ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ.Σ67/37 - 21/12/2010

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους χαμηλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιο 80/10.
Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου, σας ενημερώνουμε ότι στις περιπτώσεις που στη σύνταξη λόγω θανάτου συνυπάρχουν πλέον του ενός δικαιοδόχα μέλη, το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης επιμερίζεται αντιστοίχως στα συνδικαιούχα πρόσωπα.

Εάν, τα εισοδηματικά κριτήρια δεν πληρούνται από όλους τους συνδικαιούχους της σύνταξης λόγω θανάτου, η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε εκείνους που τα πληρούν και σε ποσοστό αντίστοιχο με το ποσοστό σύνταξης που ο καθένας δικαιούται.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι για τις περιπτώσεις που καταβλήθηκε αχρεώστητα η οικονομική ενίσχυση, αυτή θα πρέπει να αναζητηθεί.

Η αναγγελία οφειλής θα γίνει με κωδικό 19 στον πίνακα 8316 (οφειλές - συμψηφισμοί) αναγράφοντας το ποσό της οφειλής, το ποσό της δόσης και αριθμό δόσεων 01.

Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ