Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ. Γ32/ 529 - 17/12/2010

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση φόρου από ελευθέρια επαγγέλματα».

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1054/10.5.2010 του Υπουργείου Οικονομικών, η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θα γίνεται στο καθαρό ποσό (χωρίς το Φ.Π.Α.) των συναλλαγών οι οποίες υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ. Οι διατάξεις που αφορούν το όριο των 300 ευρώ ισχύουν για συναλλαγές που γίνονται από την 1.1.2011 και μετά.

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Ε.