ΠΟΛ.1114/22-09-06:

Τροποποίηση των μοναδικών συντελ. καθαρού κέρδους των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151/Α΄).

2. Το σχετικό αίτημα που έχει υποβληθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραγωγών Ζώντων Ορνιθίων Κρεατοπαραγωγής για την επανεξέταση του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους (μ.σ.κ.κ) των επιχειρήσεων του κλάδου αυτού, λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων που αυτές αντιμετωπίζουν εξ΄ αιτίας της γρίπης των πτηνών.

3. Τις διατάξεις της αριθ.37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2004 (ΦΕΚ 1432/Β΄) κοινής απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την αριθμό 1012132/200/ΠΟΛ. 1017/Α0012/7.2.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία μειώθηκαν οι μ.σ.κ.κ των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων για τα οικονομικά έτη 2006 και 2007.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Μειώνουμε το μ.σ.κ.κ. ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκτροφής πουλερικών κ.λ.π. για λογαριασμό τρίτων, (Κ.Α 9226α) από 22% σε 11%.

Ο μειωμένος μ.σ.κ.κ. εφαρμόζεται στην περίπτωση που εκτρέφονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ πουλερικά, για λογαριασμό τρίτων.

Ο συντελεστής αυτός ισχύει μόνο για τα οικονομικά έτη 2006 και 2007, δηλαδή για τα εισοδήματα του ημερολογιακού έτους 2005 & 2006.

2. Επίσης μειώνουμε το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους ο οποίος εφαρμόζεται στις αγορές των επιχειρήσεων εμπορίας αυγών και πτηνών, χονδρικώς (Κ.Α 55312) από 5% σε 2,5% και των επιχειρήσεων εμπορίας αυγών και πτηνών, λιανικώς (Κ.Α 55313) από 8% σε 4%.

Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν μόνο για το οικονομικό έτος 2007, δηλαδή για τα εισοδήματα του ημερολογιακού έτους 2006.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.