Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 10 - 9/2/2011

ΘΕΜΑ : «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2011»

Με τις αριθ. 267, 268/Σ31/21-12-2010 αποφάσεις του Δ.Σ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ αριθ. 2173/τ.Β΄/31-12-2010 καθορίστηκαν, η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων με
κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών και η αποτίμηση των χορηγουμένων στους μισθωτούς ασφ/νους του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., από τους εργοδότες τους, παροχών σε είδος, για το έτος 2011.
 

Οι κατηγορίες των με κυμαινόμενες αποδοχές αμειβομένων μισθωτών για το έτος 2011, παραμένουν στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, στις οποίες είχαν καταταγεί για το έτος 2010.

Οι αλιεργάτες, οι οποίοι επέλεξαν τη συνέχιση της ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/τ.Α΄), παραμένουν στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις, όπως αυτές ίσχυσαν το έτος 2010.

Λόγω της μη αναπροσαρμογής των ορίων ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων από το έτος 2008, εξακολουθούν να ισχύουν οι τιμές που σας κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 32/2008.
 

Εφιστούμε την προσοχή σας στις περιπτώσεις που οι κατώτατοι μισθοί ή τα κατώτατα ημερομίσθια, που προβλέπονται από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Γενική και Ειδικές), συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων που χορηγούνται σε όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς, οι οποίοι υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, είναι ανώτεροι των τεκμαρτών μισθών ή των τεκμαρτών ημερομισθίων των κλάσεων της κατάταξης, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφαλιστικές κλάσεις που εμπίπτουν οι νόμιμοι αυτοί μισθοί ή τα ημερομίσθια.
 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω επισήμανση και επειδή το κατώτατο ημερομίσθιο (33,04 €) της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) εμπίπτει στο όριο του ημερησίου μισθού που αντιστοιχεί στην 9η ασφαλιστική κλάση, οι μισθωτοί που έχουν καταταχθεί στην εν λόγω κλάση (9η) εξακολουθούν να ασφαλίζονται με βάση το αντίστοιχο τεκμαρτό ημερομίσθιο (32,12 €).
 

Τέλος, η αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες στους μισθωτούς, που δεν αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, παροχών σε είδος, που ισχύει για το έτος 2011 για τις περιοχές όλων των Υποκ/των και Παρ/των του Ι.Κ.Α.
– Ε.Τ.Α.Μ. είναι η κατωτέρω :

1. Για ένα γεύμα 4,80 €
2. Για πλήρη τροφή 9,60 €
3. Για κατοικία (μηνιαία) 75,40 €
4. Για πλήρη τροφή και κατοικία (μηνιαία) 301,50 €

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ