 του Α.Κ. ορίζεται ότι η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη τελευταία ημέρα και εάν είναι αυτήκατά νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη ηεπόμενη εργάσιμη.

2. Κατά νόμο εορτάσιμες (ημέρες αργίας δημοσίων υπηρεσιών) είναι οι Κυριακές, οι θρησκευτικές εορτές και οι εθνικές εορτές πανελλήνιας σημασίας, όπως αυτές ορίζονται με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126Α) καθώς και οι εθνικές και θρησκευτικές εορτές τοπικής σημασίας.

Οι ημέρες αργίας των δημοσίων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο36.991/3.10.2005 έγγραφο του ΥπουργείουΕσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ. ΕΣ. Δ.Δ.Α.), που έχει κοινοποιηθεί στις Δ.Ο.Υ. με το 1098156/1246/17.10.2005 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης.

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω αν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών που ορίζονταιαπό τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και από τις διατάξεις του Ν. 1809/88 καθώς και από τις Α.Υ.Ο.Ο. που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ., είναι αργίες για τις δημόσιες υπηρεσίες, οι προθεσμίες αυτές λήγουν με το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

4. Επειδή το Σάββατο δεν θεωρείται ως ημέρα αργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν. 1157/1981 αλλά είναι μη εργάσιμη για τις Δ.Ο.Υ. ημέρα, γίνεται δεκτό για λόγους πρακτικούς και για λόγους χρηστής διοίκησης ότι και στην περίπτωση που η τελευταία ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών είναι Σάββατο οι προθεσμίες αυτές λήγουν με το πέρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας.