ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ. Ε57/60 - 24/11/2010

ΘΕΜΑ : «Επιβεβαίωση εγκυρότητας ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται μέσω διαδικτύου»

ΣΧΕΤ. : Το με αρ. πρωτ. Ε57/92/30-11-2004 Γεν. Έγγραφό μας.
 

Επειδή οι Υπηρεσίες μας γίνονται δέκτες αναφορών για την ύπαρξη μη νόμιμων βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που φέρονται να έχουν εκδοθεί μέσω διαδικτύου, παρακαλούμε όπως, οι φορείς και τα πρόσωπα που διενεργούν πράξεις, για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. να επιβεβαιώνουν, σε κάθε περίπτωση, την εγκυρότητα όσων εξ αυτών φέρεται να έχουν εκδοθεί μέσω διαδικτύου.
 

Η διαδικασία ροής για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των εν λόγω βεβαιώσεων είναι η ακόλουθη :

www.ika.gr -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Επιβεβαίωση εγκυρότητας ασφαλιστικής ενημερότητας

Ακολούθως καταχωρείται ο αριθμός πρωτοκόλλου της βεβαίωσης και ο Αριθμός Μητρώου του Εργοδότη (Α.Μ.Ε.).
 

Οι φορείς και τα πρόσωπα που εντοπίζουν μη νόμιμες βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, θα πρέπει να τις διαβιβάζουν αμέσως στο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της αντίστοιχης επιχείρησης, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του προσώπου που τις προσκόμισε, προκειμένου να ενημερωθεί εγγράφως η αρμόδια εισαγγελική αρχή.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ