Ερώτηση

421AA. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ , ΝΑ ΜΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΤΕ ΕΑΝ ΤΟ ΕΕΤΗΔΕ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ , ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑ ‘Η ΘΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ.

 

 Απάντηση

Στο Νόμο 4021/2011 (Φ.Ε.Κ. 218Α/3.10.2011) προβλέπεται:

 

«Αρθρο 53. Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

4. Το τέλος βαρύνει για μεν το έτος 2011 τον κατά την 17.9.2011 κύριο του ακινήτου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το έτος 2012 τον κατά την 31.3.2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.
Ειδικά για το έτος 2012, για τον υπολογισμό του τέλους της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τα οποία λογίζεται κατά την 31.3.2012 το τέλος ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους υπολογίζεται κατά το λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη.

.…………………
12. Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος καταβάλλει το τέλος μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών με εξαίρεση τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986 (Α' 194), στις οποίες ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του ακινήτου κατά τη λήξη της μίσθωσης.»

 

Κατόπιν των ανωτέρω αφού το ΕΕΤΗΔΕ βαρύνει τον εκμισθωτή/ιδιοκτήτη του ακινήτου προτείνουμε κατά την καταχώριση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος να αγνοήσετε το σχετικό ποσό και να καταχωρίσετε τα υπόλοιπα ποσά ως συνήθως.

Στην εγγραφή του ενοικίου καταχωρείστε το συμφωνημένο ποσό και όχι το μειωμένο με το ΕΕΤΗΔΕ πληρωτέο.

Στην περίπτωση που ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα της επιχείρησής σας, μπορείτε, για λόγους λογιστικής τάξης, να καταχωρείτε αυτό το ποσό,  σε ξεχωριστή στήλη, με την προϋπόθεση όμως, ότι δεν θα εκπέσετε αυτά τα ποσά από τα ακαθάριστα έσοδα σας.

Η ομάδα της AST BOOKS.