ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ. Ε33/616 - 10/12/2010

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 67 ν. 3842/2010 (ΦΕΚ. 58/τ.Α723-4-2010) και άρθρου 41 ν. 3863/2010 (ΦΕΚ. 115/τ.Α715-7-2010), σχετικά με θέματα αναγκαστικής είσπραξης».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ. 58/τ.Α723-4-2010) και του άρθρου 41του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ. 115/τ.Α725-7-2010), γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:
 

ΑΡΘΡΟ 67 «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ»

Α) ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Ν. 3842/2010 (Συνέπειες μη υποβολής δήλωσης τρίτου) 

Με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο αντικαθίσταται το άρθρο 33 του Ν.Δ. 356/1974 - Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και καθορίζονται οι συνέπειες της μη δηλώσεως τρίτου, ή της εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης αυτού ή της μη τήρησης του προβλεπόμενου τύπου δήλωσης, σε περίπτωση πρόσκλησης μέσω κατασχετηρίου εγγράφου από την αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τοάρθρο 32 του Κ.Ε.Δ.Ε.

Ειδικότερα δίδεται η δυνατότητα στον τρίτο που δεν θα προβεί σε δήλωση, ή υποβάλλει εκπρόθεσμη δήλωση, ή υποβάλλει δήλωση χωρίς τη τήρηση του προβλεπόμενου τύπου όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.Δ. 356/1974 - Κ.Ε.Δ.Ε., να μην λογίζεται ως οφειλέτης, για το σύνολο της απαίτησης, για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, αν αυτός αποδείξει, μέσω της δικαστικής οδού, προσβάλλοντας την ταμειακή βεβαίωση της οφειλής, ότι δεν οφείλει στον καθ'ου ή ότι η οφειλή του είναι μικρότερη από την απαίτηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., οπότε απαλλάσσεται ή ευθύνεται μέχρι του ύψους της οφειλής του κατά περίπτωση.

Β) ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Ν. 3842/2010 (Κατασχέσεις στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων).

Με τις διατάξεις τις ανωτέρω παραγράφου προστίθεται νέο άρθρο "Άρθρο 30Α" στο τέλος του άρθρου 30 του Ν.Δ. 356/1974 - Κ.Ε.Δ.Ε. με το οποίο θεσπίζεται ειδική διαδικασία επιβολής κατασχέσεως στα χέρια των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και συγκεκριμένα ορίζονται τα εξής:

α) Ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων, το κατασχετήριο έγγραφο κοινοποιείται στο κεντρικό κατάστημα ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτών και μπορεί να περιέχει πέραν του ενός οφειλέτες του Ι.Κ.Α, - Ε.Τ.Α.Μ.
Στη περίπτωση αυτή στο κατασχετήριο έγγραφο θα πρέπει να επισυνάπτεται για τον κάθε οφειλέτη, πίνακας με το είδος και το ποσό κάθε οφειλής καθώς και ο αριθμός και η χρονολογία βεβαίωσής της, όπως αναφέρονται και στη παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 356/1974 - Κ.Ε.Δ.Ε.

β) Η δήλωση του Πιστωτικού Ιδρύματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.Δ. 356/1974 - Κ.Ε.Δ.Ε., γίνεται κοινή για όλους τους οφειλέτες του κατασχετηρίου εγγράφου και συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικό κίνησης (extrait) του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε οφειλέτη, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετηρίου εγγράφου και μιας ημέρας μετά από αυτήν, άλλως θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ δήλωση.

γ) Καθιερώνεται η απόδοση των ποσών στην υπηρεσία που επέβαλλε την κατάσχεση από 8 ημέρες σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 30του Ν.Δ. 356/1974 - Κ.Ε.Δ.Ε. σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της δήλωσης του Πιστωτικού Ιδρύματος.

δ) Για την ανωτέρω διαδικασία δεν καταβάλλονται έξοδα.

Γ) ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Ν. 3842/2010 (Τιμή Πρώτης Προφοράς Έκθεσης Κατάσχεσης).

Με την παράγραφο 3 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 6 στο άρθρο 39 του Ν.Δ. 356/1974 - Κ.Ε.Δ.Ε. με την οποία ορίζεται ότι για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή, όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, η τιμή πρώτης προσφοράς, όπως προσδιορίζεται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 39 του Ν.Δ. 356/1974 - Κ.Ε.Δ.Ε., δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας αυτής, όπως ισχύει κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή κατά το χρόνο έκδοσης του προγράμματος πλειστηριασμού αντίστοιχα.

Με την ανωτέρω διάταξη, η οποία εφαρμόζεται και για τα προγράμματα πλειστηριασμού που εκδίδονται βάσει προγενέστερων της δημοσίευσης του νόμου αυτού κατασχέσεων (23-04-2010), απαγορεύεται ρητά η διενέργεια πλειστηριασμών ακινήτων από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σε τιμή κατώτερη της αντικειμενικής αξίας τους.

Α) ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Ν.3842/2010 (Προθεσμίες έκδοσης και προσδιορισμού προγραμμάτων πλειστηριασμού ακινήτων).

Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 41 του Ν.Δ. 356/1974 - Κ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την οποία θεσπίζεται η υποχρέωση έκδοσης και προσδιορισμού προγράμματος πλειστηριασμού ακινήτων, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Συγκεκριμένα ορίζονται τα ακόλουθα:

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. (ή το αρμόδιο όργανο του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M.), μετά την παρέλευση τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών και το αργότερο σε τέσσερις (4) μήνες από την κατάσχεση, εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού και ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος, το οποίο θα πρέπει να περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.Δ.356/1974 - ΚΕΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας του προγράμματος πλειστηριασμού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 41 του ΚΕΔΕ, σύμφωνα με τις οποίες οι κοινοποιήσεις, οι τοιχοκολλήσεις και οι δημοσιεύσεις ενεργούνται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του.

Σε περίπτωση που ο πλειστηριασμός δεν διενεργηθεί την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδεται νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους από την ημερομηνία του μη διενεργηθέντος προγράμματος.

Εφόσον το πρόγραμμα πλειστηριασμού έχει ανασταλεί με δικαστική απόφαση, εκδίδεται νέο πρόγραμμα από την ημέρα που έπαυσε η αναστολή και ορίζεται ημερομηνία διεξαγωγής αυτού κατά τα ανωτέρω.

Τονίζεται δε ότι, η έκδοση προγραμμάτων πλειστηριασμού μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών δεν επιφέρει την ακυρότητα αυτών.

Για τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί πριν την δημοσίευση (ισχύ) του παρόντος νόμου, ήτοι 23-4-2010, τα προγράμματα πλειστηριασμού εκδίδονται το αργότερο εντός έτους από την ημερομηνία αυτή.

ΑΡΘΡΟ 41 «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

Δ) ΠΑΡ. 1 & 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 ΤΟΥ Ν. 3863/2010 (Κατάταξη των απαιτήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον πίνακα κατάταξης διενεργηθέντος πλειστηριασμού ή κηρυχθείσας πτώχευσης).

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 προβλέπεται η υπαγωγή των απαιτήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις διατάξεις της περίπτωσης 3 του άρθρου 975 ΚΠολΔ, όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 31 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91/τΑ'/20-05-1985), σχετικά με τα γενικά προνόμια κατάταξης των δανειστών στον πίνακα διανομής εκπλειστηριάσματος ή πτώχευσης, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις, προέκυψαν έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης,

Συγκεκριμένα οι απαιτήσεις του Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. οι οποίες προέκυψαν μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση κατατάσσονται πλέον στη τρίτη σειρά κατάταξης από την έκτη που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση των διατάξεων του παρόντος νόμου (15.07.2010), μαζί με τις τυχόν απαιτήσεις από παροχή εξαρτημένης εργασίας καθώς και τυχόν απαιτήσεις διδασκάλων, εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού ή της κήρυξης της πτώχευσης.

Επίσης, καταργείται η περίπτωση 6 του Κ.Πολ.Δ. όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 16 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291/τ.Α727-12-2001) και οι απαιτήσεις του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. κατατάσσονται πλέον στην τρίτη σειρά κατάταξης, από την έκτη που ίσχυε, αναριθμουμένων των επόμενων περιπτώσεων.

Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και τις πτωχευτικές διανομές που διενεργούνται κατά τις διατάξεις του ν.3 5 88/2007.

Ε) ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 ΤΟΥ Ν.3863/2010 (Κοινοποίηση της πτωχευτικής απόφασης στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γνωστοποίηση Α.Φ.Μ. πτωχεύσαντα και συνυπόχρεων).

Με τη παράγραφο 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, προβλέπεται ανάλογη εφαρμογή της παρ. 6 στοιχείο γ' του άρθρου 4 του Ν. 3808/2009(ΦΕΚ 227/τ.Α'/10-12- 2009), σχετικά με την διαδικασία κοινοποίησης των πτωχευτικών αποφάσεων, που κηρύχθηκαν ή κηρύσσονται κατά τις διατάξεις του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153/τ.Α'/10- 07-2007) και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα επεκτείνεται η υποχρέωση του γραμματέα του Πτωχευτικού Δικαστηρίου να κοινοποιεί κάθε πτωχευτική απόφαση στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκτός από τη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16) του Υπουργείου Οικονομικών, γνωστοποιώντας σε αυτούς και τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) που αναφέρονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν.Δ. 356/1974 - Κ.Ε.Δ.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω οι αρμόδιες ταμειακές υπηρεσίες του Ιδρύματος θα ενημερώνονται για τις αποφάσεις των πτωχεύσεων από τα κατά τόπους Πρωτοδικεία (διαδικασία που ίσχυε και παλαιότερα) ενώ θα πρέπει να προβούν σε διακοπή της συνδρομής τους στο «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» του Ταμείου Νομικών, σύμφωνα με το με αριθμ. Ε33/119/26-02-2009 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης - Εσόδων.

ΣΤ) ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 ΤΟΥ Ν.3863/2010 (Προθεσμία άσκησης ανακοπής κατά του πίνακα διανομής του εκπλειστηριάσματος, που συντάσσει ο σύνδικος της πτώχευσης σύμφωνα με τον Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153/τ.Α710-07-2007).

Με την παράγραφο 4 προβλέπεται ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 58 του Ν.Δ. 356/1974 - Κ.Ε.Δ.Ε., σχετικά με την προβλεπόμενη προθεσμία άσκησης ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης διενεργηθέντος πλειστηριασμού και στους πίνακες διανομής που συντάσσουν οι σύνδικοι πτωχεύσεως κατά τις διατάξεις του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153/τ.Α710-07-2007).

Επομένως η προθεσμία ανακοπής κατά του πίνακα διανομής η οποία καθορίζεται εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της τελευταίας χρονολογικά δημοσίευσης του άρθρου 153 παράγραφος 2 του Ν.3588/2007 και ασκείται από οιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον, ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 1 του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153/τ.Α'/10-07-2007), ορίζεται τώρα εντός 30 ημερών και αρχίζει από την επίδοση του πίνακα διανομής στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του Ν.Δ. 356/1974 - Κ.Ε.Δ.Ε.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει για το Δημόσιο και για όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. οι απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Ν.Δ.356/1974 - Κ.Ε.Δ.Ε.

Η ως άνω προθεσμία δεν εφαρμόζεται στα ήδη εκδοθέντα προγράμματα πλειστηριασμών που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς επίσης και σε επιχειρήσεις που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου (15.07.2010).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ