Αριθ. Πρωτ. ΙΚΑ E40/619 - 5/10/2010

ΘΕΜΑ : «ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΑΠΔ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1/2010-6/2010 - ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΕΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1/2010 - 6/2010, ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.»

Με το νέο κύκλο διόρθωσης λαθών ΑΠΔ, που θα διαρκέσει από 1/10/2010 έως 30/11/2010 παρέχεται η δυνατότητα αποκατάστασης λαθών σε όλους τους εργοδότες πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ, να αποκαταστήσουν μέσω διαδικτύου, λανθασμένες εγγραφές που εντοπίστηκαν στις ΑΠΔ που υπέβαλαν για περιόδους απασχόλησης από 1/2010 έως 6/2010.

Στη συγκεκριμένη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργοδότες, πιστοποιημένοι χρήστες του διαδικτύου, που βρίσκονται σε κατάσταση «οριστικής διακοπής».

Την ίδια περίοδο, από 1/10/2010 έως 30/11/2010, θα έχουν τη δυνατότητα να επανυποβάλουν εργοδότες που σε κάποια ΑΠΔ τους, που υποβλήθηκε μέσω διαδικτύου, εντοπίστηκαν λάθη στη δομή του αρχείου ή των δεδομένων ή παραλείψεις και προβλήματα με συνέπεια οι υποβληθείσες ΑΠΔ να μην είναι αναγνώσιμες και το περιεχόμενό τους, μη επεξεργάσιμο.

Προκειμένου να διορθωθούν τα παραπάνω λάθη, που αφορούν περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, στάλθηκε mail στους εργοδότες, που τους ενημερώνει για το είδος των λαθών που παρατηρήθηκαν στην/στις Α.Π.Δ. τους, της/των συγκεκριμένης/νων μισθολογικής/νών και τις οποίες πρέπει να επανυποβάλουν, υποχρεωτικά με τύπο δήλωσης 03-επανυποβολή.
Η επανυποβολή, μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλογα με την νομική μορφή του Εργοδότη είτε μέσω διαδικτύου, εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες, είτε με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ.

Διαδικασία διόρθωσης λαθών

Οι εργοδότες, αφού ενημερωθούν για την αποστολή των λανθασμένων εγγραφών των ΑΠΔ που υπέβαλαν, με ηλεκτρονικό μήνυμα (e mail), πρέπει να συνδεθούν με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής ΑΠΔ, προκειμένου να ξεκινήσουν τη διαδικασία διόρθωσής τους.
Δηλώνοντας τους κωδικούς πρόσβασης (username και password) μεταβαίνουν στην οθόνη «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δηλώσεων» όπου με την επιλογή της ενέργειας «υποβολή νέας/ εκκρεμούς δήλωσης (ΑΠΔ) κοινών επιχειρήσεων», εμφανίζονται στην οθόνη τους οι ΑΠΔ με λάθη που πρέπει να αποκατασταθούν.

Ως τύπος των συγκεκριμένων δηλώσεων αναφέρεται «Διόρθωση ΑΠΔ» και στην περιγραφή της κατάστασής τους αναφέρεται ο χαρακτηρισμός «εκκρεμής».

Επιλέγοντας στο σημείο της οθόνης που υποδεικνύεται με την ένδειξη: «Πατήστε ΕΔΩ για βοήθεια σχετικά με τα βήματα διόρθωσης λανθασμένης ΑΠΔ», μπορούν να πληροφορηθούν τα βήματα που πρέπει να εκτελέσουν, για την αποκατάσταση των λαθών και την οριστικοποίηση των διορθωμένων εγγραφών.

Προκειμένου οι εργοδότες να βοηθηθούν στην κατανόηση των λαθών και του τρόπου αποκατάστασής τους το ΙΚΑ-ETAM τους παρέχει:

- τη δυνατότητα εκτύπωσης των λανθασμένων εγγραφών ανά ΑΠΔ, με τη μορφή δοκιμίων λαθών

- αναλυτική παρουσίαση των κωδικών των λαθών και αναλυτικές οδηγίες διόρθωσης των σφαλμάτων (είναι διαθέσιμες στη σελίδα που εμφανίζονται οι εκκρεμείς, λόγω λαθών, ΑΠΔ), τις οποίες μπορούν να διαβάσουν, να αντιγράψουν στον υπολογιστή τους ή να τις εκτυπώσουν.

Αμέσως μετά τη λήξη ενός κύκλου διορθώσεων, μέσω διαδικτύου, των λανθασμένων εγγραφών από τους πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ, ελέγχονται μηχανογραφικά εκ νέου οι εγγραφές και όσες από αυτές είναι πλέον ορθές ενημερώνουν το σύστημα και επομένως την ασφαλιστική ιστορία των ασφαλισμένων που αφορούν.

Η αποκατάσταση των λανθασμένων εγγραφών των ΑΠΔ, καθώς και οι επανυποβολές, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2010.

Σε περίπτωση που χρειασθεί να προβείτε σε έλεγχο εργοδότη κατά την περίοδο της διαδικασίας διόρθωσης λαθών μέσω διαδικτύου, έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις ΑΠΔ στο Υπο/κμα από την οθόνη «επιλογή εκκρεμών ΑΠΔ για διαδικασίες ελέγχου». Η ροή επεξεργασίας των αιτημάτων για δρομολόγηση των ΑΠΔ θα γίνεται καθημερινά.

Υποστήριξη των εργοδοτών από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Εκτιμώντας ότι η επιτυχία της όλης προσπάθειας θα κριθεί από τη όσο το δυνατόν πληρέστερη υποστήριξη των εργοδοτών, παρακαλούμε για την παροχή σαφών διευκρινίσεων, πληροφοριών και βοήθειας στους εργοδότες που θα απευθυνθούν στις κατά τόπους υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η απάντηση αποριών και ερωτημάτων από εσάς, οι εργοδότες μπορούν να υποβάλουν σχετικά ερωτήματα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ika.gr.

Εξαιρετικά για την παρούσα φάση διόρθωσης λαθών, οι εργοδότες μπορούν επίσης να επικοινωνούν για τα ερωτήματα και τις απορίες τους, με τα παρακάτω τηλέφωνα :
210 3891008            
210 3891012           
210 3891019             
210 3891213           
και 210 3891239            

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ