.

 

Λογιστική Οδηγία
εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ 4308/2014

Εισαγωγή ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ……………………………… 5

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής …………………………………………………………………………………………………………… 5

Άρθρο 2: Κατηγορίες οντοτήτων …………………………………………………………………………………………………… 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ …………………………………………………………………………………………………………………… 14

Άρθρο 3 Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία……………………………………………………………… 14

Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία …………………………………………………………………………………………………. 31

Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος …………………………………………………………….. 35

Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων ……………………………………………………………………….. 44

Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων …………………………………………………………………………………….. 46

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3) (ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)

(Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης) (Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου)

(Άρθρο 10: Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο) (Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου)

(Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών) (Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης)

(Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο ) (Άρθρο 15: Αυθεντικότητα του τιμολογίου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ……………………………………………… 47

Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ………………………………………………………….. 47

Άρθρο 17: Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων …………………………………………… 52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ……………………………………………………………………………………………………….. 61

Άρθρο 18: Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία …………………………………………………………… 62

Άρθρο 19: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία……………………………………………………………………. 92

Άρθρο 20: Επιμέτρηση αποθεμάτων …………………………………………………………………………………………….. 99

Άρθρο 21: Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ……………. 108

Άρθρο 22: Υποχρεώσεις……………………………………………………………………………………………………………. 109

Άρθρο 23: Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι ………………………………………………………. 119

Άρθρο 24: Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία ……………………… 125

Άρθρο 25: Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων …………………………………………………………………… 144

Άρθρο 26: Στοιχεία της καθαρής θέσης ………………………………………………………………………………………. 149

Άρθρο 27: Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα……………………………………………………………………………………… 152

Άρθρο 28: Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών …………………………. 156

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ………………………………………………………………….. 161

Άρθρο 29: Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων …………………………. 161

Άρθρο 30: Απλοποιήσεις και απαλλαγές …………………………………………………………………………………….. 164

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 168

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ……………………………………………….. 168

Άρθρο 31 Κατηγοριοποίηση ομίλων …………………………………………………………………………………………… 168

Άρθρο 32 Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης……………………………………………………………………… 168

Άρθρο 33 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση……………………………………………. 170

Άρθρο 34 Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων …………………………. 171

Άρθρο 35 Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες………………………………………….. 177

(Άρθρο 36: Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων)

 

ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕIΣ ……………………………………………………………. 181

Άρθρο 37: Πρώτη εφαρμογή ……………………………………………………………………………………………………… 181

Άρθρο 38: Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις …………………………………………………………… 195

Άρθρο 39: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων ………………………………………………………………………………………… 196

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ…………………………………………………………………………………………………………………………. 199

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ………………………………………………………………………………………………………….. 199 

Εισαγωγή

1. Στο φύλλο εφημερίδας της Κυβέρνησης 251 Α΄ με ημερομηνία 24.11.2014 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Με το νόμο αυτό καταργείται, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε του νόμου 4093/2012), το Π.Δ.1123/1980 (ΦΕΚ Α 283/15.12.1980) περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, οι λογιστικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και σειρά άλλων διατάξεων νόμων που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 38. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, καταργείται επίσης ρητά και κάθε άλλη διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή οδηγία που έχει εκδοθεί βάσει αυτών των καταργούμενων διατάξεων ή του προϊσχύσαντος Π.Δ. 186/1992.

2. Ο νόμος 4308/2014 αποτελείται από 8 κεφάλαια και 44 άρθρα. Περιλαμβάνει επίσης τέσσερα παραρτήματα.

Α: Ορισμοί,

Β: Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

Γ: Σχέδιο λογαριασμών και

Δ: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Το περιεχόμενο του νόμου διαχωρίζεται στις εξής βασικές ενότητες:

Κεφάλαιο 1: Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων ( άρθρα 1 και 2).

Κεφάλαιο 2: Λογιστικά αρχεία (άρθρα 3 έως 7).

Κεφάλαιο 3: Παραστατικά πωλήσεων (άρθρα 8 έως 15).

Κεφάλαιο 4: Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρα 16 και 17).

Κεφάλαιο 5: Κανόνες επιμέτρησης (άρθρα 18 έως 28).

Κεφάλαιο 6: Προσάρτημα και απαλλαγές (άρθρα 29 και 30).

Κεφάλαιο 7: Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (άρθρα 31 έως 36).

Κεφάλαιο 8: Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 37 έως 44).

Διευκρινίσεις

1. Τα άρθρα  41  έως  και  43  του  νόμου  4308/2014  αναφέρονται  σε  τροπολογίες  άλλων νομοθετημάτων και συνεπώς δεν αφορούν στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

2. Η παρούσα Οδηγία πραγματεύεται με το λογιστικού ενδιαφέροντος μέρος του νόμου και συγκεκριμένα με τα κεφάλαια 1, 2 και 4 έως 8 (άρθρα 1 έως 7 και 16 έως 39).

3. Το κείμενο της παρούσης επί των άρθρων  1 έως 7, 30 και 39 ενσωματώνει το κείμενο της ΠΟΛ 1003/2014 και της ΠΟΛ 1024/2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

4. Παρατίθεται ερμηνευτικό  –  επεξηγηματικό  κείμενο μόνο για όσες παραγράφους  άρθρων κρίθηκε αναγκαίο ή χρήσιμο, για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή του νόμου.

5. Η παρούσα Οδηγία εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Διαρκούς Επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Ν. 4308/2014, καθώς και τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησής και Ελέγχων.

Σύστημα κωδικα αρίθμησης της Οδηγίας

1. Ο πρώτος κωδικός (π.χ. «1.» ή «12») αναφέρεται στον αριθμό του άρθρου του νόμου, ο δεύτερος αναφέρεται στον αριθμό της παραγράφου του εκάστοτε άρθρου και ο τρίτος είναι η αύξουσα αρίθμηση του παρατιθέμενου σχολίου για κάθε παράγραφο.

2. Σε ορισμένα άρθρα παρατίθενται εισαγωγικά γενικές ερμηνευτικές παρατηρήσεις, πριν την παράθεση σχολίων επί συγκεκριμένων παραγράφων. Στην περίπτωση αυτή ο πρώτος κωδικός είναι ο αριθμός του άρθρου (π.χ. «2») και ο δεύτερος ο αριθμός της γενικής παρατήρησης.

3. Σε ορισμένα άρθρα παρατίθενται στο τέλος λοιπές γενικές επεξηγήσεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2 Κατηγορίες οντοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Άρθρο 3 Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία

Άρθρο 4 Άλλα λογιστικά αρχεία

Άρθρο 5 Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος

Άρθρο 6 Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων

Άρθρο 7 Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3)

(ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)

(Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης)

(Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου)

(Άρθρο 10: Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο)

(Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου)

(Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών)

(Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης)

(Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο )

(Άρθρο 15: Αυθεντικότητα του τιμολογίου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές που ακολουθούνται για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στη βάση των θεμελιωδών παραδοχών του δεδουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ.

Άρθρο 16 Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 17 Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή στο κεφάλαιο 5

1. Τα άρθρα του κεφαλαίου αυτού αναφέρονται στο (ανακτήσιμο) ιστορικό κόστος ως βάση επιμέτρησης, με εξαίρεση το άρθρο 24 που αναφέρεται στη χρήση εύλογων αξιών για επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Η αναφορά στο «ανακτήσιμο» κόστος υποδηλώνει ότι η επιμέτρηση στο κόστος κτήσης γίνεται εφόσον το κόστος αυτό είναι ανακτήσιμο.

2. Το κόστος κτήσεως, ως βάση επιμέτρησης όλων των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων μιας οντότητας, είναι η βασική λογιστική μέθοδος που καθιερώνεται από το νόμο για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στα πλαίσια της Οδηγίας 34/2013. Η υιοθέτηση της αρχής αυτής είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις οντότητες στις οποίες απευθύνεται ο νόμος, δηλαδή τις οντότητες που δεν είναι δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος) για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, το κόστος κτήσης είναι η παραδοσιακή λογιστική αρχή με την οποία είναι εξοικειωμένοι οι συντάκτες και οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Δεύτερον, το κόστος κτήσης είναι η βασική αρχή της φορολογικής νομοθεσίας που διέπει τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος (Ν.4172/2013) και συνεπώς διασφαλίζεται η δυνατότητα σύγκλισης των δύο πλαισίων.

3. Η αρχή του κόστους κτήσης για τη λογιστική παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, συνεπάγεται την αρχική αναγνώριση των στοιχείων αυτών στο κόστος κτήσεως και την μετέπειτα επιμέτρησή τους στο ανακτήσιμο ποσό τους, εφόσον είναι μικρότερο του κόστους κτήσεως και εφόσον η διαφορά (ζημία) εκτιμάται ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Συνεπώς, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τα καθοριζόμενα στην Οδηγία 2013/34, στη λογιστική του κόστους κτήσεως (ιστορικού κόστους):

α) Δεν νοούνται αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία των στοιχείων.
β) Τεκμαίρεται ότι για τα υποκείμενα σε φυσιολογική απαξίωση στοιχεία, όπως τα ενσώματα πάγια, η παρουσίασή τους στο ανακτήσιμο κόστος επιτυγχάνεται, για τις πλείστες των περιπτώσεων, από την μείωση αυτών μέσω των διενεργούμενων αποσβέσεων.
γ) Έκτακτες μειώσεις της αξίας τους, πέραν των αποσβέσεων και από οποιαδήποτε αιτία (φυσική, νομική, οικονομική κλπ), αναγνωρίζονται σε μείωση της αξίας αυτών μέσω της διαδικασίας της απομείωσης.

Άρθρο 18 Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο 19 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο 20 Επιμέτρηση αποθεμάτων

Παράρτημα άρθρου 20 Ειδικά θέματα παρακολούθησης βιολογικών αποθεμάτων

Άρθρο 21 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο 22 Υποχρεώσεις

Άρθρο 23 Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι

Άρθρο 24 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία

Άρθρο 25 Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων

Άρθρο 26 Στοιχεία της καθαρής θέσης

Άρθρο 27 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

Άρθρο 28 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών

Άρθρο 29 Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 30 Απλοποιήσεις και απαλλαγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 31 Κατηγοριοποίηση ομίλων

Άρθρο 32 Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης

Άρθρο 33 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση

Άρθρο 34 Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 35 Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες

(Άρθρο 36 Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕIΣ

Άρθρο 37 Πρώτη εφαρμογή

Άρθρο 38 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 39 Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ