Ερώτηση

43. Σε Λογιστικό γραφείο, όπου δεν υπάρχουν συμβάσεις έργου με τους επαγγελματίες- πελάτες, το ΤΠΥ, σύμφωνα με τον νέο ΚΦΑΣ, θα κόβεται με την ολοκλήρωση της εργασίας και θα αναφέρεται σε αυτό κάθε εργασία που έχει πραγματοποιηθεί.  Αυτό συνεπάγεται να κόβεται κάθε τρίμηνο με την ενημέρωση βιβλίων και την έκδοση και αποστολή ΦΠΑ, καθώς και κάθε φορά που θα πραγματοποιείται μια εργασία από το γραφείο (αποστολή εκκαθαριστικής φπα, συγκεντρωτικών καταστάσεων, δηλώσεων, ΑΠΔ, κλπ)...?

Απάντηση

Όπως ορίζεται με την ΠΟΛ 1036/2013 :

2. Χρόνος έκδοσης τιμολογίων από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. , μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, η απόδειξη λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη.
Δεδομένου ότι, από 1.1.2013 οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα εκδίδουν αθεώρητα τιμολόγια και προς το Δημόσιο και τα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, είναι προφανές ότι, η προαναφερόμενη διάταξη καταλαμβάνει τις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή το τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη.
Ακόμη με την ΠΟΛ 1004/2013 :
Παράγραφοι 14 και 15.
Χρόνος έκδοσης τιμολογίου.
α) Με τις διατάξεις της παραγράφου 14, ορίζεται ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου (πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών, επί επιστροφής αγαθών, εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων κ.λπ.), από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών προς άλλο υπόχρεο.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, είναι ομοίου περιεχομένου με τις προϊσχύσασες της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων.
( Διατάξεις παρ.14 άρθρου 12 :Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. )
β) Με τις διατάξεις της παραγράφου 15, ορίζεται ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για τις περιπτώσεις που προαναφέρονται, από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών προς το Δημόσιο και τα λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ..
Δεν υφίστανται ουσιώδεις μεταβολές, σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις των παραγράφων 15 και 17 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), με μόνη εξαίρεση τη μεταβολή που επέρχεται ως προς το χρόνο τιμολόγησης των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, ο οποίος συνδέεται πλέον με την οριστικοποίηση των πωλήσεων αυτών από τις αρμόδιες αρχές.

Συνεπώς το ΤΠΥ όταν εκδίδεται προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών  εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας, όταν δε η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Ενώ για τις συναλλαγές προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, το ΤΠΥ εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη.
Τέλος, σύμφωνα με το έγγραφο Δ15Β 1030452 ΕΞ 21.2.2013 , του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπεται ότι:
“Με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται το περιεχόμενο του τιμολογίου. Ειδικότερα, στην παράγραφο 11 προσδιορίζονται «τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής» μεταξύ των οποίων είναι και το είδος των υπηρεσιών, χωρίς να αναφέρεται εάν η περιγραφή του είδους πρέπει να είναι αναλυτική ή συνοπτική.

Από τα ανωτέρω αναφερθέντα προκύπτει ότι εν προκειμένω η περιγραφή του είδους των υπηρεσιών μπορεί να είναι αναλυτική ή συνοπτική, ενώ δεν απαγορεύεται και η παραπομπή σε τυχόν σύμβαση”.

Η ομάδα της AST BOOKS.