Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ. Ε40/42 - 31/1/2011

ΘΕΜΑ : α) Νέα παράταση των προθεσμιών υποβολής Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών για τις καθαρίστριες - καθαριστές του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, που κατέχουν θέσεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. β) Αναστολή εφαρμογής οδηγιών μας

ΣΧΕΤ. : Τα υπ' αριθμ. Ε40/165/31-7-2007, Ε40/275/27-12-2007, Ε40/113/23-4-2008, Ε40/241/14-7-2008, Ε40/464/19-12-2008, Ε40/360/28-8-09, Ε40/39/25-1-2010 & Ε40/606/23-9-2010 Γεν. Έγγραφά μας.

Με τα ανωτέρω Γενικά Έγγραφά μας, σας κοινοποιήθηκαν οδηγίες για την ασφαλιστική τακτοποίηση των αναφερόμενων στο θέμα εργαζομένων και παρατάθηκαν έως 31/12/2010 οι προθεσμίες υποβολής των απαιτούμενων για την ασφάλισή τους Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. καθώς και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Εν όψει νομοθετικής ρύθμισης του θέματος, που προέκυψε στη διαδικασία ασφάλισης και καταβολής των εισφορών για τα εν λόγω πρόσωπα και κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
 

αποφασίζεται:

- Νέα παράταση των προθεσμιών υποβολής των Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. εκ μέρους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών έως 30/6/2011 χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

- Αναστολή εφαρμογής των οδηγιών του υπ' αριθμ. Ε40/165/31-7-2007 Γεν. Εγγράφου μας (επεξεργασία «ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π.Δ.» κ.λ.π.) έως 30/6/2011.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ