Εγκύκλιος ΙΚΑ Αρ. 67 - 30/09/2010 

ΘΕΜΑ : α) Επιδόματα εορτών και αδείας κατ’ εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3845/2010.
β) Δυνατότητα ενημέρωσης για ποσά συντάξεων που καταβάλλονται από γερμανικής πλευράς.

Α. Με την με αρ. 178 / 87 εγκύκλιο της Διεύθυνσής μας σας είχαν δοθεί οδηγίες για τον καθορισμό του ποσού των Δώρων εορτών & επιδόματος αδείας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Κοινοτικών Κανονισμών, σε συνδυασμό με τις προϊσχύουσες διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας.

Με την εγκύκλιο 53/10 της Διεύθυνσης Παροχών μας γνωστοποιήθηκαν οι νέες διατάξεις του άρθ.3 του Ν.3845/2010 σχετικά με το ύψος του ποσού και την καταβολή των ανωτέρω επιδομάτων. Είναι ευνόητο – λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ισότητας μεταχείρισης (άρθρο 4 Κ.Κ.883/04) - ότι οι νέες περιοριστικές διατάξεις έχουν εφαρμογή και στα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με βάση τους Κοινοτικούς Κανονισμούς, είτε λαμβάνουν αυτοτελή, είτε τμηματική σύνταξη και επομένως τροποποιούμε τις οδηγίες της εγκ.178 σε ότι αφορά το ύψος των ποσών των πρόσθετων παροχών.

Συνεπώς για τα εν λόγω επιδόματα θα ισχύουν πλέον τα εξής:

- σε κάθε περίπτωση που το ποσό της μηνιαίας σύνταξης ΙΚΑ υπερβαίνει το ποσό των 400€, τα επιδόματα εορτών και αδείας θα περιορίζονται με βάση τις οδηγίες της εγκ. 53/10.

- Στις περιπτώσεις των κατοίκων Ελλάδας στους οποίους χορηγείται εκτός από την τμηματική σύνταξη - η οποία καταβάλλεται μηχανογραφικά - και συμπληρωματική παροχή του άρθρου 50 Κ.Κ. 1408/71 (ή άρθ.58 Κ.Κ.883/04) - η οποία καταβάλλεται χειρόγραφα από τα Κέντρα Πληρωμής - το συμπλήρωμα στα επιδόματα θα πρέπει να περιορίζεται αναλόγως, έτσι ώστε τα ποσά που
λαμβάνουν οι συνταξιούχοι ως επιδόματα εορτών και αδείας (τμηματικό + συμπλήρωμα) να μην υπερβαίνουν τα ποσά των 200 ή 400€ .
- Οι συνταξιούχοι - κάτοικοι εξωτερικού, εφόσον το ποσό της σύνταξης τους είναι μικρότερο των 400€, θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν τα ποσά που ελάμβαναν με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα:
- Συνταξιούχος λόγω γήρατος- κάτοικος Ελλάδας λαμβάνει :
- τμηματική σύνταξη ΙΚΑ λόγω γήρατος 80€ το μήνα
- σύνταξη από γαλλικό φορέα 300 € »
- συμπληρωματική παροχή μέχρι το Κ.Ο 106,84 »

Επειδή ο γαλλικός φορέας δεν καταβάλλει επιδόματα εορτών, ο ανωτέρω λόγω της εφαρμογής του άρθρου 50 θα λάβει π.χ. ως επίδομα Χριστουγέννων το ποσό των 400€ ( τμηματική 80 + συμπλήρωμα 320). Το ίδιο ποσό θα λάβει και σε περίπτωση που η γαλλική σύνταξη ανέρχεται π.χ. σε 600€ οπότε δικαιούται συμπληρωματική παροχή μόνο στις πρόσθετες παροχές.

- Συνταξιούχος γήρατος- κάτοικος Ελλάδας ,του οποίου το αίτημα έχει απορριφθεί από γερμανικής πλευράς, λαμβάνει τμηματικό ποσό και συμπληρωματική παροχή μέχρι το προσαυξημένο Κ.Ο. 740€. Ως επιδόματα εορτών-αδείας θα λάβει τα ποσά των 400 / 200€.

- Συνταξιούχος λόγω συνήθους αναπηρίας- κάτοικος Ελλάδας λαμβάνει τμηματικό ποσό 55,86€ και συμπληρωματική παροχή 309,27€ μέχρι δηλ. το μειωμένο Κ.Ο. , διότι ο βελγικός φορέας έχει απορρίψει το αίτημά του. Δεν θίγεται από τη νέα διάταξη και ως εκ τούτου θα λάβει ως επίδομα Χριστουγέννων 365,13€ (τμήμα 55,86 + συμπλήρωμα 309,27) και ως επιδόματα Πάσχα και αδείας από 182,56€ (τμήμα 27,93 + συμπλήρωμα 154,63).

Β. Με την ευκαιρία σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν Συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ της Διοίκησης ΙΚΑ και των γερμανικών φορέων συντάξεων (DRV), η Διεύθυνσή μας έχει τη δυνατότητα μέσω της ευρωπαϊκής on-line διαδικασίας παροχής πληροφοριών της DRV,να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ποσά συντάξεων που καταβάλλονται από τους γερμανικούς φορείς του γενικού συστήματος.

Στις περιπτώσεις λοιπόν που σας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση των ποσών των γερμανικών συντάξεων (π.χ. για συμπληρώματα, ΕΚΑΣ , διπλοσυνταξιούχους κλπ), παρακαλούμε να στέλνετε έγγραφο ή φαξ στην υπηρεσία μας αναφέροντας το ονοματεπώνυμο του συν/χου, το γερμανικό ασφαλιστικό του αριθμό ( VSNRVersicherungsnummer) και την ημερομηνία από την οποία επιθυμείτε να πληροφορηθείτε το ποσό της γερμανικής σύνταξης. Εάν δεν είναι γνωστός ο γερμανικός ασφαλιστικός αριθμός, θα πρέπει να μας γνωστοποιείτε επίσης την πλήρη ημερομηνία γέννησης, τον τόπο γέννησης του συνταξιούχου καθώς και το γένος εφόσον πρόκειται
για γυναίκα.

Υπόδειγμα του εντύπου-απάντησης που θα λαμβάνετε, επισυνάπτεται στην παρούσα για ενημέρωσή σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αξιωτάκη Γραμματική

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ