ΠΟΛ.1112/22-09-06

Διάθεση ηλεκτρονικών και μαγνητικών καρτών για την πώληση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος από φορείς που εκμεταλλεύονται λιμάνια και μαρίνες της χώρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ΄, γε΄, γη΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 - Φ.Ε.Κ. Α΄ 84).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19, παρ. 9, 21, 30, παρ. 2, περ. στ΄, 59, παρ. 2 και 64, παρ. 3 Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), όπως ισχύουν.

3. Την 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β΄) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί "καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών", όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/Β΄) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.

4. Τις ιδιαιτερότητες των συναλλαγών που αφορούν τη διάθεση ηλεκτρονικών και μαγνητικών καρτών για την προμήθεια νερού και ηλεκτρικού ρεύματος στα λιμάνια και τις μαρίνες της Χώρας για την εξυπηρέτηση σκαφών (αναψυχής, αλιευτικών κλπ.) και την ανάγκη καλύτερης παρακολούθησης των συναλλαγών αυτών με ταυτόχρονη απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, ώστε να διευκολυνθούν οι συναλλασσόμενοι με απώτερο σκοπό την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) που εκμεταλλεύονται λιμένες και μαρίνες (στο εξής "φορείς") μπορούν να διαθέτουν είτε οι ίδιοι είτε μέσω τρίτων - επιτηδευματιών ηλεκτρονικές και μαγνητικές κάρτες για την πώληση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος (στο εξής "κάρτες") στους κατόχους σκαφών κάθε είδους (αναψυχής, αλιευτικών κλπ.), οι οποίες μετά τη χρησιμοποίησή τους απαξιώνονται και δεν επαναφορτίζονται.

Οι κάρτες που εκδίδονται σε κάθε διαχειριστική περίοδο φέρουν ενιαία αρίθμηση ανά είδος κάρτας, όπως αυτό καθορίζεται από την αναγραφόμενη σε αυτές αξία και σ΄ αυτές αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εκδότη τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση και Α.Φ.Μ.), καθώς και η αξία τους.

2. Η παράδοση των καρτών αυτών αντιμετωπίζεται ως παράδοση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.

3. Κατά την πώληση καρτών από τους ίδιους τους φορείς στους τελικούς καταναλωτές εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης ή συνενωμένο τιμολόγιο πώλησης- δελτίο αποστολής ανάλογα την ιδιότητα του αγοραστή. Στην μεν απόδειξη λιανικής πώλησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.). και του Ν. 1809/1988, αναγράφονται πέραν των δεδομένων που απαιτούνται από τις διατάξεις αυτές το είδος του πωλούμενου αγαθού ανά γενική κατηγορία (δηλαδή κάρτα νερού ή κάρτα ηλεκτρικού ρεύματος ή κάρτα νερού/ηλεκτρικού ρεύματος), στο δε δελτίο αποστολής- τιμολόγιο, που εκδίδεται επίσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κ.Β.Σ., αναγράφεται το είδος των καρτών που πωλούνται, η ποσότητα, οι αύξοντες αριθμοί τους, καθώς και η επί μέρους και η συνολική αξία αυτών.

4. Κατά την πώληση καρτών, με κάθε παράδοση, από τους φορείς στους τρίτους - επιτηδευματίες, με σκοπό την περαιτέρω πώληση αυτών στους τελικούς καταναλωτές, εκδίδεται συνενωμένο τιμολόγιο πώλησης- δελτίο αποστολής, στο οποίο, εκτός των στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αναγράφεται με τη μορφή έκπτωσης και το ποσό της προμήθειας που χορηγούν οι φορείς στους τρίτους - επιτηδευματίες.

Η προμήθεια αυτή καταχωρείται στα βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που τηρούν οι τρίτοι - επιτηδευματίες και αποτελεί έσοδο μη υπαγόμενο στο ΦΠΑ, παρέλκει δε η έκδοση από μέρους τους άλλου φορολογικού στοιχείου γι΄ αυτή.

5. Οι τρίτοι - επιτηδευματίες κατά την πώληση των καρτών στους τελικούς καταναλωτές δεν υποχρεούνται σε έκδοση φορολογικών στοιχείων.

6. Στην περίπτωση που υποκείμενοι στο φόρο αγοράζουν κάρτες από τους τρίτους - επιτηδευματίες ως τελικοί καταναλωτές, για την καταχώρηση της οικείας δαπάνης στα βιβλία του Κ.Β.Σ. που τηρούν εκδίδουν απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ., στην οποία, πέραν των όσων ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αναγράφουν την ποσότητα των καρτών που αγοράζουν, τους αύξοντες αριθμούς αυτών, καθώς και την επί μέρους και τη συνολική αξία τους. Οι κάρτες αυτές φυλάσσονται με τις αποδείξεις αυτές για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

7. Για την έκπτωση - προμήθεια που εμφανίζεται στα τιμολόγια- δελτία αποστολής οι φορείς και οι τρίτοι - επιτηδευματίες υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

8. Ως φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΦΠΑ λαμβάνεται η συνολική αξία παράδοσης των καρτών χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος που αναλογεί στις πωλήσεις καρτών καταβάλλεται από τους φορείς - εκδότες των καρτών αυτών και δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου αυτού στους τρίτους - επιτηδευματίες που μεσολαβούν για τη διάθεση των καρτών στο κοινό. Επίσης δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης στους τελικούς καταναλωτές του φόρου που έχει ενσωματωθεί στην αξία της κάρτας.

9. Ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή είναι ο συντελεστής των αγαθών (ηλεκτρικού ρεύματος και νερού), ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του ίδιου Κώδικα είναι 9% και, προκειμένου για αγαθά που βρίσκονται και παραδίδονται από νησιά του Αιγαίου, είναι μειωμένος κατά 30%, δηλαδή 6%.

10. Οι τρίτοι - επιτηδευματίες που μεσολαβούν για τη διάθεση των καρτών στους τελικούς καταναλωτές δεν επιβαρύνουν με ΦΠΑ την παράδοση αυτών, έχουν όμως δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις λοιπές εισροές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.στ΄ του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ.

11. Η απόφαση αυτή ισχύει μόνο στην περίπτωση που οι εν λόγω κάρτες αφορούν δικαίωμα λήψης νερού και ηλεκτρικού ρεύματος και όχι σε περιπτώσεις που καλύπτονται και άλλου είδους αγαθά ή υπηρεσίες.

12. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.