Αριθ. Πρωτ. ΙΚΑ Γ55/799 16/09/2010

ΘΕΜΑ : « Αλλαγή νομικής μορφής φαρμακείων »

Με το παρόν έγγραφο σας εφιστούμε την προσοχή ότι στις περιπτώσεις φαρμακοποιών, για τους οποίους έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις της Νομοθεσίας κατά την εκτέλεση των συνταγών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και έχει κινηθεί διαδικασία επιβολής κύρωσης, όταν προβαίνουν σε αλλαγή της νομικής τους μορφής στις συμβάσεις με το Ίδρυμα, δεν θα προωθούνται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για μεταβολή της σύμβασης από τους εν λόγω φαρμακοποιούς, αν δεν έχει προηγηθεί επικοινωνία με την Υπηρεσία μας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ/ΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ