ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ. E41/280 - 11.10.2010

ΘΕΜΑ: «Περί απογραφής έργων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ή Φωτοβολταϊκών Πάρκων που κατασκευάζονται από ιδιώτες »

1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο γ΄ του ΑΝ. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1α του Ν. 2972/2001, ορίζεται ότι, « για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από τον κύριο του έργου ή με την μεσολάβηση τρίτων προσώπων ( εργολάβων , υπεργολάβων ) , ως εργοδότης θεωρείται ο κύριος του κτίσματος που αναγείρεται συμπληρώνεται , μεταρρυθμίζεται, επισκευάζεται ή κατεδαφίζεται …….»

Ακολούθως , με τις διατάξεις του ίδιου εδαφίου προσδιορίζεται ό εργοδότης για τις περιπτώσεις εκτέλεσης έργων με το σύστημα της αντιπαροχής ενώ με αυτές του στ΄ εδαφίου του ιδίου άρθρου (άρθρο 8 παρ. 5 του ΑΝ. 1846/1951) , όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1β του Ν.2972/2001, προσδιορίζεται ο υπόχρεος καταβολής εισφορών εργοδότης επί ιδιωτικών τεχνικών έργων..

Περαιτέρω , με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ , όπως τροποποιήθηκαν με την Φ/21/405/28-03-2002 Υπουργική Απόφαση, οι οποίες αναφέρονται στον τρόπο υπολογισμού των κατ΄ ελάχιστα απαιτουμένων ημερομισθίων ιδιωτικών οικοδομικών έργων ορίζεται , μεταξύ άλλων, ότι « οι συντελεστές του πίνακα 3 εφαρμόζονται για οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται σε προϋπάρχοντα κτίρια ( επισκευές , διαρρυθμίσεις κ.λ.π ) αλλά και στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός με βάση τις επιφάνειες του κτιρίου , δηλαδή με τους συντελεστές των πινάκων 1 ή 2».

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85Α΄ /04-06-2010), πού αναφέρεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε), « για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας . Ειδικά για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και μικρών ανεμογεννητριών σε κτίρια και στέγαστρα , αντί της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας , μπορεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να προβλέπεται μόνο η γνωστοποίησης των εργασιών αυτών στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα».

Δηλαδή, από πλευράς πολεοδομικών αρχών και αδειοδότησης τα έργα κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων ή πάρκων αντιμετωπίζονται ως οικοδομικά και όχι ως τεχνικά έργα.

Εξ΄ άλλου για τον έλεγχο των καταβλητέων εισφορών, ως ιδιωτικά τεχνικά έργα προσδιορίζονται τα κατά το άρθρο 38 παρ. 2 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μη κτιριακά ιδιωτικά έργα (π.χ διάνοιξη ιδιωτικών οδών , έργα δικτύων ιδιωτικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών, κατασκευή ιδιωτικών γηπέδων, κ.λ.π.) που εκτελούνται από τους κυρίους των έργων με αναλυτικούς προϋπολογισμούς, όπως δηλαδή και τα δημόσια έργα και τα οποία από τις πολεοδομικές αρχές χαρακτηρίζονται ως τεχνικά έργα .

2. Οι συνήθεις εργασίες που εκτελούνται από εργατοτεχνίτες οικοδόμους, κατά την κατασκευή ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος ή Φωτοβολταϊκού Πάρκου, όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις σε οικόπεδα ή αγροκτήματα, περιορίζονται στην κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα για την τοποθέτηση των πάνελ, στην κατασκευή, ενδεχομένως, σενάζ για την στήριξη μεταλλικών περιφράξεων , εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για την κατασκευή περιφράξεων από άλλα υλικά (πλινθοδομές κ.λ.π). Επιπροσθέτως, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να κατασκευασθεί και ένας οικίσκος με συμβατική κατασκευή ή προκάτ κατασκευή..

Οι υπόλοιπες εργασίες που έχουν σχέση με τα πάνελ ( μεταφορά , συναρμολόγηση, τοποθέτηση , σύνδεση κ.λ.π.) , δεν αποτελούν τεχνικές εργασίες κατά την έννοια των τεχνικών εργασιών του άρθρου 35 παρ 1 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ώστε να χαρακτηρισθεί ένα τέτοιο έργο ιδιωτικό τεχνικό.

Επομένως, για το σύνολο των οικοδομικών εργασιών για την κατασκευή ενός τέτοιου έργου, ο κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενος αριθμός ημερομισθίων μπορεί να υπολογισθεί με χρήση του πίνακα 3 του άρθρου 38 του Κ.Α του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. και όταν υπάρχει και οικίσκος, ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής του και με χρήση του πίνακα 1 ή 2.

Στην πράξη απαντώνται και περιπτώσεις τοποθέτησης των πάνελ σε ταράτσες , προσόψεις , σκεπές ή άλλους χώρους κτιρίων (βιομηχανικά κτίρια, επαγγελματικά κτίρια κ.λ.π ) , όπως και οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής ισχύος ( σε κτίρια για χρήση κατοικίας) στα οποία δεν απαιτείται κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα και γι’ αυτό οι οικοδομικές εργασίες είναι ελάχιστες έως και ανύπαρκτες.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οικοδομικές εργασίες, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί από επιτόπιο έλεγχο ή από την «τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης» του μηχανικού ή από την «έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακα» της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολεοδομίας, δεν θα απογράφεται το έργο και δεν θα χορηγείται Α.Μ.Ο.Ε.

Έχοντας υπόψη τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθώς και τις συνήθεις εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός Φωτοβολτατϊκού Πάρκου ή Φωτοβολταϊκού Συστήματος και προς αποφυγήν διενέξεων κατά την απογραφή τους , σχετικά με τον χαρακτηρισμό τους ( ιδιωτικά οικοδομικά ή ιδιωτικά τεχνικά έργα ) αλλά και για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης , για τα έργα αυτά , που εκτελούνται από ιδιώτες , θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο γ΄του ΑΝ. 1846/51, θα πρέπει δηλαδή να απογράφονται και να παρακολουθούνται για την καταβολή των εισφορών ως ιδιωτικά οικοδομικά έργα με εργοδότη τον κύριο του έργου.

Ο υπολογισμός των κατ΄ ελάχιστα απαιτουμένων ημερομισθίων πρέπει να γίνεται με χρήση του πίνακα 3 του άρθρου 38 του Κ.Α του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ και επιπροσθέτως στις περιπτώσεις που προβλέπεται και κατασκευή οικίσκου με χρήση και του πίνακα 1 ή 2 . ( συμπλήρωση γραμμής 5 του πίνακα 1 ή 2).

Οι εν λόγω πίνακες, πρέπει να είναι υπογραμμένοι, κατά τα γνωστά, από τους επιβλέποντες τα έργα μηχανικούς , θα προσκομίζονται κατά την αναγγελία των έργων μαζί με όλα τα προβλεπόμενα για την απογραφή δικαιολογητικά καθώς και την «έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας» που θα έχει εκδοθεί.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ