ΠΟΛ.1113/21-09-06

Φ.Π.Α. παράδοσης αυτούσιων αγροτικών προϊόντων μέσω συνεταιρισμών

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των παραδόσεων αυτούσιων αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούνται από αγροτική συνεταιριστική οργάνωση για λογαριασμό άλλης αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης κι όχι άμεσα για λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), κατά την πώληση ή αγορά αγαθών από παραγγελιοδόχο που ενεργεί στο όνομά του, θεωρείται ότι συντελείται παράδοση αγαθών μεταξύ αυτού και του παραγγελέα. Στην περίπτωση αυτή ο παραγγελιοδόχος θεωρείται κατά περίπτωση, αγοραστής ή πωλητής ως προς τον παραγγελέα.

2. Ωστόσο, με την ΑΥΟ Π.2070/1820/ΠΟΛ. 109/20.3.1987 ορίζεται ότι δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου στην περίπτωση πώλησης αυτούσιων αγροτικών προϊόντων από αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α., υπό την προϋπόθεση ότι η πώληση αυτή γίνεται προς άλλους υποκείμενους στο φόρο και δε διενεργείται στους χώρους των κεντρικών αγορών διακίνησης αυτούσιων αγροτικών προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή η παράδοση των αγροτικών αυτών προϊόντων δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α, όμως η προμήθεια που λαμβάνουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις κατά την εκκαθάριση που εκδίδουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. και με τον αντίστοιχο συντελεστή του αγαθού.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι δε μεταβιβάζεται η κυριότητα των αγαθών από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος στην πρώτη συνεταιριστική οργάνωση, γίνεται δεκτό να μην επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και η πώληση αγροτικών προϊόντων από τη δεύτερη συνεταιριστική οργάνωση για λογαριασμό της πρώτης, με την προϋπόθεση ότι οι πωλήσεις αυτές πραγματοποιούνται προς άλλους υποκείμενους στο φόρο και δεν πραγματοποιούνται στις κεντρικές αγορές διάθεσης αγροτικών προϊόντων. Ο Φ.Π.Α. θα επιβάλλεται μόνο στην προμήθεια που λαμβάνει ο συνεταιρισμός αυτός.

4. Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την προμήθεια του δεύτερου συνεταιρισμού εκπίπτεται από τον πρώτο συνεταιρισμό, ο οποίος επίσης πρέπει να επιβαρύνει με ΦΠΑ την προμήθεια που εισπράττει από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

5. Σημειώνεται ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, για λογαριασμό των οποίων γίνονται οι παραδόσεις αυτές, δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή Φ.Π.Α. με τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές, με βάση τις εκκαθαρίσεις της συνεταιριστικής οργάνωσης η οποία πωλεί τα αυτούσια αγροτικά προϊόντα για λογαριασμό τους.