ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ.Σ48/127 - 15/11/2010

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2010. Ενέργειες για τη χορήγησή του από 1/1/2010 - 31/12/2010».

Με την εγκύκλιο 73/10 σας κοινοποιήθηκε η με αρ. Φ.11321/15646/1198/07-10-2010 Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίστηκαν τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ., καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια που θα ισχύουν για το έτος 2010.
 

1. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έλαβε εντολή από την Υπηρεσία μας να προβεί στις δέουσες ενέργειες, ώστε να καταστεί εφικτό να καταβληθούν στους δικαιούχους του Ε.Κ.Α.Σ. αναδρομικά από 1/1/2010 μαζί με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου στις 22/11/2010, τα ποσά του επιδόματος για το έτος 2010 (αυτόματη χορήγηση σε 167.536 παλαιούς δικαιούχους σε περίπτωση αλλαγής κλιμακίου, χορήγηση για πρώτη φορά σε 8.454 νέους συνταξιούχους και επαναχορήγησε σε 9.439 συνταξιούχους, στους οποίους είχε διακοπεί η καταβολή του επιδόματος το έτος 2009 ή και από προηγούμενα έτη).
 

2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Σ. ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

Αποφασίστηκε να συνεχιστεί μεταβατικά η καταβολή του επιδόματος μέχρι και τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2010 σε 14.221 συνταξιούχους που εμπίπτουν στις κατηγορίες κωδικών διακοπής 01,12,13 και 14.

Στις κατηγορίες συνταξιούχων 01, 13, 14, η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης, θα αποστείλει επιστολή με την οποία θα ενημερωθούν ότι, επειδή διαπιστώθηκε αδυναμία ταύτισης των στοιχείων τους μεταξύ των αρχείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εκείνων της Γ.Γ.Π.Σ. (τ. ΚΕΠΥΟ), θα συνεχιστεί η καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. με τα ίδια ποσά για μεταβατικό διάστημα (μέχρι και την πληρωμή της σύνταξης μηνός Δεκεμβρίου 2010).

Προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη δικαιώματος στο εν λόγω επίδομα για το έτος 2010, θα πρέπει το αργότερο μέχρι 31/12/2010 να μεταβούν στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, οικονομικού έτους 2009, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο αυτού καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων , για να πιστοποιηθούν και να διασταυρωθούν ο Α.Φ.Μ. και τα ακριβή ατομικά στοιχεία τους.

Στους συνταξιούχους της κατηγορίας κωδικού διακοπής 12 (με μείωση ξένης σύμβασης) θα σταλεί από τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης επιστολή με την οποία θα ενημερωθούν ότι θα ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. 2010 και τα ποσά συντάξεων που λαμβάνουν από φορέα συνταξιοδότησης του εξωτερικού. Προκειμένου λοιπόν να γίνει ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. το έτος 2010, θα πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων βεβαίωση του ξένου φορέα με τα ποσά συντάξεων που έλαβαν το έτος 2008 ή βεβαίωση από την τράπεζα που κατατίθεται η σύνταξη του εξωτερικού, όπου είναι δυνατόν, το αργότερο μέχρι 31/12/2010. Για διευκόλυνση των συνταξιούχων μας θα ζητηθεί βεβαίωση του ξένου φορέα και με τα ποσά συντάξεων έτους 2009, προκειμένου να ληφθεί υπόψη από τις υπηρεσίες μας για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. το έτος 2011.

Για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, θα ζητηθεί εκτός από τα ανωτέρω, βεβαίωση, νόμιμα μεταφρασμένη, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αντίστοιχη με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας δημόσια αρχή, της χώρας που κατοικούν με τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν τα έτη 2008 και 2009 και δηλώθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2009 και 2010, προκειμένου να γίνει έλεγχος στο ατομικό και οικογενειακό τους εισόδημα.
 

3. ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

Σε 8.447 συνταξιούχους θα διακοπεί η χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ λόγω ελλιπών στοιχείων ( Διπλοσυνταξιούχοι, συνταξιούχοι Θανάτου με πολλαπλότητα, κ.λ.π.- κωδ. διακοπής 02 έως 04 και 07 έως 11). Σ' αυτούς η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης θα αποστείλει επιστολή, με την οποία θα τους ενημερώνει ότι διακόπτεται η καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. με την πληρωμή της σύνταξης μηνός Δεκεμβρίου 2010 και ότι μπορούν να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Πληρωμών Συντάξεων, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα και αντίγραφο αυτής, εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας οικονομικού έτους 2009 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση προς υποβολή δήλωσης εισοδήματος), καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος του δικαιώματος χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2010.

Στο σημείο αυτό, σας εφιστούμε και πάλι την προσοχή για την εξάλειψη των αιτιών που κάθε χρόνο δημιουργούν τα ίδια λειτουργικά προβλήματα, τα οποία επιβαρύνουν με σημαντικές δαπάνες το Ίδρυμα ενώ ταυτόχρονα υποχρεώνουν τους συνταξιούχους μας να συνωστίζονται κάθε χρόνο στα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων.
 

4. ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης θα αποστείλει επιστολή σε 15.285 συνταξιούχους στους οποίους διακόπτεται το επίδομα εξαιτίας της υπέρβασης των νέων εισοδηματικών κριτηρίων για το έτος 2010, με την οποία ενημερώνονται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος για το έτος 2010 και ότι γι αυτό το λόγο διακόπτεται η καταβολή του.

Επίσης, ενημερώνονται ότι μπορούν να προσέλθουν στο τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας τους, εάν έχουν αντίρρηση γι αυτή τη διακοπή, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (και φωτοαντίγραφό της ), εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2009 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη υποχρέωσης εκ του νόμου προς υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να επανελεγχθούν τα εισοδήματά τους.
 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα σας αποστείλει ονομαστικές καταστάσεις των συνταξιούχων των κατηγοριών που εμπίπτουν στους κωδικούς διακοπής του Ε.Κ.Α.Σ. προκειμένου να ενημερωθείτε.

Β. Σχετικά με τα ποσά Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκαν αχρεώστητα πλην καλόπιστα, έπειτα από τις οίκοθεν ενέργειες της Υπηρεσίας για μεταβατική χορήγηση του επιδόματος μέχρι και τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2010 (κωδικοί διακοπής 01, 13, 14, και 12), σας γνωρίζουμε ότι αυτά τα ποσά δε θα αναζητηθούν.

Γ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταύτισης των στοιχείων των συνταξιούχων με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των ατομικών στοιχείων τους, θα πρέπει άμεσα με ευθύνη των Προϊσταμένων και των Διευθυντών να προωθηθούν προς τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης τα Δελτία Μεταβολών των συνταξιούχων με τις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να καταστεί εφικτό το ταχύτερο δυνατό:

α) να καταβληθούν τυχόντα αναδρομικά στους δικαιούχους λόγω αλλαγής κλιμακίου από 1/1/2010

β) να διακοπεί η χορήγηση του επιδόματος σε όσους δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και

γ) να οριστικοποιηθεί το αρχείο πληρωμής των συνταξιούχων - δικαιούχων του Ε.Κ.Α.Σ. για το τρέχον έτος.

Εφιστούμε την προσοχή σας στις περιπτώσεις που δε θα καταστεί δυνατός ο μηχανογραφικός έλεγχος για τη διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων, π.χ. λόγω ελλιπών στοιχείων, και θα ελεγχθεί η χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. από τις υπηρεσίες, στην περίπτωση που πληρούν τις προϋποθέσεις, να επαναφέρεται η πληρωμή του επιδόματος μηχανογραφικά μέχρι και τη ψήφιση της επόμενης Υπουργικής απόφασης, ώστε να αποφευχθεί η διαφοροποίηση που συναντάται μεταξύ των δικαιούχων που είχαν αναγγελθεί στη μηχανογράφηση και εξακολουθεί σε αυτούς να καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ., ενώ σε όσους το είχαν δικαιωθεί με χειρόγραφο τρόπο πληρωμής, να διακόπτεται. 

Δ. Τέλος, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα σας αποστείλει καταστάσεις για περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει, αφού διαπιστώσετε την ακριβή ημερομηνία συμπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας των συνταξιούχων, να αναγγείλετε στη μηχανογράφηση την ημερομηνία από την οποία πρέπει να χορηγηθεί το Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2010.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ