ΠΟΛ.1117/29-09-06

Τέλη κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτ/των κατόχων αγροτικών μηχανημάτων

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας που οφείλονται για τα ΦΙΧ αυτοκίνητα των κατόχων αυτοπροωθουμένων θεριζοαλωνιστικών μηχανών, βάμβακος, τεύτλων και τομάτας, συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 17 του Ν. 2166/1993 παρασχέθηκε η δυνατότητα χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σε κατόχους αγροτικών μηχανημάτων. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις με απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Γεωργίας, Μεταφορών & Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αυτών, ο αριθμός αυτών, το έργο το οποίο θα εκτελούν, η χρονική περίοδος που θα κυκλοφορούν καθώς και οι διοικητικές ποινές οι οποίες θα επιβάλλονται στους κατόχους των αυτοκινήτων αυτών, για παραβάσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής.

Με βάση την ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη έχουν εκδοθεί οι κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: Α2/13721/2431/17.6.94 (ΦΕΚ 502/Β/30.6.1994) και Α2/ΟΙΚ./20308/2944/27.6.1995 (ΦΕΚ 652/Β/26.7.1995) με τις οποίες ορίζονται και τα στοιχεία που αναγράφονται στις εκδιδόμενες σχετικές άδειες κυκλοφορίας μεταξύ των οποίων και ότι "επιτρέπονται να κυκλοφορεί το ΦΙΧ αποκλειστικά και μόνο εκτός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την ισχύουσα απόφαση του οικείου Νομάρχη, που καθορίζει την περίοδο συγκομιδής κάθε νομού".

Οι αποφάσεις αυτές μαζί με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 17 του Ν. 2166/1993 σας έχουν κοινοποιηθεί με το έγγραφό μας 1109994/5031/0014/ΠΟΛ. 1249/29.9.1995.

2. Σύμφωνα με την διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 15 του άρθρου 17 του Ν. 2166/1993 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 2801/2000, για τα ανωτέρω αυτοκίνητα τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται: α) στο 50% των ετήσιων τελών αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα εξάμηνο το έτος β) στο 25% των ετήσιων τελών αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα τρίμηνο το έτος (σχετ. έγγραφό μας 1041889/518/Τ & Ε.Φ./ΠΟΛ. 1151/3.5.00).

Διευκρινίζεται ότι όταν, με τις σχετικές αποφάσεις του οικείου Νομάρχη η περίοδος συγκομιδής, είναι μεγαλύτερη του τριμήνου αλλά μικρότερη του εξαμήνου τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται στο 50% των ετησίων τελών κυκλοφορίας δηλαδή είναι ίσα με ένα εξάμηνο.

3. Οι ανωτέρω διατάξεις που καθορίζουν ειδικό τρόπο προσδιορισμού των τελών κυκλοφορίας των προαναφερομένων αυτοκινήτων εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της περίπτωσης Β΄ του τίτλου Α της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2948/2001.

Η υποχρέωση, όμως, προμήθειας ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αφορά και τα εν λόγω αυτοκίνητα.

4. Εξάλλου, τα ανωτέρω αυτοκίνητα για όσο χρόνο, με βάση τις εκδιδόμενες αποφάσεις του οικείου Νομάρχη, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν, στην ουσία βρίσκονται σε καθεστώς ακινησίας. Επομένως η καταβολή των οφειλομένων κατ΄ έτος τελών κυκλοφορίας και η προμήθεια του ειδικού σήματος πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη του χρόνου που επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέσα στο έτος, δηλαδή πριν την έναρξη της συγκομιστικής περιόδου βάσει της απόφασης του οικείου νομάρχη, που καθορίζει την περίοδο συγκομιδής κάθε νομού. Μετά την έναρξη αυτής επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο 50% των κατά περίπτωση τελών κυκλοφορίας.