Ι.Κ.Α. Εγκύκλιος αρ. 7 - 4/2/2011

ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ 1-1- 2011»

Σχετική η με αρ. 64/2008 Εγκύκλιος
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ115/τ.Α΄/15-7-2010) και σας δίνουμε τις παρακάτω οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Όπως ήδη γνωρίζετε μεταξύ των Ταμείων και Κλάδων Σύνταξης, που από 1/8/2008 εντάχθηκαν στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περιλαμβανόταν και το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΣΠ-ΤΕ).

Αναλυτικές δε οδηγίες για την αντιμετώπιση συνταξιοδοτικών θεμάτων παρασχέθηκαν με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Τμήματός μας, ενώ με την αρ. 49/2010 κοινή εγκύκλιο της Διεύθυνσής μας και της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Εσόδων διευκρινίσθηκαν τα θέματα που αφορούσαν παροχή στοιχείων επί Διαδοχικής Ασφάλισης.

Με την κοινοποιούμενη διάταξη από 1-1-2011 η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) αναλαμβάνει και ενεργεί την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού της, ως προς τον κλάδο κύριας [και επικουρικής] σύνταξης και συνεπώς από την ημερομηνία αυτή παύει να ενεργείται η ασφάλιση των προσώπων αυτών στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Όπως δε ρητά ορίζονται – μεταξύ άλλων – στο εν λόγω άρθρο: α] οι συνταξιούχοι του πρώην ΤΣΠ-ΤΕ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την 31η/12/2010, καθίστανται συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία και βαρύνεται στο εξής με την καταβολή των συντάξεών τους, β] για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη μεταβολή ασφαλιστικού φορέα, η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρείται Οργανισμός Ασφάλισης και γ] εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του πρώην ΤΣΠ-ΤΕ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνεχίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης, ενώ οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος. Επομένως σύμφωνα με τα προαναφερθέντα από 1-1-2011 οι Υπηρεσίες μας δεν θα παραλαμβάνουν αιτήσεις για χορήγηση σύνταξης των απασχολουμένων στην Τράπεζα της Ελλάδος, τυχόν δε υποβληθείσες - κυρίως στο αρμόδιο ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ & ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ – θα πρέπει να διαβιβασθούν, αφού συνταχθούν αναλυτικές καταστάσεις (εις διπλούν, προκειμένου το ένα αντίγραφο να παραμείνει στο αρχείο του Υποκαταστήματος) στο τ. ΤΣΠ-ΤΕ, επί της οδού Σίνα 2-4 106 72 ΑΘΗΝΑ.

Επίσης δεδομένου ότι από 1-1-2011 αρμόδιος για τη χορήγηση των παροχών κύριας σύνταξης στους ασφαλισμένους του τ. ΤΣΠ-ΤΕ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την έκδοση των σχετικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων είναι ο νέος φορέας ασφάλισης, το συσταθέν, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3655/2008, Τοπικό Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν νομιμοποιείται για την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που υπάρχουν σε εκκρεμότητα αιτήσεις, με τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι ζητούσαν κάποιες παροχές, θα πρέπει και οι αιτήσεις αυτές να διαβιβασθούν ως ανωτέρω.

Ευνόητο δε είναι ότι από 1-1-2011, ήτοι ημερομηνία έναρξης του νέου ασφαλιστικού φορέα, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης σε περίπτωση που ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε ενταχθέν σ΄ αυτό Ταμείο ή Κλάδο έχει πραγματοποιήσει και χρόνο ασφάλισης λόγω απασχόλησής του στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και σε περίπτωση που ασφαλισμένος του τ. ΤΣΠ-ΤΕ είχε πραγματοποιήσει και χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε ενταχθέν σ΄ αυτό Ταμείο ή Κλάδο, καταργουμένων έτσι των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 10 του Ν. 3655/2008 περί του ενιαίου του χρόνου ασφάλισης. Ας σημειωθεί ότι, όπως ρητά ορίζεται στη ψηφισθείσα διάταξη, χρόνος απασχόλησης στη ΤτΕ για τον οποίο χώρησε ασφάλιση στο πρώην ΤΣΠ-ΤΕ ή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά το χρονικό διάστημα από 1/8/2008 – ήτοι από την ένταξη του τ. ΤΣΠ-ΤΕ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – μέχρι 31/12/2010, καθώς και χρόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος στο πρώην ΤΣΠ-ΤΕ ή στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λογίζεται ως διανυθείς στην ασφάλιση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επίσης εκκρεμείς ενστάσεις κατά αποφάσεων Διευθυντή περί απονομής συντάξεων θα αποσταλούν για εκδίκαση και αυτές στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Τέλος η Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται όπως προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη μετονομασία του ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ [σχετικές οι με αρ. 60/2008 & 80/2008 εγκύκλιοι της Διεύθυνσής σας].

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ