Αριθ. Πρωτ. ΙΚΑ E41/282 - 11/10/2010

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5, 6. 9 &10 του κεφ. β΄ του Ν.3843/2010»
ΣΧΕΤ. : Το Γενικό Έγγραφο Ε41/139/25-05-2010

Με το με αριθ. Ε41/139/25-5-2010 Γενικό Έγγραφο δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 9 και 10 του κεφ. Β΄ του Ν.3843/2010 που αναφέρονται στις υπερβάσεις δόμησης, αλλαγές χρήσης και στο «Ειδικό Πρόστιμο» διατήρησης ιδιωτικών οικοδομικών έργων.

Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι, για τα έργα που καταλαμβάνουν οι προαναφερόμενες διατάξεις, στις περιπτώσεις που θα προσκομισθούν από τους εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών έργων, έγγραφα στοιχεία από τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές, από τα οποία θα προκύπτει ότι έχουν καταβάλλει τα κατά τα ανωτέρω «πρόστιμα», δεν θα καταλογίζονται, από της ισχύος του νόμου αυτού, δηλαδή από 28/4/2010, εισφορές που θα προκύψουν για καταλογισμό από την αιτία αυτή και η εκκαθάρισή τους θα γίνεται με βάση την αρχική προβλεπόμενη από την άδεια, χρήση του χώρου (αρχικός πίνακας).

Προς αποφυγήν προβλημάτων και επειδή από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν.3843/2010 που κοινοποιήθηκαν με το εν λόγω έγγραφο ορίζεται ότι, η υποβολή δικαιολογητικών στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές μπορεί να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι 28/12/2010, στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο διαπιστωθεί κλείσιμο ημιυπαιθρίων χώρων, αλλαγή χρήσης χώρων που βρίσκονται στο υπόγειο, ισόγειο ή άλλη στάθμη του κτιρίου οι οποίοι βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου κτιριακού όγκου της οικοδομικής αδείας, η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως 2/7/2009, θα πρέπει :

- Να ενημερώνεται η χειρόγραφη πινακίδα για το περιεχόμενο της έκθεσης επιτοπίου ελέγχου κατά τα γνωστά.

- Να ενημερώνεται εγγράφως ο εργοδότης για τις διαπιστώσεις των επιτοπίων ελέγχων και ότι εάν μέχρι την ως άνω ημερομηνία 28/12/2010 δεν υποβάλλουν στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές σχετικά αιτήματα για υπαγωγή στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές ρύθμιση, η υπηρεσία θα προβεί σε επαναπροσδιορισμό των κατ΄ ελάχιστα απαιτουμένων ημερομισθίων λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και τις διαπιστώσεις αυτές.

- Εφόσον παρέλθει άπρακτος η προθεσμία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις η υπηρεσία θα προβεί σε έλεγχο καταβλητέων εισφορών με βάση τα κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια που θα καθορισθούν λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές χρήσης που έχουν συντελεστεί.

Εξυπακούεται ότι για τις περιπτώσεις που για την ως άνω αιτία δεν υπάρχει καταλογισμός εισφορών ο έλεγχος για τη χορήγηση πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας δεν θα λαμβάνει υπόψη τις διαπιστώσεις των εν λόγω επιτοπίων ελέγχων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ