ΠΟΛ.1104/08-08-06

Παροχή στοιχείων για παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του γραφείου

Παροχή στοιχείων για παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του γραφείου είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών.

1. Με το αριθμ. 1065422/4467/0016/13.07.2006 - ΠΟΛ 1095 έγγραφό μας σας ζητήσαμε να στελεχώσετε άμεσα το γραφείο είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών της υπηρεσίας σας και να μας αναφέρετε τα ονόματα των υπαλλήλων που θα ασκούν τις αρμοδιότητες του γραφείου αυτού, με κύριο σκοπό την ενημέρωση των οφειλετών πριν τα χρέη τους καταστούν ληξιπρόθεσμα και ληφθούν τα αναγκαία μέτρα.

2. Οι αρμοδιότητες του γραφείου είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών περιγράφονται στις διατάξεις του Π.Δ. 2/1999 και σας έχουν κοινοποιηθεί επανειλημμένα με προγενέστερες εγκυκλίους μας.

3. Προκειμένου να αξιολογηθούν όλα τα γραφεία είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα καταγράφουν από 01/09 τα ποσά που εισπράττονται ως αποτέλεσμα των ενεργειών του συγκεκριμένου γραφείου και θα ενημερώνουν γραπτώς την πρώτη του επόμενου μήνα τη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Τμήμα Β΄, για το ποσό που εισπράχθηκε και τον αριθμό των οφειλετών που ανταποκρίθηκε.

4. Αν κρίνετε, ως προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υπουργείων, ότι οι υπάλληλοι που τοποθετήσατε στο γραφείο είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών δεν είναι επαρκείς για να ασκούν τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης, πρέπει να προβείτε στην άμεση αντικατάστασή τους και την τοποθέτηση υπαλλήλων με επαρκή προσόντα.

5. Επισημαίνεται ότι, η παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας του συγκεκριμένου γραφείου και των αποτελεσμάτων αυτού θα είναι διαρκής, θα αναζητηθούν δε άμεσα ευθύνες για οτιδήποτε από τα παραπάνω δεν εφαρμόζεται (λειτουργία γραφείου, επαρκή στελέχωση και αποτελεσματική λειτουργία του, συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Δ.Ο.Υ. και ιδίως αυτά του ελέγχου, αποστολή στοιχείων στη Διοίκηση κ.λπ.).

Πιστεύουμε ότι θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια, τόσο για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων όσο και για την αύξηση των λοιπών εσόδων, ώστε στο τέλος του έτους να υπερκαλυφθεί η πρόβλεψη του Κρατικού Προϋπολογισμού ως προς τα δημόσια έσοδα.