Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ. Σ56/4 - 18/1/2011

ΘΕΜΑ: « Μεταφορά πρώην εργαζομένων στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπολοϊα Α.Ε. που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του Ν. 3717/2008, σε υπηρεσίες ή επιχειρήσεις του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

ΣΧΕΤ.: Οι αρ. 60/2009,25/2010,40/2010 και 55/2010 εγκύκλιοι.
 

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3717/2008 παρασχέθηκε στο τακτικό προσωπικό των αναφερόμενων στο θέμα εταιρειών, η δυνατότητα θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και με προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ κατά 50 ή 100%, αναλόγως της ειδικότητας αυτού. Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 2, ορίστηκε η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης εντός των προβλεπόμενων από την Κ.Υ.Α. 38896/317/10.7.2009 προθεσμιών, δηλαδή εντός 5 ετών από την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης εργασίας μετά την κρίσιμη ημερομηνία (2/10/2009).
Εξάλλου για αιτήσεις που υποβλήθηκαν το χρονικό διάστημα από 19/11/09 μέχρι 19/2/10 ισχύουν επιπλέον και οι ρυθμίσεις της με ημερομηνία 16/9/09 Π.Ν.Π., την οποία σας κοινοποιήσαμε με τις αρ. 40 και 55/2010 εγκυκλίους.

2. Παράλληλα με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008, δόθηκε η δυνατότητα στο ως άνω προσωπικό, ύστερα από αίτησή του προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (εντός δύο μηνών από την κρίσιμη ημερομηνία, ήτοι μέχρι 2/12/2009), να μεταφερθεί στο Δημόσιο και σε επιχειρήσεις του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

3. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με το με αρ. πρωτ. Φ10621/33421/2420/29.12.2010 έγγραφό της, σχετικά με την μεταφορά των ήδη συνταξιούχων με τις προαναφερόμενες διατάξεις, μας γνώρισε τα εξής:
α. Με τις διατάξεις των παρ. 7-9 του άρθρου 7 ρυθμίζονται θέματα βαθμολογικά, μισθολογικά και ασφαλιστικά από τα οποία προκύπτει με σαφήνεια ότι το μεταφερόμενο προσωπικό δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση συνταξιούχοι.
β. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 3717/08, οι ως άνω ιδιαιτέρως ευνοϊκές ρυθμίσεις θεσπίστηκαν στο πλαίσιο αποκρατικοποίησης της Ολυμπιακής με την παροχή στους εργαζόμενους της Ο.Α. της ευχέρειας να επιλέξουν οι ίδιοι το επαγγελματικό τους μέλλον και με πρόβλεψη διαφορετικών αξόνων στήριξης, όπως: την ενίσχυση των ασφαλιστικών τους προϋποθέσεων, τη δυνατότητα μεταφοράς του σε άλλες Υπηρεσίες, την παροχή εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης, την παροχή επιδόματος κοινωνικής μετάβασης.
γ. Σύμφωνα με πάγιες αρχές του Διοικητικού Δικαίου οι περιπτώσεις της μετάταξης, ήτοι: εθελούσια, υποχρεωτική, ειδική μετάταξη και μεταφορά προσωπικού, αφορούν σε κάθε περίπτωση υπαλλήλους και όχι συνταξιούχους.
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, κακώς συμπεριλήφθηκαν στην απόφαση μεταφοράς ήδη συνταξιούχοι της πρώην Ο.Α. ή αυτοί που έχουν υποβάλει ήδη αίτηση συνταξιοδότησης και δεν έχει ακόμη εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησής τους (η οποία, βέβαια, θα ανατρέχει στην ημερομηνία της αίτησής τους), αφού από το όλο ως άνω παρατεθέν νομοθετικό πλαίσιο διαφαίνεται καθαρά ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνδυαστικής εφαρμογής στο ίδιο πρόσωπο των εξαιρετικά ευνοϊκών διατάξεων του άρθρου 2 και του άρθρου 7 του ν. 3717/2008. Άλλωστε οι διατάξεις της μετάταξης –
στις οποίες υπάγεται και η μεταφορά προσωπικού- δεν συμπεριλαμβάνουν συνταξιούχους παρά μόνο υπαλλήλους.
Συνεπώς, προϋπόθεση για την μεταφορά όσων ασφαλισμένων έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΕΤΕΑΜ ή έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3717/2008, σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, είναι η ανάκληση της συνταξιοδότησής τους ή η παραίτηση από την αίτηση συνταξιοδότησής τους ( εφόσον εκκρεμεί η απόφαση συνταξιοδότησης).
 

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ως άνω έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, οι συνταξιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 3717/2008 δεν έχουν δικαίωμα μεταφοράς στο Δημόσιο και σε επιχειρήσεις του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα βάσει της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3717/2008, θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η αίτηση συνταξιοδότησης βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων, θα πρέπει να κληθούν οι ασφαλισμένοι από τα αρμόδια τμήματα απονομών πριν την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, προκειμένου να δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για μεταφορά βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3717/2008 ή σε περίπτωση που έχει εγκριθεί η μεταφορά να παραιτηθούν από την αίτηση συνταξιοδότησης εάν επιθυμούν την απασχόληση στην υπηρεσία του Δημοσίου ή να προσκομίσουν βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου ότι παραιτήθηκαν απ’ αυτήν, σε περίπτωση που επιλέξουν την συνταξιοδότηση.
β. Για τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη εκδοθεί συνταξιοδοτικές αποφάσεις για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ και έχουν τακτοποιηθεί μηχανογραφικά, η Δ/νση Εκμετάλλευσης –στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο- θα πρέπει να εκτυπώσει άμεσα καταστάσεις με τους συνταξιούχους βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3717/2008 ανά Υποκατάστημα, προκειμένου αυτοί να κληθούν από τα αρμόδια τμήματα πληρωμών συντάξεων για να δηλώσουν υπεύθυνα εάν έχουν υποβάλει αίτηση για μεταφορά και σε καταφατική περίπτωση εάν επιθυμούν τη μεταφορά σε υπηρεσία του Δημοσίου να υποβάλλουν αίτηση για ανάκληση της συνταξιοδοτικής απόφασης ή σε περίπτωση που επιλέξουν την συνταξιοδότηση να προσκομίσουν βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου ότι παραιτήθηκαν από την αίτησή τους για μεταφορά ή από την εν λόγω υπηρεσία σε περίπτωση που έχει ήδη εγκριθεί η μεταφορά.
Στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει μηχανογραφική τακτοποίηση οι υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων θα αναζητήσουν τους εν λόγω συνταξιούχους προκειμένου να προβούν στις προαναφερόμενες ενέργειες.
Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες συντάξεων ( απονομών & πληρωμών) θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις προαναφερόμενες ενέργειες μέχρι την 28/2/2011.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να υπενθυμίζετε στους ασφαλισμένους που ζητούν την ανάκληση της συνταξιοδοτικής απόφασης, ότι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3717/2008 εντός πενταετίας από την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης μετά την κρίσιμη ημερομηνία (2.10.09) και μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Ειδικά για όσους απολύθηκαν από 1.1.09 μέχρι 30.9.09 η ως άνω προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία που οι εταιρείες τέθηκαν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ( σχετ. η αρ. 38896/317/10.7.09 Κ.Υ.Α.)
Όμως, δεδομένου ότι η με ημερ/νία 16.9.09 Π.Ν.Π. είχε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα από 19/11/09 μέχρι 19/2/10, θα πρέπει να καταστεί σαφές σε όσους ασφαλισμένους είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, ότι οι ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις της Π.Ν.Π. όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην αρ. 40/2010 εγκύκλιό μας ( π.χ. συνυπολογισμός άλλων χρόνων εκτός Ο.Α. για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις του Ν. 3717/2008, συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης και πέραν των 10500 ημερών κ.α. ) δεν θα ισχύσουν σε περίπτωση ανάκλησης της συνταξιοδοτικής απόφασης και υποβολής εκ νέου αίτησης συνταξιοδότησης, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προαναφερόμενη Κ.Υ.Α.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι για τις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που επιλέξουν τη σύνταξη, ενώ έχει ήδη γίνει η μεταφορά και έχουν αναλάβει εργασία στην δημόσια υπηρεσία, προκειμένου να αποφασιστεί εάν για το χρονικό διάστημα από ανάληψης εργασίας μέχρι παραιτήσεως θα αντιμετωπιστούν σαν εργαζόμενοι συνταξιούχοι βάσει της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998 ή αν πρέπει να παρακρατηθεί ολόκληρο το ποσό της σύνταξης, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η εν λόγω μεταφορά δεν είναι σύννομη, θα σας δοθούν οδηγίες αφού απαντηθεί σχετικό ερώτημα που έχει υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ