ΠΟΛ.1119/02-10-06

Η εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.3446/06

Κοινοποίηση εγγράφων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για την εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 3446/2006 και την έκδοση φορτωτικών.

Σας κοινοποιούμε το υπ΄ αριθμ. Β4/39999/3715/5.7.2006 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Γεν. Διεύθυνση Μεταφορών, Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών, Τμήμα Οδικών Μεταφορών), που αναφέρεται στην εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49Α΄), για ενημέρωσή σας και εφαρμογή των αναφερομένων σ΄ αυτό, για την ορθή αντιμετώπιση των υποχρεώσεων από πλευράς διατάξεων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων των εμπλεκόμενων επιτηδευματιών.

Ειδικότερα, από τα αναφερόμενα στο εν λόγω έγγραφο, όπως αναδιατυπώθηκε ως προς την τελευταία του παράγραφο με το Β4/44825/4101/12.9.2006 έγγραφο της ως άνω Διεύθυνσης προκύπτει ότι:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49Α΄), έχει επεκταθεί η δυνατότητα μίσθωσης Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και από τους οδηγούς, οι οποίοι θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να διαθέτουν την κατάλληλη άδεια οδήγησης, για την οδήγηση του συγκεκριμένου φορτηγού αυτοκινήτου που εκμισθώνεται.

β) Στις περιπτώσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης φορτηγού σε οδηγό, με αντάλλαγμα την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη ανά χιλιόμετρο (άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 3446/2006), οι φορτωτικές θα είναι στο όνομα του μισθωτή (οδηγού - εκμεταλλευτή) του φορτηγού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).