ΠΟΛ.1101/31-07-06

Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. επιχειρήσεων Καζίνο για τις συναλλαγές τους από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών σε ηλεκτρονικά μηχανήματα.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του N. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄) "Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 2 αυτού, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του N. 1809/1988 (ΦΕΚ 222Α΄) "Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις", όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992/ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ΄ και γη΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 38 αυτού.

4. Τις διατάξεις της 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1592 Β΄) "Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση Τεχνικών Προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων - Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους".

5. Τις διατάξεις της Τ/6736/2003 απόφασης του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 929 Β΄) "Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο", όπως ισχύουν.

6. Την Τ/11530/27.12.2004 Απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης "Εγκριση Απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο", με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 202(Β)/29.11.2004 Απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, που αφορά στη χορήγηση άδειας καταλληλότητας μηχανογραφικού συστήματος με την εμπορική ονομασία "GALAXIS".

7. Το 9183/25.7.2005 έγγραφο της Δ/νσης Καζίνο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, με το οποίο ζητείται η σύνταξη σχεδίου κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη σύννομη αντιμετώπιση του τρόπου εμφάνισης των ηλεκτρονικών δοσοληψιών των παιγνιομηχανημάτων που διεξάγονται με ηλεκτρονικές ψηφιακές κάρτες, μάρκες και κέρματα ή χαρτονομίσματα ευρώ για τα μηχανογραφικά συστήματα που έχουν αδειοδοτηθεί με τις διατάξεις της Τ/6736/2003 απόφασης του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.

8. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204 Β΄) για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών.

9. Το Π.Δ. 122/2004 "Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού" (ΦΕΚ 85/Α/17.3. 2004)

10. Τον Ν. 3270/2004 "Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού" (ΦΕΚ 187/Α/2004).

11. Το Π.Δ. 33/2006 "Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών" (ΦΕΚ 35/Α/15.2.2006).

12. Την ανάγκη καθιέρωσης ειδικών φορολογικών στοιχείων και θέσπισης διαδικασιών για τη διασφάλιση των στοιχείων αυτών, την παρακολούθηση των συναλλαγών και τον προσδιορισμό των εσόδων του Δημοσίου από τα οικονομικά αποτελέσματα των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται σε παιγνιομηχανήματα μέσω εγκεκριμένων συστημάτων ηλεκτρονικών δοσοληψιών στα Καζίνο.

13. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε το είδος, το περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης και τήρησης των φορολογικών στοιχείων και βιβλίων των επιχειρήσεων Καζίνο, για την παρακολούθηση των συναλλαγών τους από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών σε ηλεκτρονικά μηχανήματα στα οποία έχει εγκατασταθεί μηχανογραφικό σύστημα ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών που είναι συνδεδεμένο και λειτουργεί παράλληλα με μηχανογραφικό σύστημα χρεοπίστωσης και ελέγχου της λειτουργίας των μηχανημάτων αυτών, στα οποία έχει παρασχεθεί άδεια καταλληλότητας που είναι σε ισχύ, τα οποία εκδίδονται και τηρούνται σύμφωνα και με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992), ως ακολούθως:

1. Θεωρημένο Μητρώο Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Καρτών Πελατών

Στο Μητρώο αυτό καταχωρούνται με την έκδοση κάθε ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας πελάτη:

(α) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας.

(β) Ο αύξων αριθμός της.

(γ) Ο κωδικός αριθμός της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας, ο οποίος την προσδιορίζει κατά τρόπο μοναδικό και ο οποίος είναι ηλεκτρονικά εγγεγραμμένος εντός αυτής για τη διάκρισή της κατά τις ηλεκτρονικές δοσοληψίες.

(δ) Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη στον οποίο χορηγείται.

2. Δελτίο Πίστωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Καρτών

Το δελτίο αυτό εκδίδεται με κάθε πίστωση της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας:

i) Με το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται γι΄ αυτό το λόγο από τον πελάτη στον οποίο χορηγείται.

ii) Με το χρηματικό ποσό το οποίο ενδεχομένως χορηγείται ως δώρο στον πελάτη.

Τα ως άνω χρηματικά ποσά καταγράφονται στην ηλεκτρονική ψηφιακή κάρτα ηλεκτρονικά, διακριτά και αθροιστικά.

Στο πιο πάνω δελτίο αναγράφονται:

(α) Τα στοιχεία του εκδότη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.

(γ) Ο αύξων αριθμός της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας.

(δ) Ο κωδικός αριθμός της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας.

(ε) Το χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε από τον κάτοχο της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας, με το οποίο πιστώθηκε ηλεκτρονικά αυτή, με την ένδειξη "Αγορά".

(στ) Το χρηματικό ποσό που χορηγήθηκε στον κάτοχο της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας ως δώρο, με το οποίο πιστώθηκε ηλεκτρονικά αυτή, με την ένδειξη "Δώρο".

3. Δελτίο Ηλεκτρονικής Πλήρωσης Παιγνιομηχανήματος

Το δελτίο αυτό εκδίδεται με κάθε ηλεκτρονική μεταφορά χρηματικού ποσού στο παιγνιομηχάνημα.

Στο δελτίο αυτό αναγράφονται:

(α) Τα στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 περίπτ. (α) της παρούσας.

(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.

(γ) Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος.

(δ) Το χρηματικό ποσό που μεταφέρθηκε ηλεκτρονικά στο παιγνιομηχάνημα (Πηπλ) .

4. Δελτίο Χειροκίνητης Πλήρωσης Παιγνιομηχανήματος

Το δελτίο αυτό εκδίδεται με κάθε τροφοδοσία του παιγνιομηχανήματος με μάρκες, κέρματα ή χαρτονομίσματα ευρώ.

Στο δελτίο αυτό αναγράφονται:

(α) Τα στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 περίπτ. (α) της παρούσας.

(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.

(γ) Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος.

(δ) Η ποσότητα και η αξία των μαρκών με την οποία τροφοδοτήθηκε το παιγνιομηχάνημα ή η αξία των κερμάτων ή χαρτονομισμάτων ευρώ με τα οποία τροφοδοτήθηκε αυτό, ανάλογα την περίπτωση (Πχπλ) .

5. Δελτίο Καταβολής Κερδών ( Jack Pot ) - Επιστροφής Χρημάτων

Το δελτίο αυτό εκδίδεται με κάθε επιστροφή χρημάτων ή καταβολή κερδών (Jack Pot) από το ταμείο σε πελάτη.

Στο δελτίο αυτό αναγράφονται:

(α) Τα στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 περίπτ. (α) της παρούσας.

(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.

(γ) Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος.

(δ) Το ποσό των χρημάτων που επιστράφηκε ή το ποσό των κερδών που καταβλήθηκε (Jack Pot) στον πελάτη, ανάλογα την περίπτωση (Π j ε ) .

6. Δελτίο Ημερήσιας Καταμέτρησης Ηλεκτρονικών Δοσοληψιών Παιγνιομηχανήματος

Το δελτίο αυτό εκδίδεται σε ημερήσια βάση με την ολοκλήρωση του υπολογισμού των ηλεκτρονικών δοσοληψιών του παιγνιομηχανήματος για τη χρονική περίοδο που αφορά.

Στο δελτίο αυτό αναγράφονται:

(α) Τα στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 περίπτ. (α) της παρούσας.

(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.

(γ) Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος.

(δ) Για κάθε ηλεκτρονική ψηφιακή κάρτα η οποία χρησιμοποιήθηκε στο παιγνιομηχάνημα αναγράφονται:

- Ο αύξων αριθμός της.

- Ο κωδικός αριθμός της.

- Το συνολικό χρηματικό ποσό που εισήλθε στο παιγνιομηχάνημα μέσω της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας (Κεισ) , στο οποίο εμπεριέχεται και το χρηματικό ποσό που προήλθε από το χρηματικό ποσό που χορηγήθηκε στον κάτοχό της ως δώρο.

- Το συνολικό χρηματικό ποσό που εξήλθε από το παιγνιομηχάνημα μέσω της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας, με το οποίο πιστώθηκε αυτή (Κεξ) .

- Το συνολικό χρηματικό ποσό που εισήλθε και παρακρατήθηκε από το παιγνιομηχάνημα μέσω της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας και το οποίο προήλθε από το χρηματικό ποσό που χορηγήθηκε στον κάτοχό της ως δώρο (Κδ) .

(ε) Το γενικό σύνολο της ημερήσιας καταμέτρησης των ηλεκτρονικών δοσοληψιών του παιγνιομηχανήματος με ηλεκτρονικές ψηφιακές κάρτες (ΣΚ) , το οποίο υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

ΣΚ = ΣΠηπλ + ΣΚεισ - (ΣΚεξ + ΣΚδ) , όπου

ΣΠηπλ = Το σύνολο των χρηματικών ποσών που μεταφέρθηκαν ηλεκτρονικά στο παιγνιομηχάνημα,

ΣΚεισ = Το σύνολο των χρηματικών ποσών που εισήλθαν στο παιγνιομηχάνημα μέσω των ηλεκτρονικών ψηφιακών καρτών,

ΣΚεξ = Το σύνολο των χρηματικών ποσών που εξήλθαν από το παιγνιομηχάνημα μέσω των ηλεκτρονικών ψηφιακών καρτών,

ΣΚδ = Το σύνολο των χρηματικών ποσών που εισήλθαν και παρακρατήθηκαν από το παιγνιομηχάνημα μέσω των ηλεκτρονικών ψηφιακών καρτών και τα οποία προήλθαν από το χρηματικά ποσά που χορηγήθηκαν στον κάτοχό τους ως δώρο.

7. Δελτίο Ημερήσιου Αποτελέσματος Παιγνιομηχανήματος

Το δελτίο αυτό εκδίδεται σε ημερήσια βάση με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των μαρκών και κερμάτων ή χαρτονομισμάτων ευρώ στο παιγνιομηχάνημα για τη χρονική περίοδο που αφορά.

Στο δελτίο αυτό αναγράφονται:

(α) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 περίπτ. (α) της παρούσας.

(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.

(γ) Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος.

(δ) Το γενικό σύνολο της ημερήσιας καταμέτρησης των ηλεκτρονικών δοσοληψιών του παιγνιομηχανήματος με ηλεκτρονικές ψηφιακές κάρτες (ΣΚ) και ο αύξων αριθμός του εκδοθέντος γι΄ αυτό το ποσό Δελτίου Ημερήσιας Καταμέτρησης Ηλεκτρονικών Δοσοληψιών Παιγνιομηχανήματος.

(ε) Η αξία των μαρκών και κερμάτων ή χαρτονομισμάτων ευρώ που καταμετρήθηκαν στο παιγνιομηχάνημα (Υμκχ) .

(στ) Τα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν ηλεκτρονικά στο παιγνιομηχάνημα, οι αύξοντες αριθμοί των εκδοθέντων γι΄ αυτά τα ποσά Δελτίων Ηλεκτρονικής Πλήρωσης Παιγνιομηχανήματος και το σύνολο αυτών (ΣΠηπλ) .

(ζ) Η αξία των μαρκών, κερμάτων ή χαρτονομισμάτων ευρώ με τα οποία τροφοδοτήθηκε το παιγνιομηχάνημα, οι αύξοντες αριθμοί των εκδοθέντων γι΄ αυτές τις αξίες Δελτίων Χειροκίνητης Πλήρωσης Παιγνιομηχανήματος και το σύνολο αυτών (ΣΠχπλ) .

(η) Τα ποσά των χρημάτων που επιστράφηκαν και τα ποσά των κερδών που καταβλήθηκαν (Jack Pot) από το ταμείο σε πελάτη, οι αύξοντες αριθμοί των εκδοθέντων γι΄ αυτά τα ποσά Δελτίων Επιστροφής Χρημάτων - Καταβολής Κερδών (Jack Pot), καθώς και το σύνολο αυτών (ΣΠ j ε ) .

(θ) Το οικονομικό αποτέλεσμα (Α), το οποίο υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Α = Y μκχ + ΣΚ - (ΣΠηπλ + ΣΠχπλ + ΣΠ j ε ).

8. Τα δελτία που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 7 της παρούσας εκδίδονται μηχανογραφικά και το περιεχόμενό τους διασφαλίζεται με τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1809/1988, όπως αυτός ισχύει, και τις διατάξεις της 1100772/1474/0015/ΠΟΛ 1135/26.10.2005 ΑΥΟΟ. Τα δελτία αυτά εκδίδονται διπλότυπα και κάθε αντίτυπο φέρει ένδειξη του προορισμού του ως εξής:

- "Ταμείο".

- "Ελεγκτική Αρχή".

Ειδικά τα δελτία που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 7 της παρούσας υπογράφονται και από το αρμόδιο Ελεγκτικό όργανο του Δημοσίου.

9. Το Δελτίο Ημερήσιου Αποτελέσματος Παιγνιομηχανήματος αποτελεί παραστατικό εσόδου (θετικού ή αρνητικού) και δικαιολογητικό εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ.

10. Τα παιγνιομηχανήματα καταχωρούνται σε θεωρημένο βιβλίο με τον τίτλο "Μητρώο Παιγνιομηχανημάτων" το αργότερο πριν από την πρώτη χρησιμοποίησή τους.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται:

- Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης κάθε παιγνιομηχανήματος.

- Η ημερομηνία έναρξης χρησιμοποίησης κάθε παιγνιομηχανήματος.

11. Οι εφαρμογές του χρησιμοποιούμενου μηχανογραφικού συστήματος που αφορούν την έκδοση παραστατικών (φορολογικών και μη), καθώς και οι εκτυπώσεις καταστάσεων καταχωρούνται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Β.Σ. Σημ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 186/1992 άρθρο 23 παράγραφος 1 αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις οικείες διατάξεις του Κώδικα .Βιβλίων και Στοιχείων.

12. Τα δελτία που εκδίδονται και τα βιβλία που τηρούνται κατά τις διατάξεις της παρούσας δεν χρήζουν θεώρησης από άλλη αρχή.

13. Βιβλία ή στοιχεία οριζόμενα από άλλες διατάξεις ισχύουν για την εφαρμογή των διατάξεων που τα προβλέπουν.

14. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.