Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 1 - 10/1/2011

ΘΕΜΑ : « Επιδόματα Μητρότητας »

ΣΧΕΤ.: α) Η αρ. 431/2010 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
β) Οι Εγκύκλιοι αρ. 16/06 και εγκύκλιο 4/10
 

Σας κοινοποιούμε την αρ. 431/2010 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για γνώση και εφαρμογή.
 

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η αξίωση για την καταβολή των επιδομάτων μητρότητας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ύπαρξη του πραγματικού γεγονότος του τοκετού και να μην εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια της εγκυμοσύνης, η οποία οδήγησε σε αυτόν (δηλ. δεν θα επηρεάζεται από το γεγονός ότι ο τοκετός υπήρξε πρόωρος ή πρώιμος, επήλθε δηλ. και πριν τη συμπλήρωση της 28ης εβδομάδας κύησης), ούτε και από τη γέννηση ζωντανού ή μη εμβρύου ή την επιβίωση του νεογνού μετά τη γέννησή του.
 

Έτσι, οι ημέρες επιδότησης κυοφορίας που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα μεταξύ της πραγματικής και της πιθανολογηθείσας ημερομηνίας τοκετού θα μεταφέρονται μετά το επίδομα της λοχείας, ώστε ο συνολικός χρόνος της επιδότησης για τη μητρότητα να μην υπολείπεται των 119 ημερών, με την προϋπόθεση όμως αποχής από την εργασία της.
 

Απαιτείται δε, μόνο η γνωμάτευση ιατρού του Ιδρύματος, μέσω της οποίας θα ορίζει απλώς την κατά την πρόβλεψή του πιθανή ημερομηνία τοκετού της ασφαλισμένης.

Συνεπώς οι οδηγίες των παρ. 2 και 3 της εγκύκλιο 4/10 και της Εγκ. 16/06 παύουν να ισχύουν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ