Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.Ε40/45 - 31/1/2011

ΘΕΜΑ : «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων - αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας» 

ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 55/2009
 

Ενόψει νομοθετικής πρόβλεψης, σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων (άρθρο 1 ν. 3551/2007 ΦΕΚ 76/τ.Α'), προκειμένου να εγγραφούν σε Ειδικό Μητρώο του άρθρου 4 του παραπάνω νόμου, παρακαλούμε όπως τα αρμόδια Υποκ/τα Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. στα οποία δραστηριοποιείται η έδρα των παραπάνω επιχειρήσεων, χορηγούν βεβαίωση - που υπέχει θέσει αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας (συν/νο υπόδειγμα) - χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν οφειλή τους αποκλειστικά και μόνο για την εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ