ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Ε40/712 - 1/11/2010

ΘΕΜΑ : «Παράταση υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών Ν.Π.Δ.Δ.»

ΣΧΕΤ. : Η εγκύκλιο 58/10 Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Όπως σας είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις των άρθρ. 84 & 86 του Ν.3655/2008 από 1/8/2008 και μετά, ο ειδικός Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) εντάχθηκε στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ως Τομέας με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια με την επωνυμία «Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ.).

Ακολούθως με τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 2, του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ.» του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. εντάσσεται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).

Οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου Τομέα καθίστανται ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και διέπονται, από την ένταξής τους (1/8/2010) και μετά από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου αυτού, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Προκειμένου να καθοριστούν τα πακέτα κάλυψης (Κ.Π.Κ.), εργοδοτών Ν.Π.Δ.Δ., ώστε να υποβληθούν Α.Π.Δ. για τους παραπάνω ασφαλισμένους και να απεικονιστεί ορθά η ασφάλιση των υπόψη προσώπων, να προσαρμοστούν τα μηχανογραφικά συστήματα Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αποφάσισε την Παράταση Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) για χρονική περίοδο απασχόλησης Γ΄ τριμήνου 2010 έως 31/1/2011 με κατάθεση μαγνητικών μέσων στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. χωρίς την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης (Π.Ε.Π.Ε.Ε.).

Η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για το Γ΄ τρίμηνο 2010 ισχύει και για εργοδότες Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε.,. εφόσον η παρεχόμενη απασχόληση είναι ασφαλιστέα σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

Η Α.Π.Δ. Δ΄ τριμήνου 2010 θα γίνει κατά τα γνωστά στις ορισθείσες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις ημερομηνίες υποβολής.
Επισημαίνεται ότι, η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα γίνεται εντός των νομίμων προθεσμιών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ